Czy jesteś pracodawcą?
Zdobądź informacje
0

YOURCAREERGROUP Polityka prywatności

Dziękujemy za wizytę na naszym portalu pracy. Firma YOURCAREERGROUP przykłada szczególną wagę do ochrony i zachowania poufności danych.

Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z usługami oferowanymi przez nas na indywidualnych internetowych tablicach ogłoszeń pracy HOTELCAREER, GASTROJOBS, TOURISTIKCAREER oraz AZUBICAREER lub w obrębie innych stron internetowych bądź aplikacji (zwanych dalej zbiorczo „Platformami”), które włączają niniejszą Politykę prywatności. Dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (art. 4 pkt. 1 rozporządzenia RODO). Obejmują m.in. imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy lub numer telefonu. Nie należą do nich informacje, które nie wiążą się bezpośrednio z Twoją tożsamością, np. liczba użytkowników witryny internetowej.

Przedstawiamy krótką i długą wersję naszej polityki prywatności. W krótkiej wersji opisano ogólnie niezbędne aspekty przetwarzania danych. Długa wersja zawiera szczegółowy opis polityki.

Polityka ochrony danych — wersja krótka

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych?

Administratorem danych osobowych (dalej zwanym „YOURCAREERGROUP” lub „my”) w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i innych krajowych przepisów o ochronie danych osobowych państw członkowskich, a także innych właściwych rozporządzeń jest:

YOURCAREERGROUP GmbH
Völklinger Straße 1
40219 Düsseldorf
Niemcy
Nr tel.: +49 211 938897-0
Adres e-mail: info@yourcareergroup.com

2. Szczegóły do kontaktu ze specjalistą ds. ochrony danych osobowych

Poniżej znajduje się adres, pod którym można skontaktować się ze specjalistą ds. ochrony danych osobowych:

YOURCAREERGROUP GmbH
Völklinger Straße 1
40219 Düsseldorf
Niemcy
nr tel.: 0211 938897-0
Adres e-mail: privacy@yourcareergroup.com

3. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych oraz okresu ich przechowywania

Przetwarzamy dane osobowe z różnych względów, które można ogólnie podzielić w następujący sposób:

- ogólne wykorzystywanie naszych platform i usług w przypadku, w którym przetwarzamy dane w zasadnym interesie (realizacja naszych interesów biznesowych) lub na podstawie zgody użytkownika;

- wykorzystywanie usługi Agent Pracy lub konta w Centrum kandydata , czyli przetwarzanie danych na podstawie umowy;

- przetwarzanie informacji o firmie i pracownikach w sytuacji, w której przetwarzamy dane w zasadnym interesie, na podstawie umowy lub ze względu na obowiązek prawny.

- Informacje o korzystaniu ze statystyk stron Fanpage na Facebooku

Dane osobowe są przechowywane przez okres istnienia celu ich przetwarzania. Więcej szczegółów znajduje się w długiej wersji polityki poprawności.

4. Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych

Korzystamy z usług podmiotów przetwarzających dane osobowe. Z tego powodu mogą one otrzymywać dane osobowe, jak opisano

szczegółowo w długiej wersji polityki poprawności. Ponadto możemy także przekazywać lub udostępniać dane stronom trzecim na podstawie zgody użytkownika lub umowy, jak opisano zwłaszcza w długiej wersji, aby mogli otrzymywać opisane w niej dane.

5. Przekazywanie danych do krajów poza EU lub EOG

W pewnych przypadkach przekazujemy dane osobowe do krajów poza EU lub EOG (tzw. krajów trzecich). Zasadniczo może to dotyczyć przypadku składania podania o zatrudnienie u pracodawcy z siedzibą w kraju trzecim. Ponadto korzystamy z usług podmiotów przetwarzających dane osobowe lub w zasadnym interesie usługodawców, którzy w niektórych przypadkach przetwarzają dane w krajach trzecich. Więcej szczegółów można znaleźć wdługiej wersji polityki prywatności.

6. Okres przechowywania danych osobowych

Ogólnie mówiąc, dane osobowe są przechowywane tak długo, jak istnieje cel ich przechowywania. Poszczególne okresy przechowywania podano w długiej wersji dla odpowiedniego celu przetwarzania.

7. Prawa osób, których dotyczą dane

Właściciele danych osobowych mają różne prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Zależnie od okoliczności użytkownik ma prawo dostępu do danych osobowych (artykuł 15 RODO), poprawy (artykuł 16 RODO) lub usunięcia (artykuł 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (artykuł 18 RODO), prawo do wyrażenia niezgody (artykuł 21 RODO) i prawo przenoszenia danych (artykuł 20 RODO). Jeśli przetwarzanie opiera się na zgodzie, możesz wycofać je w każdej chwili.

Jeśli użytkownik przypuszcza, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO, ma on prawozłożenia skargi w organie nadzorczym.

Dalsze informacje można znaleźć w długiej wersji naszej polityki prywatności w części „ Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą ”.

8. Czy istnieje obowiązek przekazywania danych osobowych?

Aby stworzyć Agent Pracy lub konto w Centrum Kandydata lub skorzystaćz naszych usług jako klient biznesowy (więcej szczegółów w długiej wersji polityki prywatności), konieczne jest podanie pewnych danych na podstawie zawartej umowy. Określimy, jakie to dane. W każdym innym kontekście przekazywanie danych osobowych nie jest wymagane na podstawie przepisów prawnych lub umowy i użytkownicy nie mają obowiązku ich przekazywania. Jednakże przekazywanie danych osobowych może być częściowo wymagane wtedy, gdy użytkownik będzie chciał skorzystać z naszych usług. Innymi słowy w przypadku nieotrzymania informacji określonych przez nas jako niezbędne możemy nie być w stanie świadczyć użytkownikom pełnego zakresu usług.

9. Zmiana polityki prywatności; zmiana celu

Zastrzegamy sobie prawo zmiany polityki zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Bieżąca wersję można znaleźć tu lub w innym łatwym do odszukania miejscu na stronie internetowej lub aplikacji. Jeśli będziemy mieli zamiar przetwarzać dane do innych celów niż te, do których je zgromadzono, poinformujemy o tym użytkowników wcześniej zgodnie z przepisami prawa.

Polityka ochrony danych — długa wersja

1. Kto odpowiada za przetwarzanie Twoich danych osobowych?

Administratorem (zwanym dalej firmą „YOURCAREERGROUP” lub określanym jako „my”) w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), ustaw o ochronie danych obowiązujących w poszczególnych państwach członkowskich i innych regulacji dotyczących ochrony danych jest:

YOURCAREERGROUP GmbH
Völklinger Straße 1
40219 Düsseldorf
Niemcy
tel: +49 (0) 211 – 93 88 97 0
adres e-mail:privacy@yourcareergroup.com

W zakresie przetwarzania przez firmy zamieszczające oferty pracy danych osobowych, dane przetwarzane przez firmy mających siedzibę w Austrii, Szwajcarii i w Polsce przetwarzane są również odpowiednio w Austrii przez YOURCAREERGROUP Österreich GmbH, w Szwajcarii przez YOURCAREERGROUP Schweiz GmbH, oraz w Polsce przez StepStone Services Sp. Z o.o. i firmy te są odpowiednio administratorami tych danych. Dalsze szczegóły opisane są w punkcie 3.3

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Poniżej znajdują się dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych:

YOURCAREERGROUP GmbH
Völklinger Straße 1
40219 Düsseldorf
Niemcy
Tel: +49 (0) 211 – 93 88 97 51
E-Mail: privacy@yourcareergroup.com

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania oraz czas przechowywania

Poniżej znajdują się informacje na temat różnych celów przetwarzania danych osobowych, podstaw prawnych takiego przetwarzania oraz powiązanego czasu przechowywania danych.

Jeśli pozyskaliśmy zgodę osoby, której dane dotyczą, na operacje przetwarzania danych osobowych, podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych niezbędnego do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w celu wywiązania się z obowiązku, któremu podlega nasze przedsiębiorstwo, stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Podstawę prawną przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu naszego przedsiębiorstwa lub osoby trzeciej, o ile charakteru nadrzędnego wobec tego interesu nie mają interesy lub prawa podstawowe i wolności osoby, której dane dotyczą, stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, będą przechowywane dopóty, dopóki będzie istniał dany cel.

3.1 Przetwarzanie danych w przypadku ogólnego użytkowania naszych platform i korzystania z naszych usług

3.1.1 Ogólny dostęp do naszych platform

Przy każdym wywołaniu naszych platform rejestrujemy w sposób zautomatyzowany dane i informacje dotyczące urządzenia wywołującego i zapisujemy je w plikach dziennika serwera. Rejestrowane mogą być przy tym (1) używane typy i wersje przeglądarek internetowych, (2) system operacyjny systemu uzyskującego dostęp, (3) strona internetowa, z której system uzyskujący dostęp przechodzi na naszą stronę internetową (tzw. referer), (4) podstrony, na które wchodzi system uzyskujący dostęp na naszej stronie internetowej, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres IP, (7) dostawca usług internetowych systemu uzyskującego dostęp oraz (8) inne podobne dane i informacje, które służą do obrony przed zagrożeniami w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne. Ze względów bezpieczeństwa, t.j. aby umożliwić rekonstrukcję ewentualnego ataku skierowanego przeciwko naszym Platformom przechowujemy dane zawierające m.in. adres IP przez okres 14 dni, a następnie anonimizujemy lub usuwamy tego rodzaju dane. Adres IP wymagany jest podczas trwania połączenia w celu przesyłania zawartości naszych Platform na urządzenie klienta. Podstawą prawną dla przetwarzania i przechowywania adresu IP jest uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.f) RODO. Podstawą dla uzasadnionego interesu dla przesyłania adresu IP jest konieczność jego przesłania w celu umożliwienia wyświetlania zawartości strony internetowej – bez przesłania adresu IP wyświetlanie zawartości platformy nie jest możliwe. Uzasadnionym interesem dla tymczasowego przechowywania są kwestie bezpieczeństwa firmy zarządzającej.

3.1.2 Optymalizacja funkcji wyszukiwania i rekomendacji

W celu tworzenia modeli statystycznych możemy również zapisywać informacje na temat Twoich zachowań na naszych platformach, aby dzięki temu lepiej dostosowywać nasze platformy do potrzeb użytkowników, a w szczególności optymalizować funkcje wyszukiwania i rekomendowania pasujących do nich ofert pracy. Zapisujemy przy tym w formie poddanej pseudonimizacji również Twój adres IP (danych w takiej postaci, które są zawarte w modelu statystycznym, nie można już powiązać z konkretną osobą), aby przy tworzeniu modeli statystycznych wykluczyć dostęp automatyczny (ze strony botów) do naszych platform. Podstawę prawną stanowi tutaj art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest w tym przypadku zapewnienie funkcjonalności modelu statystycznego z myślą o doskonaleniu naszych usług. Adres IP jest usuwany po upływie roku.

