Czy jesteś pracodawcą?
Zdobądź informacje
0

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

1. PRZEDMIOT UMOWY

1.1 Spółka StepStone Services Sp. z o.o. (zwana dalej firmą „STEPSTONE”) i niżej podpisana strona umowy („Klient”) zobowiązują się do spełnienia przyrzeczonych w zawartej umowie świadczeń wzajemnych w oparciu o niniejsze Ogólne Warunki Handlowe oraz cennik STEPSTONE. Usługi i produkty wymagane od przedsiębiorstwa StepStone Services Sp. z o.o. będą świadczone i dostarczane przez spółkę YOURCAREERGROUP GmbH, Völklinger, 40219 Düsseldorf, Niemcy. Spółka StepStone Services Sp. z o.o. będzie dalej zwana firmą „STEPSTONE”, o ile dany zapis nie dotyczy spełnienia świadczenia. Jeśli natomiast określenie to dotyczy spełnienia świadczenia lub roszczeń z tytułu spełnienia świadczenia, wówczas odnosi się ono do przedsiębiorstwa YOURCAREERGROUP GmbH. Obowiązują wyłącznie Ogólne Warunki Handlowe, Warunki handlowe dotyczące produktów oraz cennik STEPSTONE. Nie uznaje się warunków Klienta, które są sprzeczne lub rozbieżne z niniejszymi warunkami handlowymi, chyba że firma STEPSTONE wyraźnie uznała je za wiążące w formie pisemnej.

1.2 Niniejsze warunki handlowe obowiązują również w odniesieniu do wszystkich przyszłych transakcji zawartych z Klientem w wersji ważnej na dzień zawarcia ostatniej umowy. Znajdują one jednak zastosowanie tylko wobec przedsiębiorstw.

2. ZAWARCIE UMOWY

2.1 Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez firmę STEPSTONE opatrzonego datą i podpisem dokumentu potwierdzającego przyjęcie oferty zawarcia umowy w oryginale, faksem lub w kopii, w formacie PDF bądź w innym formacie elektronicznym, z chwilą potwierdzenia przez firmę STEPSTONE przyjęcia zlecenia Klienta w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną, z chwilą publikacji przez firmę STEPSTONE oferty pracy Klienta w Internecie lub z chwilą przekazania Klientowi hasła w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną przez firmę STEPSTONE oraz uzyskania przez Klienta dostępu do opcji zarządzania ogłoszeniami przy pomocy wyżej wymienionego hasła.

2.2 Oferty lub potwierdzenia zlecenia przez firmę STEPSTONE o treści zmienionej przez Klienta są uznawane za nową ofertę ze strony Klienta. Umowa wchodzi wówczas w życie dopiero z chwilą złożenia wyraźnego oświadczenia o przyjęciu oferty przez firmę STEPSTONE. Spełnienie świadczenia nie jest równoznaczne z dorozumianym przyjęciem oferty.

3. OPIS ŚWIADCZENIA

3.1 Na mocy umowy firma STEPSTONE jest zobowiązana do publikacji określonych w umowie produktów wskazanych na stronach internetowych STEPSTONE oraz do realizacji wyszczególnionych tamże usług (zwanych dalej łącznie „Elementami świadczenia”), zgodnie z postanowieniami niniejszych warunków. Wiążące są także odpowiednie opisy świadczeń w warunkach dotyczących produktów STEPSTONE.

3.2 Na mocy umowy firmie STEPSTONE przysługuje prawo do korzystania z danych Klienta na potrzeby analizy trendów i sporządzania zestawień. Wyniki takich analiz będą jednak publikowane w sposób anonimowy.

3.3 Nie dokonuje się wyłączenia konkurencji. STEPSTONE ma prawo usuwać ze swoich stron bez wcześniejszego upomnienia Klienta oferty pracy oraz inne ogłoszenia, których treść narusza zakazy ustawowe lub urzędowe bądź dobre obyczaje. Klient zostanie o tym bezzwłocznie powiadomiony. Powyższe nie powoduje powstania roszczeń odszkodowawczych ani roszczeń o zwrot po stronie Klienta.

4. WYNAGRODZENIE Z TYTUŁU ŚWIADCZEŃ

Z zastrzeżeniem odmiennych pisemnych ustaleń dokonanych z firmą STEPSTONE, Klient zobowiązuje się do uiszczania wynagrodzenia za zamieszczanie ogłoszeń na podstawie cennika udostępnionego online w Internecie na stronach www.hotelcareer.pl. Wiążący jest cennik obowiązujący w momencie wpływu zlecenia do firmy STEPSTONE i opublikowany przez nią w Internecie lub przekazany Klientowi w inny sposób. Cennik zostanie przesłany Klientowi na jego życzenie.