3.1.3 Formularz podania

Gdy udostępniamy na naszych platformach formularz podania w związku z opublikowanymi na nich ofertami pracy, a Ty taki formularz wypełniasz bez logowania się w Centrum kandydata (patrz niżej pkt. 3.2.2) i klikasz przycisk wysłania podania, przesyłamy dane wprowadzone przez Ciebie w formularzu podania do firmy, która zamieściła u nas daną ofertę. Podstawę prawną stanowi tutaj wyrażona przez Ciebie zgoda w myśl art. 6 ust. 1 zd. 1 RODO.

Należy pamiętać, że właściwy podmiot rekrutujący może nie mieć siedziby w UE lub EOG, zatem konieczne może być przeniesienie na podstawie umowy danych do danego kraju, jak również o tym że podanie o pracę będzie przeglądane z kraju, w którym obowiązuje niższy poziom ochrony danych na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych niż w UE lub EOG. Trzeba też pamiętać, że w przypadku podań o pracę, dla których nie podano podmiotu rekrutującego, nie ma zwykle zastosowania prawo bycia poinformowanym o odbiorcy, ponieważ stanowiłoby to naruszenie interesów poufności tego podmiotu.

3.1.4 Formularz do nawiązania kontaktu z ośrodkami szkoleniowymi

Wypełnienie i wysłanie udostępnionego na naszych platformach formularza do nawiązania kontaktu z ośrodkami szkoleniowymi spowoduje przesłanie wpisanych w formularzu informacji do danego ośrodka szkoleniowego. Podstawą prawną jest Państwa zgoda opisana w art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane nie będą przez nas przechowywane po przesłaniu do instytucji szkoleniowej.

3.1.5 Biuletyn

Gdy rejestrujesz się wśród odbiorców biuletynu, wykorzystujemy Twój adres e-mail do wysyłki biuletynu, w którym regularnie informujemy Cię o ciekawych tematach. Aby zadbać o prawidłowe zgłoszenie subskrypcji biuletynu, tzn. zapobiec nieautoryzowanym zgłoszeniom w imieniu osób trzecich, po pierwszym zgłoszeniu w ramach procedury „Double Opt-In” wysyłamy do Ciebie wiadomość e-mail, w której prosimy o potwierdzenie rejestracji. Podstawę prawną stanowi tutaj wyrażona przez Ciebie zgoda w myśl art. 6 ust. 1 zd. 1 a) RODO. Przechowujemy Twój adres e-mail na potrzeby wysyłki biuletynu do momentu otrzymania Twojej rezygnacji z subskrypcji biuletynu lub zakończenia przez nas jego wysyłki. Dodatkowo możemy wysyłać wiadomości e-mail o usługach YOURCAREERGROUP podobne do tych, z których już korzystają użytkownicy. Podstawa prawna to artykuł 6 paragraf 1 zdanie 1 f RODO, czyli realizacja zasadnych celów biznesów firmy.

Z myślą o analizach statystycznych naszych opartych na biuletynach kampanii, biuletyny są opatrzone tzw. pikselami zliczającymi. Piksel zliczający to osadzona w wiadomości e-mail w formacie HTML miniaturowa grafika, dzięki której możemy stwierdzić, czy i kiedy wiadomość e-mail została otwarta i które linki umieszczone w wiadomości e-mail zostały aktywowane. Na nasze serwery jest wtedy również przesyłany Twój adres IP. Nie zapisujemy jednak ani tego adresu, ani innych danych osobowych. Podstawę prawną stosowania pikseli zliczających stanowi prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym prawnie uzasadnionym interesem jest w tym przypadku analiza i optymalizacja naszych biuletynów.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania wszelkiego rodzaju biuletynów od firmy YOURCAREERGROUP bez ponoszenia innych kosztów niż koszty związane z przesyłaniem danych zgodnie z taryfą podstawową (tzn. np. koszty dostawcy Internetu).

3.1.6 Sprzeciw wobec otrzymywania reklam

Jeśli otrzymamy od Ciebie sprzeciw wobec otrzymywania reklam, możemy umieścić Twoje kontaktowe dane osobowe (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail) na liście blokad, dzięki której możemy zadbać o nieprzesyłanie Ci niepożądanych reklam. Podstawę prawną stanowi tutaj prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym prawnie uzasadnionym interesem jest w tym przypadku możliwość wywiązania się z naszych obowiązków płynących z otrzymania Twojego sprzeciwu wobec otrzymywania reklam. Dane będą przechowywane w tym celu do chwili wyraźnego pisemnego odwołania sprzeciwu wobec otrzymywania reklam.

3.1.7 Formularz kontaktowy i kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej

Na naszych platformach znajdują się formularze kontaktowe, które mogą być używane do nawiązywania kontaktu drogą elektroniczną. Klikając przycisk „Wyślij”, wyrażasz zgodę na przesłanie do nas danych wprowadzonych w formularzu. Dodatkowo zapisujemy datę i godzinę nawiązania przez Ciebie kontaktu. Alternatywą jest kontakt za pośrednictwem udostępnionego adresu e-mail. W takim przypadku zapisywane są dane osobowe użytkownika przesłane razem z wiadomością e-mail i nasza odpowiedź. Dobrowolnie przekazane nam w związku z tym dane osobowe służą nam do przetwarzania Twojego zapytania i do nawiązania z Tobą kontaktu. Podstawę prawną przesłania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Korzystamy z danych w tym celu do chwili zakończenia prowadzonej z Tobą konwersacji. Konwersację uznaje się za zakończoną, gdy z towarzyszących jej okoliczności wynika, że dana kwestia została ostatecznie wyjaśniona.

3.1.8 Ankiety firmy YOURCAREERGROUP

Firma YOURCAREERGROUP okresowo przeprowadza ankiety na potrzeby badań rynkowych. Nie zbieramy w ich ramach żadnych danych osobowych. Na końcu ankiety możemy Ci jednak zaproponować uczestnictwo w konkursie. Aby wziąć w nim udział, musisz podać swój adres e-mail, z którego będziemy korzystać wyłącznie w związku z konkursem do poinformowania Cię o ewentualnej wygranej. Podany adres e-mail zapisujemy przy tym w pełni niezależnie od odpowiedzi udzielonych przez Ciebie w ankiecie. Podstawę prawną zapisywania Twojego adresu e-mail stanowi zgoda wyrażona przez Ciebie na mocy art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Przechowujemy w tym celu Twój adres e-mail do chwili zakończenia konkursu.

3.1.9 Włączenie podmiotów przetwarzających na potrzeby hostingu i bezpieczeństwa platform oraz usług administracji, usuwania błędów i wsparcia

W związku ze świadczeniem naszych usług korzystamy z usług niżej wymienionych podmiotów przetwarzających. Podstawę prawną korzystania z usług tych podmiotów przetwarzających stanowi prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem jest w tym przypadku realizacja celów naszego przedsiębiorstwa, w szczególności świadczenie usług opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Interes przeciwstawny nie ma tu uzasadnienia, ponieważ z poszczególnymi zleceniobiorcami zawarliśmy umowę zgodnie z art. 28 RODO.

3.1.9.1 Hosting

Na potrzeby hostingu naszych platform i tworzenia kopii zapasowych korzystamy z usług podmiotów przetwarzających, w związku z czym są do nich przesyłane dane osobowe zapisane na naszych platformach. Wspomniane podmioty przetwarzające to: Amazon Webservices, Inc., 410 Terry Drive Ave North, WA 98109-5210 Seattle, Stany Zjednoczone (dane są przetwarzane wyłącznie w UE); StepStone GmbH, Axel-Springer-Str. 65, 10969 Berlin, Niemcy; StepStone Continental Europe GmbH, Völklinger Straße 1, 40219 Düsseldorf, Niemcy oraz StepStone N.V., Koningsstraat 47 Rue Royale, 1000 Bruksela Belgia. Podmioty przetwarzające przechowują dane osobowe dopóty, dopóki są one przechowywane na naszych platformach w oparciu o cele zdefiniowane w niniejszej Polityce prywatności.

3.1.9.2 Usługi administracji, usuwania błędów i wsparcia

W zakresie usług administracji, usuwania błędów i wsparcia korzystamy z usług firmy StepStone Services sp. z o.o., ul. Domaniewska 50, 02-672 Warszawa, Polska, która tym samym również może mieć dostęp do Twoich danych osobowych. Firma StepStone Services sp. z o.o. zasadniczo nie przechowuje danych osobowych. Ma to miejsce wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, np. gdy jest to niezbędne w związku z usunięciem problemów technicznych. W takich przypadkach dane są przechowywane wyłącznie w zakresie i przez okres, w jakim jest to konieczne.

3.1.9.3 Wysyłka wiadomości e-mail i innych wiadomości

Na potrzeby wysyłki wiadomości e-mail i innych wiadomości za pośrednictwem innych kanałów elektronicznych korzystamy – na zasadzie powierzenia przetwarzania danych – z usług firmy Selligent GmbH, Atelierstraße 12, 81671 Monachium, Niemcy, która z kolei korzysta z usług następujących podwykonawców:

- Selligent Benelux NV, Kempische Steenweg 305, skrytka pocztowa 401, Belgia

- Selligent International, Avenue de Finlande 2, skrytka pocztowa 2, 1420 Braine-l'Alleud, Belgia

- Selligent France SA, 20 Place des Vins de France RCS, 75012 Paryż, Francja

- Selligent SA, 1420 Braine-l’Alleud, Avenue de Finlande 2, Belgia

- Selligent Iberica S.L.U, Caille Enrique Granados 86-88, Planta 3°, 0008 Barcelona, Hiszpania

- Selligent Ltd, Second Floor, 45 Folgate Street, Londyn E1 6GL, Wielka Brytania

- Selligent, Inc., 1300 Island Drive, Ste. 200, Redwood City, California 94065

Powyższe przedsiębiorstwa mogą w związku z tym otrzymywać Twoje dane osobowe w ramach zawartej z nami umowy powierzenia przetwarzania danych. Przechowują one dane tylko przez okres, w którym ich przechowywanie jest zgodne z prawem do celów wynikających z niniejszej Polityki prywatności, tzn. w szczególności do komunikacji związanej z zawartą z Tobą umową w okresie jej obowiązywania lub do komunikacji reklamowej. Wykorzystywanie Selligent, Inc. jest dopuszczalne na podstawie artykułu 45 RODO, ponieważ firma ta ma certyfikację dotyczącą ochrony danych i dlatego według decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content / DE / TXT / HTML /? Uri = CELEX: 32016D1250 & from = DE) istnieje odpowiedni poziom ochrony danych. Z certyfikatem można zapoznać się pod adresem: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000PBKYAA4&status=Active.

Podstawę prawną korzystania przez nas z usług firmy Selligent stanowi prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 f) RODO, tj. realizacja celów naszego przedsiębiorstwa w ramach procedur opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Interes przeciwstawny nie ma tu uzasadnienia, w szczególności z uwagi na zawartą przez nas z firmą Selligent umową powierzenia przetwarzania danych.

3.1.9.4 Buforowanie na serwerze proxy i zapora Web Application Firewall

Na potrzeby buforowania na serwerze proxy (proxy caching) i udostępniania zapory aplikacji sieciowych (Web Application Firewall – WAF) korzystamy z usług podmiotów przetwarzających, tj. firm Akamai Technologies GmbH, Parkring 20-22, 85748 Garching, Niemcy oraz Akamai Technologies, Inc., 150 Broadway, Cambridge, 02142 MA, Stany Zjednoczone. Każda wizyta na naszych stronach internetowych jest więc przekierowywana przez serwery firmy Akamai, co oznacza, że użytkownik nie jest łączony bezpośrednio z naszymi serwerami, lecz z serwerami firmy Akamai, po czym Akamai przesyła zapytanie do nas i dostarcza treści do użytkownika. W związku z buforowaniem na serwerze proxy Akamai przechowuje przez 24 godziny określone treści – lecz nie dane osobowe – w pamięci podręcznej, aby móc je Tobie szybciej dostarczać. W ramach zapory WAF firma Akamai próbuje zidentyfikować szkodliwy ruch sieciowy i zapobiec jego dotarciu do naszych stron internetowych. Akamai nie przechowuje żadnych danych osobowych. Trzeba jednak odnotować, że za pośrednictwem serwerów Akamai odbywa się cały przepływ danych między naszymi serwerami i użytkownikiem, co obejmuje również dane osobowe. Przesyłanie danych do firmy Akamai Technologies, Inc. oznacza przesyłanie danych do Stanów Zjednoczonych, a zarazem do państwa spoza UE lub EOG. Takie przesyłanie danych jest dopuszczalne na mocy art. 45 RODO, ponieważ firma Akamai Technologies, Inc. dysponuje certyfikatem Privacy Shield, zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=DE) zapewnia więc odpowiedni stopień ochrony danych. Certyfikat jest dostępny pod adresem https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000Gn4RAAS&status=Active.

W odniesieniu do firmy Akamai dodatkową podstawę prawną stanowi fakt, że wdrażamy w ten sposób środki techniczne i organizacyjne ukierunkowane na ochronę naszych platform i przechowywanych na nich danych osobowych.

3.1.10 Google reCAPTCHA

W oparciu o nasze prawnie uzasadnione interesy w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (którymi są zapewnianie prawidłowości danych, unikanie automatycznych rejestracji/zamówień wykonywanych przez tzw. boty i ekonomiczna obsługa naszej oferty online), w określonych przypadkach korzystamy z usługi reCAPTCHA (https://www.google.com/recaptcha/intro/) przedsiębiorstwa Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone (zwanego dalej firmą „Google”).

Google dysponuje certyfikatem programu Privacy Shield i oferuje na jego mocy gwarancję przestrzegania europejskich przepisów o ochronie danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Korzystanie z usługi reCAPTCHA pozwala rozróżnić, czy dane są wprowadzane przez człowieka, czy bezprawnie przez zautomatyzowane systemy maszynowe. Powiązane zapytanie obejmuje wysłanie do firmy Google adresu IP i ewentualnie innych danych potrzebnych jej do realizacji usługi reCAPTCHA. W tym celu wprowadzone przez Ciebie dane są przesyłane do firmy Google i analizowane.

Więcej informacji na temat usługi Google reCAPTCHA oraz politykę prywatności firmy Google można znaleźć pod następującymi adresami: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ oraz https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

3.1.11 Pliki cookie i podobne technologie

Na naszych stronach internetowych stosowane są pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są zapisywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Takie pliki cookie wykorzystujemy zarówno jako środek techniczny do świadczenia usług na naszych platformach, jak i do analizy zachowań użytkowników naszych stron internetowych i do kształtowania na tej podstawie dostosowanych do nich ofert. W tym celu możemy również używać innych technik, takich jak piksele śledzące (tracking pixel) lub odpowiedni kod w aplikacjach. Ponadto możemy stosować pliki cookie lub inne techniki do przesyłania Ci ofert pracy i innych treści, które mogą Cię zainteresować. Z myślą o większej przejrzystości przenieśliśmy informacje na temat plików cookie i podobnych technik do rozdziału 4 niniejszej Polityki prywatności. Więcej szczegółów można więc znaleźć w tym rozdziale.

3.1.12 Filmy YouTube

W kontekście zasadnego interesu na podstawie artykułu 6 paragrafu 1 punktu 1 RODO, a mianowicie atrakcyjnego projektu naszych stron internetowych, wykorzystujemy serwis YouTube do integracji filmów wideo. YouTube jest obsługiwany przez spółkę YouTube LLC z siedzibą przy 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. Portal YouTube jest reprezentowany przez Google Inc. z adresem 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Na niektórych naszych stronach internetowych wykorzystujemy wtyczki z YouTube. Jeśli użytkownicy uzyskają dostęp do naszych stron internetowych za pośrednictwem takiej wtyczki np. biblioteki mediów, zostanie ustanowione połączenie z serwerami YouTube i zostanie wyświetlona wtyczka. Na serwer YouTube zostaną następnie przekazane informacje o naszych stronach odwiedzonych przez użytkownika. W przypadku użytkowników zalogowanych jako członkowie serwisu YouTube może on przypisać te informacje do ich konta osobistego. Kiedy użytkownik korzysta z wtyczki np. klikając przycisk uruchamiający film, YouTube może także przypisać te informacje do jego konta. Można temu zapobiec poprzez wylogowanie się z konta użytkownika serwisu YouTube i innych kont użytkownika YouTube LLC i Google Inc. przed skorzystaniem z naszych stron i usunięciem odpowiednich plików cookies z firm.
Jako przedsiębiorstwo zależne Google, firma YouTube ma certyfikat na podstawie umowy o ochronie prywatności, co stanowi gwarancję przestrzegania europejskiego ustawodawstwa o ochronie prywatności (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Więcej informacji na temat przetwarzania danych i wskazówek na temat ochrony danych przez YouTube (Google) znajduje się pod adresem www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .

3.2 Przetwarzanie danych w przypadku korzystania z usługi Agent Pracy lub Centrum kandydata YOURCAREERGROUP

Firma YOURCAREERGROUP oferuje wiele usług wspomagających rozwój kariery. Naszym celem jest wspieranie Cię w Internecie na wszystkich etapach Twojego życia zawodowego. W tym celu możesz w szczególności skorzystać z subskrypcji usługi Agent Pracy lub utworzyć konto w Centrum kandydata; w przypadku obu tych rozwiązań przetwarzamy dane osobowe. W prezentowanym rozdziale 3.2 przedstawiamy cele, podstawy prawne i okres przechowywania takich przetwarzanych danych.

3.2.1 Agent Pracy

Po pierwsze, oferujemy Ci zawarcie umowy o korzystanie z usługi Agent Pracy. Celem przetwarzania danych w ramach tej usługi jest regularne wysyłanie Ci wiadomości e-mail na temat wolnych stanowisk, zgodnych ze zdefiniowanym przez Ciebie wcześniej profilem lub polecanych dla Ciebie w oparciu o Twoje zachowania w naszym serwisie. Szczegółowe informacje na temat usługi Agent Pracy można znaleźć w naszych Warunkach użytkowania. Podstawę prawną stanowi tutaj art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. W ramach umowy o korzystanie z narzędzia Agent Pracy przechowujemy dane przez okres jej obowiązywania, tj. do chwili wypowiedzenia tej umowy przez którąkolwiek ze stron.

3.2.2 Centrum kandydata

Po drugie, oferujemy Ci zawarcie umowy konta w Centrum kandydata, w ramach którego możesz korzystać z dodatkowych funkcji i w ten sposób definiować zakres korzystania na mocy umowy. W ramach takiej umowy dane są przetwarzane, aby:

- Prześlemy wniosek do podmiotu rekrutującego za pośrednictwem konta w Centru m kandydata po wypełnieniu przez użytkownika naszego formularza i kliknięciu przycisku w celu jego przesłania. Podstawa prawna to podpisana z nami umowa zgodnie z artykułem 6 paragrafem 1 punktem 1 b RODO. Należy pamiętać, że właściwy podmiot rekrutujący może nie mieć siedziby w UE lub EOG, zatem konieczne może być przeniesienie na podstawie umowy danych do danego kraju lub że podanie o pracę będzie przeglądane z kraju, w którym obowiązuje niższy poziom ochrony danych na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych niż w UE lub EOG. Trzeba też pamiętać, że w przypadku podań o pracę, dla których nie podano podmiotu rekrutującego, nie ma zwykle zastosowania prawo bycia poinformowanym o odbiorcy, ponieważ stanowiłoby to naruszenie interesów poufności tego podmiotu.

- umożliwić nam przechowywanie podań złożonych za pośrednictwem naszych platform na Twoim koncie w Centrum kandydata, przy czym zapisane podania są przechowywane dopóty, dopóki ich nie usuniesz, maksymalnie 12 miesięcy.

- umożliwić Ci zapisywanie na Twoim koncie Centrum kandydata poszczególnych ofert pracy.

- umożliwić Ci korzystanie z dodatkowych funkcji narzędzia Agent Pracy (patrz 3.2.1).

- umożliwić Ci zarządzanie biuletynami firmy YOURCAREERGROUP przesyłanymi za pośrednictwem poczty elektronicznej

- umożliwić Ci utworzenie profilu w ramach umowy konta w Centrum kandydata. To, które dane osobowe są przy tym do nas przesyłane, wynika z przekazywanych przez Ciebie plików lub danych wprowadzanych przez Ciebie w odpowiednie pola. Ewentualnie przekazane dokumenty są przez nas analizowane pod względem struktury i treści w celu optymalizacji oferowanych Ci usług. Możesz zdefiniować zakres korzystania z tego profilu w ramach umowy tak, aby przy jego użyciu móc się ubiegać wyłącznie o stanowiska otwarte (również w przypadku ofert szyfrowanych) (patrz stosowne informacje) lub udostępnić go w całości lub w części potencjalnym pracodawcom, którzy jako klienci firmy YOURCAREERGROUP korzystają z Wyszukiwania profilu kandydata lub podobnych produktów YOURCAREERGROUP, przy czym w tym drugim przypadku możemy też wykorzystać dane Twojego profilu do wyszukiwania dostępnych publicznie profili zawodowych w mediach społecznościowych i ich łączenia z Twoim profilem. Twój profil jest przez nas przechowywany do chwili, w której go usuniesz, lub do zakończenia Twojej umowy konta w Centrum kandydata. Należy zdawać sobie sprawę, że w przypadku udostępnienia swojego profilu dla firm zamieszczających oferty pracy, mogą one mieć swoją siedzibę poza terenem UE/EOG. Oznacza to, że w ramach umowy pomiędzy nami a użytkownikiem konieczne może być umożliwienie dostępu do profilu z kraju, w którym obowiązują inne poziomu ochrony danych co w UE lub na terenie EOG.

- Jeśli masz utworzony profil i uruchamiasz udostępniony na naszych platformach formularz podania w związku z opublikowanymi na nich ofertami pracy, wykorzystujemy dane Twojego profilu do wstępnego wypełnienia tego formularza. Gdy klikniesz przycisk wysłania podania, prześlemy dane wprowadzone przez Ciebie w formularzu do przedsiębiorstwa, które zamieściło u nas określoną ofertę pracy. Udostępnimy mu również Twój profil. Należy zdawać sobie sprawę, że firmy zamieszczające oferty pracy mogą mieć swoją siedzibę poza terenem UE/EOG, tak więc w ramach umowy pomiędzy nami a użytkownikiem konieczne może być umożliwienie dostępu do profilu z kraju, w którym obowiązują inne poziomu ochrony danych co w UE lub na terenie EOG.

Więcej szczegółowych informacji na temat konta w Centrum kandydata można znaleźć w naszych Warunkach użytkowania. W związku z rejestracją konta w Centrum kandydata i konfiguracją poszczególnych funkcji zapisujemy ponadto Twój adres IP oraz datę i godzinę rejestracji lub skonfigurowania określonych funkcji. Podstawę prawną zapisywania i wykorzystywania Twoich danych osobowych w związku z kontem w Centrum kandydata stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, o ile powyżej nie jest stwierdzone inaczej.

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres, w którym jest to niezbędne do świadczenia uzgodnionych w umowie usług. Dane osobowe zapisane przez Ciebie na koncie w Centrum kandydata pozostają do Twojej dyspozycji przez okres obowiązywania umowy i są przez nas przez ten okres przechowywane. Dane osobowe zostaną usunięte, gdy samodzielnie usuniesz poszczególne dane lub skierujesz do nas stosowną prośbę o usunięcie bądź w przypadku zakończenia umowy, tj. gdy umowa zostanie rozwiązana przez którąkolwiek ze stron. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w naszych Warunkach użytkowania.

Informacje wprowadzone przez Ciebie w Twoim profilu wykorzystujemy również do optymalizacji wyszukiwania ofert pracy i rekomendowania stanowisk dla Ciebie i dla innych użytkowników naszych platform za pomocą modelu statystycznego opisanego w pkt. 3.1.2. W tym celu w modelu statystycznym wykorzystujemy poddaną pseudonimizacji nazwę użytkownika, a także pewne dane z Twojego profilu, których nie można powiązać z konkretną osobą ani samodzielnie, ani w połączeniu z innymi danymi. Korzystając wyłącznie z danych z modelu statystycznego, nie można powiązać tych danych z Twoją osobą. Takie powiązanie jest możliwe wyłącznie z zewnątrz przez pseudonimizację nazwy użytkownika powiązanej z Twoim kontem w Centrum kandydata, a następnie przez zestawienie tak przekształconej nazwy z poddaną pseudonimizacji nazwą użytkownika zapisaną w modelu statystycznym. Podstawę prawną optymalizacji wyszukiwania i rekomendowania ofert pracy za pomocą modelu statystycznego w ramach umowy konta w Centrum kandydata stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Wykorzystywanie danych do zasadniczego doskonalenia naszego modelu statystycznego, a tym samym również usług dla innych użytkowników, odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Gdy usuniesz konto w Centrum kandydata, Twoje dane w modelu statystycznym staną się w pełni anonimowe, ponieważ zapisanej w nim poddanej pseudonimizacji nazwy użytkownika nie można będzie już w żaden sposób powiązać z Twoim kontem w Centrum kandydata. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest w tym przypadku realizacja interesów naszego przedsiębiorstwa w zakresie doskonalenia naszych usług. Interes przeciwstawny nie ma tu uzasadnienia, ponieważ w okresie obowiązywania umowy konta w Centrum kandydata dane są niezbędne do świadczenia usług zgodnie z umową, a po zakończeniu umowy identyfikacja staje się niemożliwa.

3.3 Przetwarzanie danych dotyczących firm zamieszczających oferty pracy lub pracowników tych firm

Celem naszych usług dla firm zamieszczających oferty pracy jest zapewnienie przedsiębiorcom i przedsiębiorstwom jak największego wyboru odpowiednich kandydatów. Przetwarzamy przy tym dane osobowe przedsiębiorców (z danymi osobowymi w przypadku danych odnoszących się do przedsiębiorców mamy do czynienia tylko wtedy, gdy przedsiębiorca jest osobą fizyczną) lub pracowników przedsiębiorstw. Poszczególne przedsiębiorstwa lub przedsiębiorcy mogą być stronami zawartej z nami umowy lub być w trakcie przygotowań do jej zawarcia, w pojedynczych przypadkach możemy też jednak przetwarzać dane przedsiębiorstw i ich pracowników mimo braku zawartej umowy lub przygotowań do jej zawarcia. W prezentowanym rozdziale 3.3 przedstawiamy cele, podstawy prawne i okres przechowywania takich przetwarzanych danych przedsiębiorców lub pracowników przedsiębiorstw, a także kategorie danych, o ile nie zbieramy tych danych osobowych od osób, których dane dotyczą. Dane są usuwane, gdy przestają być niezbędne do osiągnięcia określonego celu, tzn. gdy następuje zakończenie umowy z klientem, a my nie zamierzamy zawierać z nim kolejnej umowy, lub gdy przestaje istnieć prawnie uzasadniony interes, a my przestajemy być zobowiązani do przechowywania dokumentów, w których mogą być zawarte dane osobowe.

3.3.1 Inni administratorzy danych

W przypadku odpowiednich firm zamieszczających oferty pracy będących klientami z siedzibą w Austrii, odpowiednie produkty sprzedawane są zazwyczaj przez firmę:

YOURCAREERGROUP Österreich GmbH
Prinz-Eugen-Straße 8 - 10
A-1040 Vienna
Austria
tel.: +43 1 31 00 371
faks: +43 1 31 00 379
adres e-mail: info@hotelcareer.at

która będzie wtedy administratorem danych na potrzeby przetwarzania danych osobowych związanych ze sprzedażą towarów i usług. Odpowiednia firma jest również administratorem danych, jeżeli firma zamieszczająca ofertę pracy zawrze z tą firmą umowę z jakiegokolwiek innego powodu.

W przypadku odpowiednich firm zamieszczających oferty pracy będących klientami z siedzibą w Szwajcarii, odpowiednie produkty sprzedawane są zazwyczaj przez firmę:

YOURCAREERGROUP Schweiz GmbH
Industriestrasse 30
CH-8302 Kloten
Tel.: +41 41 767 40 50
Fax: +41 41 767 40 55
Email: info@yourcareergroup.ch

która będzie wtedy administratorem danych na potrzeby przetwarzania danych osobowych związanych ze sprzedażą towarów i usług. Odpowiednia firma jest również administratorem danych, jeżeli firma zamieszczająca ofertę pracy zawrze z tą firmą umowę z jakiegokolwiek innego powodu.

W przypadku odpowiednich firm zamieszczających oferty pracy będących klientami z siedzibą w Polsce, odpowiednie produkty sprzedawane są zazwyczaj przez firmę:

StepStone Services Sp. z o.o.
Ul. Domaniewska 50
02-672 Warszawa
Tel.: +48 22 356 36 90
Fax: +48 58 321 7709
info@hotelcareer.pl

która będzie wtedy administratorem danych na potrzeby przetwarzania danych osobowych związanych ze sprzedażą towarów i usług. Odpowiednia firma jest również administratorem danych, jeżeli firma zamieszczająca ofertę pracy zawrze z tą firmą umowę z jakiegokolwiek innego powodu.

Należy zwrócić uwagę, że usługi właściwe zapewniane są przez administratora danych wskazanego w części 1, tak więc pozostaje on odpowiedzialny za dostarczenie usług. Różne role znajdują swoje odniesienie poniżej. Firmy YOURCAREERGROUP Österreich GmbH, YOURCAREERGROUP Schweiz GmbH oraz StepStone Services Sp. Z o.o. są określane łącznie jako „lokalni podwykonawcy”, a wszystkie następujące odniesienia dotyczą firmy, która sprzedała produkt lub usługę firmie zamieszczającej ofertę pracy.

3.3.2 Przetwarzanie danych na potrzeby zarządzania umowami i przygotowań do ich zawarcia

YOURCAREERGROUP GmbH oraz lokalni podwykonawcy przetwarzają dane osobowe na potrzeby zarządzania umowami, tzn. aby móc świadczyć usługi stanowiące przedmiot umowy na rzecz klientów oraz czynić odpowiednie przygotowania do zawarcia umowy. Jeżeli lokalni podwykonawcy stają się stroną umowy z klientem dane osobowe zostają przesłane do YOURCAREERGROUP GmbH w celu wypełnienia postanowień umowy. Jeśli klient jest osobą fizyczną, podstawę prawną stanowi fakt, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań niezbędnych przed zawarciem umowy w myśl art. 6 ust. 1 zd. 1 b) RODO. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych pracowników klienta stanowi prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem jest w tym przypadku prowadzenie naszej działalności gospodarczej i działalności klienta. Interes przeciwstawny osoby, której dane dotyczą, nie ma uzasadnienia, ponieważ przetwarzanie przez nas danych w ramach istniejącego stosunku pracy z osobą, której dane dotyczą, jest niezbędne przede wszystkim z punktu widzenia naszego klienta (§ 26 nowej niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych BDSG-neu). Dane osobowe przechowujemy w tym celu przez okres obowiązywania umowy.

Poza tym przez dziesięć lat przechowujemy dowody księgowe, a korespondencję handlową, tj. każdą wiadomość, której tematem jest przygotowywanie, realizacja lub anulowanie transakcji, zachowujemy przez sześć lat, aby wywiązać się z naszych ustawowych obowiązków przechowywania zgodnie z § 257 ust. 1 nr 2 niemieckiego kodeksu handlowego HGB i § 147 niemieckiej ordynacji podatkowej AO, przy czym bieg tego okresu rozpoczyna się wraz z końcem roku kalendarzowego, w którym dana korespondencja handlowa została odebrana lub wysłana bądź w którym powstał dany dowód księgowy. Podstawę prawną stanowi tutaj art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

3.3.3 Doradztwo dla klientów

YOURCAREERGROUP GmbH oraz lokalni podwykonawcy przetwarzają dane osobowe klienta lub potencjalnego klienta bądź jego pracowników jako osób kontaktowych, otrzymane w związku z umową z odpowiednią firmą lub zapytaniem kierowanym do niej ze strony potencjalnego klienta, również po zakończeniu umowy lub w przypadku jej niezawarcia, aby móc je wykorzystać na potrzeby doradztwa i w razie ponownego zapytania klienta lub potencjalnego klienta móc mu polecić odpowiedni usługi na podstawie wcześniejszych umów lub zapytań. Podstawę prawną stanowi tutaj prawnie uzasadniony interes w myśl art. 6 ust. 1 zd. 1 f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem jest w tym przypadku prowadzenie naszej działalności gospodarczej. W tym celu przechowujemy dane osobowe dopóty, dopóki wychodzimy z założenia, że dany klient w przyszłości może zawrzeć z nami kolejną lub pierwszą umowę, a więc do chwili, w której danych klient oświadczy, że w żadnych okolicznościach nie zawrze z nami żadnej umowy.

3.3.4 Centrum obsługi klienta YOURCAREERGROUP

Aby korzystać z usług stanowiących przedmiot umowy i nimi zarządzać, nasi klienci lub ich pracownicy mają do dyspozycji centrum obsługi klienta YOURCAREERGROUP zapewniane przez firmę YOURCAREERGROUP GmbH. W związku z tym przetwarzamy dane osobowe poszczególnych klientów lub ich pracowników, które zostały przez nich udostępnione, oraz informacje o stosownych, uzgodnionych w umowie lub oferowanych usługach i ich użytkowaniu. W przypadku korzystania z naszego Wyszukiwania profilu kandydata przechowujemy również informacje dotyczące tego czy i kiedy nastąpiła próba kontaktu z kandydatem. Jeśli klient jest osobą fizyczną, podstawę prawną stanowi fakt, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań niezbędnych przed zawarciem umowy w myśl art. 6 ust. 1 zd. 1 b) RODO. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych pracowników klienta stanowi prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem jest w tym przypadku prowadzenie naszej działalności gospodarczej i działalności klienta. Interes przeciwstawny osoby, której dane dotyczą, nie ma uzasadnienia, ponieważ przetwarzanie przez nas danych w ramach istniejącego stosunku pracy z osobą, której dane dotyczą, jest niezbędne przede wszystkim z punktu widzenia naszego klienta (§ 26 nowej niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych BDSG-neu). W tym celu przechowujemy dane przez okres obowiązywania umowy dotyczącej korzystania z centrum obsługi klienta YOURCAREERGROUP.

Zebrane w ten sposób dane wykorzystujemy ponadto w formie poddanej anonimizacji do sporządzania statystyk dotyczących ogólnego zachowania klientów Wyszukiwania profilu kandydata. Dzięki temu możemy pracować nad tym, aby nasze usługi stawały się coraz łatwiejsze w obsłudze. Podstawę prawną stanowi tutaj prawnie uzasadniony interes w myśl art. 6 ust. 1 zd. 1 f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem jest w tym przypadku prowadzenie naszej działalności gospodarczej.

3.3.5 Przetwarzanie danych w przypadku publikacji produktów związanych z ogłoszeniami

Gdy klienci publikują na naszych platformach produkty związane z ogłoszeniami lub profile firmowe, YOURCAREERGROUP GmbH przetwarza – jeśli klient jest osobą fizyczną – dane osobowe klienta. Jeśli klient podaje w danym produkcie związanym z ogłoszeniami dane kontaktowe jednego z pracowników, przetwarzamy jego dane osobowe, aby udostępnić je użytkownikom jako część ogłoszenia na naszej platformie i zadbać o możliwość odnalezienia ogłoszenia przy użyciu funkcji wyszukiwania na naszych platformach. Aby zwiększyć zasięg ogłoszenia przez przesłanie go do naszych partnerów, możemy przesłać treść ogłoszenia w całości lub w części naszym partnerom, którzy udostępniają wówczas ogłoszenie lub jego podgląd na swoich stronach internetowych (listę naszych partnerów można znaleźć pod adresem https://www.hotelcareer.pl/pracodawca/kooperacje ). Jeśli klient jest osobą fizyczną, podstawę prawną stanowi fakt, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 b) RODO. Jeśli ogłoszenie zawiera dane kontaktowe pracowników klienta, podstawę prawną stanowi prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem jest w tym przypadku prowadzenie naszej działalności gospodarczej i działalności klienta. Interes przeciwstawny osoby, której dane dotyczą, nie ma uzasadnienia, ponieważ przetwarzanie przez nas danych w ramach istniejącego stosunku pracy z osobą, której dane dotyczą, jest niezbędne przede wszystkim z punktu widzenia naszego klienta (§ 26 nowej niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych BDSG-neu). Przechowujemy w tym celu dane przez okres, w którym ogłoszenie jest dostępne na naszych platformach zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie.

3.3.6 Przetwarzanie danych do ogólnych celów reklamowych i marketingowych

YOURCAREERGROUP GmbH oraz lokalni podwykonawcy przetwarzają dane osobowe odpowiednich klientów i innych przedsiębiorców i przedsiębiorstw, które nie utrzymują z odpowiednimi firmami stosunków biznesowych, a w związku z tym w stosownych przypadkach również ich lokalnych osób kontaktowych (o ile jest to prawnie dopuszczalne) na potrzeby marketingu bezpośredniego. Jeśli nie zebraliśmy tych danych bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, możemy też wykorzystywać dane kontaktowe osób, których dane dotyczą, ze źródeł dostępnych publicznie, takich jak strona internetowa danego przedsiębiorstwa, katalogi branżowe lub zamieszczone przez przedsiębiorstwo oferty pracy. Na potrzeby takiego marketingu bezpośredniego możemy również uwzględniać umowy zawarte wcześniej z naszymi klientami i specyfikę przedsiębiorstw, np. przynależność do określonej branży czy wielkość danego przedsiębiorstwa/przedsiębiorcy, aby w miarę możliwości dopasować reklamę do adresata. Podstawę prawną stanowi tutaj prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 zd. 1 f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem jest w tym przypadku przetwarzanie danych osobowych na potrzeby samego marketingu bezpośredniego (por. motyw 47 RODO). Osoby, których dane dotyczą, mogą w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących ich danych osobowych na potrzeby takiej reklamy. Możesz wnieść taki sprzeciw w dowolnej chwili, korzystając z danych kontaktowych podanych w pkt. 1. W przypadku reklamy dostarczanej pocztą elektroniczną link rezygnacji znajduje się również w danej wiadomości e-mail. Przechowujemy dane w tym celu dopóty, dopóki jesteśmy zainteresowani zawarciem umowy z danym przedsiębiorstwem lub do chwili wniesienia sprzeciwu.

3.3.7 Seminaria internetowe firmy YOURCAREERGROUP

Gdy zgłaszasz się do udziału w seminarium internetowym firmy YOURCAREERGROUP, firma YOURCAREERGROUP GmbH zbiera określone dane, aby umożliwić Ci udział w takim seminarium. Podstawę prawną przetwarzania stanowi tutaj wyrażona przez Ciebie zgoda w myśl art. 6 ust. 1 zd. 1 a) RODO. Przechowujemy dane w tym celu do chwili przeprowadzenia seminarium internetowego. Korzystamy przy tym z usług podmiotu przetwarzającego, tj. przedsiębiorstwa LogMeIn, Inc., 333 Summer Street, Boston, MA 02210 Stany Zjednoczone, które rejestruje zgłoszenia i organizuje seminarium internetowe, a tym samym jest odbiorcą Twoich danych osobowych. Dane są przy tym przesyłane do Stanów Zjednoczonych, czyli do państwa spoza UE lub EOG. Takie przesyłanie danych jest dopuszczalne na mocy art. 45 RODO, ponieważ firma LogMeIn, Inc. dysponuje certyfikatem Privacy Shield, zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=DE) zapewnia więc odpowiedni stopień ochrony danych. Informacja Privacy Shield jest dostępna pod adresem https://www.logmeininc.com/de/legal/privacy-shield . Zawarliśmy również umowę opartą na standardowych klauzulach umownych, której wzór jest dostępny pod adresem https://logmeincdn.azureedge.net/legal/20170201/DPA/LMIDataProcessingAddendum2017.v1SAMPLE.pdf , dzięki czemu powyższe przesyłanie danych jest też dopuszczalne w myśl art. 46 par. 2 c RODO.

Ponadto wykorzystujemy wprowadzone przez Ciebie dane na potrzeby marketingu zgodnie z opisem zawartym w pkt. 3.3.5, który niniejszym jest włączany przez przywołanie.

3.3.8 Seminaria i wydarzenia

W przypadku zamówienia uczestnictwa w seminarium lub wydarzeniu, przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z opisem w punkcie 3.3.2. W ramach wydarzeń lub seminariów przekazujemy dane uczestników (imię, nazwisko osoby kontaktowej, stanowisko, nazwę firmy) do odpowiedniego prelegenta. Ponadto powyższe dane będą upublicznione w dniu wydarzenia na liście obecności oraz identyfikatorach. Podstawa prawna jest w ramach zawartej umowy (jeżeli umowa jest zawierana bezpośrednio) lub (w inny sposób), ponieważ naszym uzasadnionym powodem jest organizacja wydarzenia i wywiązanie się z naszych zobowiązań zawartych w umowie wobec partnera

3.4 Fanpage na Facebooku

Wykorzystujemy fanpage na Facebooku, dostępny pod adresem https://www.facebook.com/HOTELCAREER.Polska . Facebook zapewnia nam wgląd w stronę dla tego fanpage’a. Page Insights to zagregowane informacje, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z naszym fanpagem. Informacje o witrynie mogą być oparte na danych osobowych zebranych w związku z wizytą lub interakcją osób z naszym fanpagem i jego treścią. Jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za przetwarzanie danych Insights z Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland ("Facebook Ireland") w rozumieniu art. 26 RODO i zawarliśmy porozumienie w tym zakresie z Facebook Ireland. Jego treść można znaleźć na stronie https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum . Podstawą prawną korzystania przez nas z fanpage‘a na Facebooku oraz Page Insights jest uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 f RODO, a mianowicie korzystanie z Facebooka jako kanału informacji o naszej firmie w odniesieniu do fanpage‘a i lepsze zrozumienie potrzeb odwiedzających nasz fanpage w celu realizacji tych potrzeb sposób ukierunkowany w odniesieniu do Page Insights.

4. Pliki cookie i podobne technologie

Na naszych stronach internetowych stosowane są pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są zapisywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Takie pliki cookie wykorzystujemy zarówno jako środek techniczny do świadczenia usług na naszych platformach, ponieważ umożliwiają np. działanie określonych funkcji, jak i do analizy zachowań użytkowników naszych stron internetowych i do kształtowania na tej podstawie dostosowanych do nich ofert. W tym celu możemy również używać innych technik, takich jak piksele śledzące (tracking pixel) lub odpowiedni kod w aplikacjach. Ponadto możemy stosować pliki cookie lub inne techniki do przesyłania Ci ofert pracy i innych treści, które mogą Cię zainteresować.

Niektóre z używanych przez nas plików cookie są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, czyli po jej zamknięciu (to tzw. sesyjne pliki cookie). Inne pliki cookie pozostają zapisane na Twoim urządzeniu i umożliwiają nam lub naszym partnerom rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnej wizycie (stałe pliki cookie).

Dokładny okres przechowywania określonego pliku cookie można odczytać z danego pliku cookie (o ile nie został podany niżej) przez wyświetlenie go w przeglądarce.

Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby otrzymywać powiadomienia o zapisywaniu plików cookie i pojedynczo decydować o ich akceptacji lub wykluczyć akceptację plików cookie w określonych lub wszystkich przypadkach. Blokowanie plików cookie może ograniczać funkcjonalność naszej witryny internetowej. Poniżej przedstawiamy konkretne pliki cookie.

4.1 Pliki cookie niezbędne z technicznego punktu widzenia

Korzystamy z plików cookie o charakterze technicznym. Są to pliki, które są niezbędne wyłącznie do rejestrowania pewnych informacji na naszych platformach i pozwalają nam świadczyć zamówione lub mile widziane przez Ciebie usługi. Obejmują one nawigacyjne i sesyjne pliki cookie, które umożliwiają płynne poruszanie się po stronie internetowej i jej użytkowanie (oraz np. dostęp do strefy o ograniczonym dostępie); analityczne pliki cookie, których używamy bezpośrednio do rejestrowania zebranych informacji dotyczących liczby odwiedzających i ich zachowań; funkcjonalne pliki cookie, które umożliwiają Ci optymalizację usług przez nawigację wg pewnych wybranych kryteriów (np. wybór języka, produkty wybrane do zakupu).

Podstawę prawną stosowania tych plików cookie stanowi prawnie uzasadniony interes w myśl art. 6 ust. 1 zd. 1 f) RODO, tj. realizacja celów naszego przedsiębiorstwa.

Używamy również ciasteczek lub innych technologii dostarczanych przez firmy zewnętrzne działające w różnych dziedzinach. Z tego względu informujemy użytkowników o odpowiednich firmach zewnętrznych oraz o sposobie w jaki można sprzeciwić się wykorzystaniu ciasteczek lub odpowiadającej im technologii. W ogólnym przypadku dotyczącym stron internetowych możliwa jest zmiana odpowiednich ustawień przeglądarki, a w przypadku naszych aplikacji możliwa jest zmiana ustawień przy użyciu suwaka kontrolującego statystykę anonimową pod opcją „Ustawienia”.

4.2.1 Criteo

Na naszych stronach internetowych korzystamy z usług firmy Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paryż, występującej w charakterze współadministratora w rozumieniu art. 26 RODO.

Celem przetwarzania jest tu retargeting, co oznacza, że gdy obejrzysz określone oferty na naszej stronie internetowej, możemy wyświetlać Ci reklamę podobnych naszych ofert na stronach internetowych lub innych platformach osób trzecich. W ramach umowy z firmą Criteo określamy przy tym zakres danej kampanii reklamowej. Realizacja takiej kampanii reklamowej, w tym wybór odpowiednich treści i miejsca ich prezentacji, należy do zakresu obowiązków firmy Criteo. W tym celu firma Criteo wykonuje bezpośrednio na naszych stronach internetowych własny kod, a w witrynę internetową wbudowane są tzw. tagi (re)marketingowe (niewidoczne grafiki lub fragmenty kodu, nazywane również „sygnalizatorami WWW” (web beacons)). Dzięki nim na Twoim urządzeniu zapisywany jest niewielki, indywidualny plik cookie (zamiast plików cookie możliwe jest też stosowanie porównywalnych technologii). W pliku tym odnotowuje się, które strony odwiedził użytkownik, które treści go zainteresowały i które oferty kliknął. Zapisuje się w nim także dodatkowe informacje techniczne dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, strony internetowe, z których użytkownik wszedł na naszą stronę, czas trwania wizyty oraz dalsze informacje dotyczące korzystania z oferty online. Firma Criteo może łączyć powyższe informacje z podobnymi informacjami z innych źródeł. Gdy użytkownik odwiedza później inne strony internetowe, mogą być na nich wyświetlane reklamy odpowiadające jego zainteresowaniom.

Więcej informacji oraz możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec rejestrowania danych przez firmę Criteo można znaleźć w zasadach ochrony danych osobowych firmy Criteo: http://www.criteo.com/de/privacy .

Firma Criteo przechowuje dane przez 13 miesięcy, a zapisane przez nią pliki cookie wygasają automatycznie po 13 miesiącach.

W ramach wspólnej odpowiedzialności współadministratorów za przetwarzanie opisane w niniejszym pkt. 4.1 możesz dochodzić swoich praw wynikających z RODO zarówno względem nas, jak i względem firmy Criteo.

Podstawę prawną stanowi tutaj prawnie uzasadniony interes w myśl art. 6 ust. 1 zd. 1 f) RODO, tj. realizacja celów naszego przedsiębiorstwa.

4.2.2 Techniki analizowania bezpieczeństwa firmy Akamai

Na naszych stronach internetowych używane są techniki analizowania sieci i bezpieczeństwa firmy Akamai Technologies, Inc. (zwanej dalej firmą „Akamai”). Techniki te wykorzystują „pliki cookie”, pliki tekstowe i „sygnalizatory”, które są zapisywane na Twoim komputerze i pozwalają firmie Akamai (i) przeprowadzać analizy bezpieczeństwa i dzięki temu zapobiegać nieuprawnionemu dostępowi do naszych stron internetowych oraz (ii) analizować sposób, w jaki korzystasz z tych stron internetowych. Informacje pozyskane za pośrednictwem plików cookie i sygnalizatorów na temat dostępu do naszych stron internetowych, w tym adres IP użytkownika i inne dane z plików dziennika, są przekazywane na serwery firmy Akamai (znajdujące się m.in. w Stanach Zjednoczonych) oraz tam przechowywane i przetwarzane. Takie przesyłanie danych jest dopuszczalne na mocy art. 45 RODO, ponieważ firma Akamai dysponuje certyfikatem Privacy Shield, zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=DE) zapewnia więc odpowiedni stopień ochrony danych. Certyfikat jest dostępny pod adresem https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000Gn4RAAS&status=Active.

Akamai będzie wykorzystywać te informacje, aby zapobiegać nieuprawnionemu dostępowi do naszych stron internetowych, sporządzać dla nas raporty na temat aktywności na tych stronach, świadczyć dodatkowe usługi związane z używaniem naszych stron internetowych i Internetu oraz analizować sposób, w jaki korzystasz z naszych stron. Firma Akamai może przy tym przekazywać te dane osobom trzecim, jeśli jest do tego zobowiązana z przyczyn prawnych lub jeśli takie osoby trzecie zajmują się przetwarzaniem tych danych na zlecenie firmy Akamai. Akamai nie będzie używać wspomnianych danych do identyfikacji osób fizycznych. Zapisywanie plików cookie lub sygnalizatorów można zablokować poprzez odpowiednie ustawienie w programie przeglądarki; podkreślamy jednak, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji niniejszej witryny internetowej w pełnym ich zakresie może być niemożliwe. Dokładny okres przechowywania plików cookie można sprawdzić samodzielnie w pliku cookie, wyświetlając go za pomocą używanej przeglądarki.

Więcej informacji na temat warunków użytkowania obowiązujących w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez firmę Akamai oraz na temat zasad dotyczących ochrony prywatności stosowanych przez firmę Akamai można znaleźć pod adresem https://www.akamai.com/de/de/privacy-policies/ .

Podstawę prawną stanowi tutaj prawnie uzasadniony interes w myśl art. 6 ust. 1 zd. 1 f) RODO, tj. realizacja celów naszego przedsiębiorstwa i ochrona naszych stron internetowych.

4.2.3 Piksel Facebooka

Na naszych stronach internetowych używamy tzw. piksela Facebooka serwisu społecznościowego Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, Stany Zjednoczone. W tym celu na naszych stronach internetowych zintegrowane są tzw. piksele zliczające. Gdy odwiedzasz nasze strony, za pomocą piksela zliczającego nawiązywane jest bezpośrednie połączenie między Twoją przeglądarką i serwerem Facebooka.

Facebook otrzymuje m.in. od Twojej przeglądarki informację, że nasza strona została otwarta na Twoim urządzeniu. Jeśli jesteś użytkownikiem Facebooka, Facebook może powiązać odwiedzenie naszych stron z Twoim kontem użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako operator stron internetowych nie otrzymujemy informacji o treści przesłanych danych oraz o sposobie ich wykorzystania przez firmę Facebook. Możemy jedynie określić, jakim grupom użytkowników serwisu Facebook (utworzonym w oparciu o takie kryteria jak wiek czy zainteresowania) nasza reklama ma być wyświetlana.

W przypadku wywołania wspomnianego piksela z poziomu Twojej przeglądarki firma Facebook dowiaduje się ponadto, czy reklama w serwisie Facebook spowodowała np. zawarcie transakcji kupna online. W ten sposób możemy sprawdzać skuteczność reklam w serwisie Facebook w celach statystycznych i związanych z badaniem rynku.

Jeśli nie wyrażasz zgody na gromadzenie danych za pomocą piksela Facebooka, kliknij tutaj: https://www.facebook.com/settings?tab=ads#_=_. Możesz również dezaktywować piksel Facebooka na stronie Digital Advertising Alliance pod adresem http://www.aboutads.info/choices/ .

Takie przesyłanie danych do Stanów Zjednoczonych jest dopuszczalne na mocy art. 45 RODO, ponieważ firma Facebook dysponuje certyfikatem Privacy Shield, zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=DE) zapewnia więc odpowiedni stopień ochrony danych. Certyfikat jest dostępny pod adresem https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Podstawę prawną stanowi tutaj prawnie uzasadniony interes w myśl art. 6 ust. 1 zd. 1 f) RODO, tj. realizacja celów naszego przedsiębiorstwa, w tym ukierunkowana reklama naszych usług.

4.2.4 Remarketing Google

Na naszych stronach internetowych korzystamy z funkcji remarketingu lub funkcji „Podobni odbiorcy” firmy Google Inc. („Google”). Za ich pomocą możemy kierować odpowiednią reklamę do osób odwiedzających nasze strony internetowe, wyświetlając im spersonalizowane, dostosowane do zainteresowań reklamy, gdy odwiedzają inne strony internetowe w sieci reklamowej Google. W celu analizowania użytkowania stron internetowych, które stanowi podstawę do tworzenia reklam dostosowanych do zainteresowań, Google stosuje pliki cookie. Dane osobowe użytkowników strony internetowej nie są przy tym zapisywane. Gdy wchodzisz potem na inną stronę internetową należącą do sieci reklamowej Google, wyświetlane są reklamy, które z większym prawdopodobieństwem uwzględniają wywołane wcześniej sekcje produktowe i informacyjne.

Możesz na stałe wyłączyć stosowanie plików cookie przez firmę Google, klikając poniższy link oraz pobierając i instalując udostępnioną pod nim wtyczkę: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Możesz również wyłączyć stosowanie plików cookie przez dostawców zewnętrznych, wchodząc na stronę dezaktywacyjną grupy Network Advertising Initiative pod adresem http://www.networkadvertising.org/choices/ i korzystając z podanych na niej dalszych informacji dotyczących rezygnacji. Więcej informacji na temat remarketingu i politykę prywatności firmy Google można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/privacy/ads/ .

Podstawę prawną stanowi tutaj prawnie uzasadniony interes w myśl art. 6 ust. 1 zd. 1 f) RODO, tj. realizacja celów naszego przedsiębiorstwa, w tym ukierunkowana reklama naszych usług.

4.2.5 Google Conversion Tracking

W oparciu o nasze prawnie uzasadnione interesy w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (którymi są analiza, optymalizacja i ekonomiczne udostępnianie naszej oferty online), korzystamy z usług marketingowych i remarketingowych (zwanych łącznie „usługami marketingowymi Google”) przedsiębiorstwa Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone (zwanego dalej firmą „Google”).

Google dysponuje certyfikatem programu Privacy Shield i oferuje na jego mocy gwarancję przestrzegania europejskich przepisów o ochronie danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Usługi marketingowe Google pozwalają nam w bardziej ukierunkowany sposób wyświetlać reklamy naszej witryny internetowej oraz reklamy w naszej witrynie, dzięki czemu użytkownikom prezentowane są tylko reklamy dostosowane potencjalnie do ich zainteresowań. Gdy użytkownikowi wyświetlane są np. reklamy produktów, które zainteresowały go na innych stronach internetowych, mówimy o „remarketingu”. W tym celu przy wywołaniu naszych i innych stron internetowych, na których aktywne są usługi marketingowe Google, firma Google wykonuje bezpośrednio własny kod, a w daną witrynę internetową włączane są tzw. tagi (re)marketingowe (niewidoczne grafiki lub fragmenty kodu, nazywane również „sygnalizatorami WWW” (web beacons)). Dzięki nim na urządzeniu użytkownika zapisywany jest niewielki, indywidualny plik cookie (zamiast plików cookie możliwe jest też stosowanie porównywalnych technologii). Pliki cookie mogą być używane przez różne domeny, m.in. google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com lub googleadservices.com. W pliku tym odnotowuje się, które strony odwiedził użytkownik, które treści go zainteresowały i które oferty kliknął. Zapisuje się w nim także dodatkowe informacje techniczne dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, strony internetowe, z których użytkownik wszedł na naszą stronę, czas trwania wizyty oraz dalsze informacje dotyczące korzystania z oferty online. Rejestrowany jest przy tym również adres IP użytkownika, przy czym w ramach narzędzia Google Analytics informujemy, że w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach, które podpisały porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, adres IP jest skracany, a tylko w wyjątkowych przypadkach jest on przekazywany w całości na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych i skracany dopiero tam. Adres IP nie jest łączony z danymi użytkownika w obrębie innych ofert firmy Google. Firma Google może łączyć powyższe informacje z podobnymi informacjami z innych źródeł. Gdy użytkownik odwiedza później inne strony internetowe, mogą być na nich wyświetlane reklamy odpowiadające jego zainteresowaniom.

W ramach usług marketingowych Google dane użytkowników są przetwarzane po poddaniu ich pseudonimizacji. Oznacza to, że Google nie przechowuje ani nie przetwarza np. imienia i nazwiska lub adresu e-mail użytkowników, lecz przetwarza odpowiednie dane w odniesieniu do plików cookie w obrębie spseudonimizowanych profili użytkowników. Z perspektywy firmy Google reklamy nie są więc zarządzane ani wyświetlane dla konkretnej, zidentyfikowanej osoby, lecz dla posiadacza pliku cookie, niezależnie od tego, kto tym posiadaczem jest. Zasada ta nie obowiązuje, gdy użytkownik wyraźnie zezwolił firmie Google na przetwarzanie danych bez takiej pseudonimizacji. Informacje zebrane na temat użytkowników za pośrednictwem usług marketingowych Google są przesyłane do firmy Google i przechowywane na jej serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Do używanych przez nas usług marketingowych Google należy m.in. internetowy system reklamowy „Google AdWords”. W przypadku Google AdWords każdy klient otrzymuje odmienny plik cookie konwersji. Pliki cookie nie mogą więc być śledzone za pośrednictwem witryn internetowych klientów systemu AdWords. Informacje pozyskane za pomocą pliku cookie służą do sporządzania statystyk konwersji dla klientów systemu AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci systemu AdWords otrzymują informację o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i zostali przekierowani na stronę wyposażoną w tag śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak informacji umożliwiających identyfikację użytkowników.

W oparciu o usługę marketingową Google o nazwie „DoubleClick” możemy włączać reklamy osób trzecich. DoubleClick stosuje pliki cookie, za pomocą których firma Google i jej partnerskie witryny internetowe mogą zamieszczać reklamy na podstawie wejść użytkowników do danej witryny internetowej lub innych witryn w Internecie.

Możemy też korzystać z narzędzia „Google Tag Manager”, aby włączać w naszą witrynę internetową usługi analityczne i marketingowe Google oraz nimi zarządzać.

Więcej informacji na temat wykorzystywania danych do celów marketingowych przez firmę Google można znaleźć na stronie przeglądowej: https://www.google.com/policies/technologies/ads. Polityka prywatności firmy Google jest dostępna pod adresem https://www.google.com/policies/privacy.

Aby wnieść sprzeciw wobec reklamy dostosowanej do zainteresowań, realizowanej za pośrednictwem usług marketingowych Google, można skorzystać z udostępnionych przez firmę Google możliwości konfiguracji i rezygnacji: http://www.google.com/ads/preferences .

4.2.6 Adjust

Korzystamy również z usług analizy aplikacji Adjust (adjust GmbH, Saarbruecker Str. 38a, 10405 Berlin) w celu przeprowadzania analiz wykorzystania naszych aplikacji. Usługa Adjust została przetestowana i posiada certyfikat zgodności z ePrivacyseal (European Privacy Seal) (patrz https://www.eprivacy.eu/en/customers/awarded-seals/).

W przypadku gdy aplikacja jest w użyciu, usługa Adjust zbiera dane dotyczące instalacji i użycia w naszym imieniu. Używamy tych anonimowych informacji aby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy używają naszej aplikacji. Adjust używa anonimizowanego identyfikatora IDFA lub Android ID użytkownika oraz anonimizowanych adresów IP i MAC. Nie jest możliwe zidentyfikowanie użytkownika, w związku z tym nie następuje przechowywanie danych osobowych.

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zapoznać się z Polityką prywatności usługi Adjust: https://www.adjust.com/privacy-policy/.

Podstawą prawną dla przeprowadzania analizy danych oraz stosowania usługi Adjust jest uzasadniony interes (t.j. interes w stosowaniu analizy, optymalizacji i operacji ekonomicznych odnośnie naszych aplikacji) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO na potrzeby naszych własnych badań rynkowych, reklam oraz optymalizacji i wdrażania w aplikacjach rozwiązań przyjaznych użytkownikowi. Nie występuje przy tym oczywisty konflikt interesów, zwłaszcza, że z operatorem usługi Adjust zawarta została umowa dotycząca przetwarzania danych.

W każdym momencie możliwe jest wyłączenie korzystania z usługi Adjust poprzez zmianę ustawień suwaka statystyki anonimowej w opcji „Ustawienia”.

4.2.7 AppDynamics

Na potrzeby monitorowania wydajności korzystamy z usług firmy AppDynamics LLC, 303 Second Street, 8th Floor, North Tower, San Francisco, CA 94107. Firma AppDynamics stosuje w tym celu plik cookie, który obowiązuje wyłącznie podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej.

Dane osobowe nie są tutaj zapisywane.

Takie przesyłanie danych do Stanów Zjednoczonych jest dopuszczalne na mocy art. 45 RODO, ponieważ firma AppDynamics dysponuje certyfikatem Privacy Shield, zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=DE) zapewnia więc odpowiedni stopień ochrony danych. Certyfikat jest dostępny pod adresem https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnJ2AAK .

Podstawę prawną stanowi tutaj prawnie uzasadniony interes w myśl art. 6 ust. 1 zd. 1 f) RODO, tj. realizacja celów naszego przedsiębiorstwa.

4.2.8 AdRoll

Nasze strony internetowe korzystają z usług retargetowania oferowane przez firmę AdRoll Advertising Limited (AdRoll Advertising Limited, Attn: Privacy, Level 6, Burlington Plaza, Burlington Road, Ireland). Usługi te pozwalają nam na kierowanie informacji do użytkowników sieci internet zainteresowanych poprzez oferty naszymi usługami. W tym celu nie są przetwarzane żadne dane osobowe, a jedynie ciasteczka, piksele śledzące i dane podobnych zastosowanych technologii. Dzięki zastosowaniu tych technologii dane dotyczące użycia Internetu, a w szczególności naszych stron są zbierane i przetwarzane z myślą o wyświetlaniu odpowiednich ofert. Zbieranie danych osobowych nie ma w tym przypadku miejsca. Polityka prywatności usługi AdRoll dostępna jest pod adresem https://www.adroll.com/de-DE/about/privacy. Możliwa jest rezygnacja z korzystania z usługi AdRoll pod tym adresem: http://optout.networkadvertising.org/#!/. Możliwe jest również zapobieganie przechowywaniu ciasteczek poprzez zmianę odpowiedniego ustawienia przeglądarki.

Podstawą prawną jest uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Podstawą prawną jest nakierowany na grupy marketing celowany naszych usług.

4.3 Adobe Analytics

Korzystamy z SiteCatalyst, narzędzia do analizy sieci firmy Adobe Systems Software Ireland Limited, które pozwala nam optymalizować nasze usługi zgodnie z wymaganiami użytkowników.

Adobe Analytics wykorzystuje pliki cookie, zapisywane na Twoim komputerze na potrzeby analiz korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje o korzystaniu z tej witryny internetowej, generowane przez pliki cookie (w tym adres IP), są przesyłane na serwery usługi w Irlandii, gdzie następuje ich anonimizacja, a następnie w anonimowej formie są przesyłane na serwery w Stanach Zjednoczonych, gdzie następuje ich zapisanie i dalsze przetwarzanie. Adobe wykorzystuje te informacje do analizy sposobu korzystania z tej witryny przez użytkowników, sporządzania raportów na temat aktywności w ramach witryny oraz do świadczenia innych usług dla operatora witryny internetowej, związanych z korzystaniem z witryny i z Internetu.

Z uwagi na anonimizację nie są tutaj zapisywane żadne dane osobowe.

Jako użytkownik naszych witryn internetowych możesz oczywiście w dowolnej chwili zablokować pliki cookie przez odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki. Możesz również wnieść sprzeciw wobec wszelkiego rejestrowania Twoich zachowań na platformie; aby zapoznać się z instrukcją wyłączania plików cookie na swoim komputerze, kliknij poniższy link: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html .

Podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes w myśl art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który towarzyszy nam przy przetwarzaniu powyższych danych, jest dostosowywanie naszych ofert do użytkowników i potrzeb. Interes przeciwstawny nie ma tu uzasadnienia w szczególności z uwagi na fakt, że w każdej chwili możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania.

5. Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych
Wykorzystujemy usługi podmiotów przetwarzających dane zgodnie z powyższym opisem do celów właściwego przetwarzania (zwłaszcza „Ankiet YOURCAREERGROUP”, „Hostowania i zabezpieczania naszych platform, usług administracyjnych, rozwiązywania problemów i wsparcia” oraz „Plików cookies i technologii, które wykorzystujemy za pośrednictwem dostawców zewnętrznych”). Z tego też względu zgodnie z powyższymi informacjami mogą oni być odbiorcami danych osobowych.
Dodatkowo możemy także przekazywać informacje stronom trzecim na podstawie porozumienia lub każdej umowy podpisanej z użytkownikiem zgodnie z powyższym opisem (zwłaszcza w części „Formularz wniosku”, „konta w Centrum kandydata” dla profilu udostępnionego użytkownikowi przez potencjalnych pracodawców i w części „Przetwarzanie danych podczas publikacji produktów reklamowych” w odniesieniu do klientów biznesowych i ich pracowników), zatem mogą one zgodnie z opisem być odbiorcami danych.

6. Przekazywanie danych do krajów poza EU lub EOG
W pewnych przypadkach możemy przekazywać dane osobowe do kraju poza EU lub EOG (tzw. krajów trzecich). Zasadniczo może to dotyczyć przypadku składania podania o zatrudnienie w podmiocie rekrutującym z siedzibą w kraju trzecim. Więcej szczegółów można znaleźć powyżej w części: „Formularz wniosku” lub „konta w Centrum kandydata”. Ponadto korzystamy z usług podmiotów przetwarzających dane osobowe lub w zasadnym interesie usługodawców, którzy w niektórych przypadkach przetwarzają dane w krajach trzecich. Szczegóły znajdują się w części „Wysyłanie wiadomości e-mail i innych”, „Zapisywanie danych na serwerze proxy i zapora ogniowa aplikacji webowej”, „Re-Captcha Google”, „Filmy wideo w serwisie YouTube”, „Webinaria YOURCAREERGROUP” oraz „Pliki cookies i technologie wykorzystywane za pośrednictwem dostawców zewnętrznych”.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą

Gdy przetwarzane są Twoje dane osobowe, jesteś osobą, której dane dotyczą, w rozumieniu rozporządzenia RODO i przysługują Ci względem administratora następujące prawa:

7.1 Prawo dostępu

Masz prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące Cię dane osobowe.

Jeśli takie przetwarzanie ma miejsce, masz prawo do uzyskania od nas następujących informacji:

(1) cele, w których przetwarzane są dane osobowe;

(2) kategorie przetwarzanych danych osobowych;

(3) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dotyczące Cię dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;

(4) planowany okres przechowywania dotyczących Cię danych osobowych lub, jeśli podanie konkretnej informacji na ten temat nie jest możliwe, kryteria ustalania tego okresu;

(5) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

(6) informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

(7) wszelkie dostępne informacje o źródle danych, jeśli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą;

(8) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach podejmowania takich decyzji, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Masz prawo do uzyskania informacji o przekazywaniu dotyczących Cię danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W związku z tym masz prawo żądać poinformowania Cię o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem.

Prawo dostępu może zostać ograniczone w zakresie, w jakim prawdopodobne jest, że uniemożliwi ono lub poważnie utrudni przetwarzanie do celów statystycznych, a ograniczenie jest niezbędne do osiągnięcia celów statystycznych.

Użytkownik ma prawo otrzymania kopii przetwarzanych danych osobowych. Za każdą dalszą żądaną kopię mamy prawo pobierać zwyczajową opłatę na podstawie kosztów administracyjnych. Jeśli wniosek przesyłany jest elektronicznie, informacje, o ile nie określono inaczej, należy podawać w standardowym formacie elektronicznym.
Prawo otrzymania kopii nie może mieć wpływu na prawa i wolności innych osób.

7.2 Prawo do sprostowania danych

Masz prawo żądać od administratora sprostowania i/lub uzupełnienia dotyczących Cię danych osobowych, jeśli dotyczące Cię przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator jest zobowiązany do niezwłocznego sprostowania danych.

Prawo do sprostowania danych może zostać ograniczone w zakresie, w jakim prawdopodobne jest, że uniemożliwi ono lub poważnie utrudni przetwarzanie do celów statystycznych, a ograniczenie jest niezbędne do osiągnięcia celów statystycznych.

7.3 Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych w następujących przypadkach:

(1) gdy kwestionujesz prawidłowość dotyczących Cię danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;

(2) gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

(3) gdy nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub

(4) gdy został przez Ciebie wniesiony sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania, a nie stwierdzono jeszcze, czy nasze prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

Jeżeli przetwarzanie dotyczących Cię danych osobowych zostało ograniczone, takie dane można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Jeśli ograniczenie przetwarzania zostało ograniczone na mocy powyższych warunków, poinformujemy Cię o tym przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania.

Prawo do ograniczenia przetwarzania może zostać ograniczone w zakresie, w jakim prawdopodobne jest, że uniemożliwi ono lub poważnie utrudni przetwarzanie do celów statystycznych, a ograniczenie jest niezbędne do osiągnięcia celów statystycznych.

7.4 Prawo do usunięcia danych

7.4.1 Obowiązek usunięcia

Masz prawo żądać od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących Cię danych osobowych, a my mamy obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć te dane, jeśli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

(1) dotyczące Cię dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub były w inny sposób przetwarzane;

(2) wyrażona przez Ciebie zgoda, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, została przez Ciebie wycofana, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

(3) wnosisz sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wnosisz sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;

(4) dotyczące Cię dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

(5) dotyczące Cię dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlegamy;

(6) dotyczące Cię dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

7.4.2 Informacja dla osób trzecich

Jeśli upubliczniliśmy dotyczące Cię dane osobowe, a na mocy art. 17 ust. 1 RODO mamy obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmiemy rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że jako osoba, której dane dotyczą, żądasz, by administratorzy ci usunęli wszelkie linki do tych danych osobowych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.

7.4.3 Wyjątki

Prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania, jeśli przetwarzanie jest niezbędne:

(1) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

(2) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

(3) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i), a także art. 9 ust. 3 RODO;

(4) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w pkt. a), uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub

(5) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

7.5 Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące Cię danych osobowe, które zostały nam przez Ciebie dostarczone. Masz również prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, jeśli:

(1) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz

(2) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Wykonując tak określone prawo do przenoszenia danych, masz prawo zażądać, by dotyczące Cię dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo to nie może niekorzystnie wpływać na wolności i prawa innych osób.

Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej.

7.6 Prawo do sprzeciwu

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

Nie wolno nam wówczas przetwarzać już tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeśli dotyczące Cię dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeśli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, dotyczących Cię danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE możesz wykonać swoje prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

Jeśli dotyczące Cię dane osobowe są przetwarzane do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, masz prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu może zostać ograniczone w zakresie, w jakim prawdopodobne jest, że uniemożliwi ono lub poważnie utrudni przetwarzanie do celów statystycznych, a ograniczenie jest niezbędne do osiągnięcia celów statystycznych.

7.7 Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7.8 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Masz prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa. Powyższe postanowienie nie ma zastosowania, jeśli ta decyzja:

(1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Tobą a administratorem,

(2) jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony Twoich praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów lub

(3) opiera się na Twojej wyraźnej zgodzie.

Decyzje te nie mogą opierać się jednak na szczególnych kategoriach danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, chyba że zastosowanie ma art. 9 ust. 2 lit. a) lub g) i istnieją właściwe środki ochrony Twoich praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów.

W przypadkach, o których mowa w pkt. (1) i (3), wdrażamy właściwe środki ochrony Twoich praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

7.9 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeśli sądzisz, że przetwarzanie dotyczących Cię danych osobowych narusza rozporządzenie RODO.

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o postępach i efektach rozpatrywania skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78 RODO. Właściwy organ nadzorczy dla naszej firmy GIODO, http://www.giodo.gov.pl/

8. Czy istnieje obowiązek przekazywania danych osobowych?
Aby stworzyć Agent pracy lub konto w Centrum kandydata lub skorzystaćz naszych usług jako klient biznesowy, konieczne jest podanie pewnych danych na podstawie zawartej umowy. Określimy, jakie to dane. W każdym innym kontekście przekazywanie danych osobowych nie jest wymagane na podstawie przepisów prawnych lub umowy i użytkownicy nie mają obowiązku ich przekazywania. Jednakże przekazywanie danych osobowych może być częściowo wymagane wtedy, gdy użytkownik będzie chciał skorzystać z naszych usług. Innymi słowy w przypadku nieotrzymania informacji określonych przez nas jako niezbędne możemy nie być w stanie świadczyć użytkownikom pełnego zakresu usług.

9. Zmiana Polityki prywatności; zmiana celu

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności z poszanowaniem przepisów o ochronie danych osobowych. Wersja obowiązująca w danym czasie zawsze będzie się znajdować w tym miejscu lub w innym stosownym, łatwym do znalezienia miejscu na naszej stronie internetowej lub w aplikacji . Jeśli podejmiemy zamiar przetwarzania Twoich danych do celów innych niż te, w których dane te zostały zebrane, poinformujemy Cię o tym z wyprzedzeniem zgodnie z postanowieniami zawartymi w przepisach.

27.09.2018