5. OKREŚLENIE KOSZTÓW I USTALENIA DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI

5.1 Wynagrodzenie określone w § 4 obejmuje wszystkie koszty dodatkowe powstałe m.in. w związku z użytkowaniem poczty elektronicznej, telefonu, telefaksu, koszty transmisji danych, opłaty pocztowe oraz koszty sporządzania fotokopii w zwykłym zakresie. Jeśli koszty dodatkowe związane z poszczególnymi zleceniami wykraczają poza zwykły zakres, STEPSTONE przekaże Klientowi odnośne powiadomienie. Klient jest zobowiązany do pokrycia takich dalszych kosztów dodatkowych po ich akceptacji.

5.2 Faktura będzie wystawiana po pierwszym wykonaniu jednego z Elementów świadczenia, jednak nie później niż w terminie 14 dni od zawarcia umowy, jeśli do tego momentu nie wykonano jeszcze żadnego Elementu świadczenia z przyczyn leżących po stronie Klienta. Niezależnie od powyższego postanowienia firmie STEPSTONE przysługuje jednak prawo do żądania świadczeń z góry. Roszczenie o zapłatę staje się wymagalne bez potrąceń w terminie 14 dni od otrzymania faktury. W przypadku zwłoki w płatności lub jej odroczenia naliczane będą odsetki w wysokości 8% powyżej podstawowej stopy procentowej Europejskiego Banku Centralnego oraz koszty windykacji. Firma STEPSTONE jest także uprawniona do dochodzenia roszczeń o zapłatę ryczałtu z tytułu zwłoki w wysokości 40,- EUR. W przypadku zwłoki w płatności firmie STEPSTONE przysługuje prawo do zawieszenia publikacji poszczególnych Elementów świadczenia do momentu uiszczenia płatności w pełnej wysokości. Powyższe nie znajduje zastosowania, jeśli Klientowi przysługuje prawo zatrzymania. Jeśli w przypadku płatności ratalnych jedna z rat nie zostanie uiszczona w terminie 30 dni od daty wymagalności, pozostała część kwoty staje się natychmiast wymagalna. Do wszystkich podanych cen należy doliczyć podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień wystawienia faktury.

5.3 W przypadku płatności z zagranicy przyjmujemy czeki poniżej kwoty 1000 EUR tylko wówczas, gdy w kwocie widniejącej na czeku uwzględniono dodatkowo opłatę manipulacyjną w wysokości 25 EUR. Płatności przelewem z zagranicy akceptujemy tylko w przypadku jednoczesnego pokrycia przez Klienta wszystkich należnych opłat bankowych.

5.4 Płatności dokonane przez Klienta będą zawsze najpierw zaliczane na poczet najstarszej należności. STEPSTONE może odmówić wykonania przewidzianego do spełnienia świadczenia do momentu uiszczenia przez Klienta wszystkich wymagalnych płatności.

6. PODSTAWY WSPÓŁPRACY

6.1 STEPSTONE dokłada starań, aby na bieżąco optymalizować reagowanie na ogłoszenia Klienta. Oznacza to:

· podejmowanie współpracy we wszystkich mediach (obejmujących media online, offline, TV, produkty mobilne oraz animowane, a także nowe sposoby użytkowania). Klient wyraża zgodę na publikację przez firmę STEPSTONE bez konsultacji Elementów świadczenia online lub offline w formie drukowanej, dźwiękowej lub wizualnej, w tym także w mediach drukowanych i mediach online partnerów współpracujących. W każdym przypadku współpracy STEPSTONE będzie brać pod uwagę wizerunek partnera współpracującego oraz jakość oferowanych przez niego usług;

· możliwość publikacji ocen pracodawcy przez użytkowników, np. w związku z ofertami pracy publikowanymi przez Klienta.

6.2 Prawa Klienta wynikające z umowy nie podlegają przeniesieniu ani cesji. Przeniesienie umowy na osobę trzecią wymaga uprzedniej zgody firmy STEPSTONE.

6.3 Jeśli STEPSTONE otrzyma adres e-mail Klienta w związku ze złożonym przez niego zamówieniem, ma prawo przesyłać Klientowi pocztą elektroniczną informacje, ankiety oraz inne wiadomości o charakterze komercyjnym dotyczące zamówionych usług STEPSTONE lub usług podobnych również po upływie okresu obowiązywania umowy. Klient może - za pośrednictwem poczty elektronicznej i bez konieczności zachowywania warunków formalnych ani ponoszenia jakichkolwiek kosztów - w każdej chwili zgłosić firmie STEPSTONE swój sprzeciw na przesyłanie takich wiadomości ze skutkiem na przyszłość. STEPSTONE będzie informować o prawie do zgłoszenia sprzeciwu w każdej wiadomości e-mail.

6.4 Jeśli ogłoszenie ma zostać stworzone przez firmę STEPSTONE, Klient zobowiązuje się terminowo przekazać wszystkie informacje i dokumenty konieczne i przydatne do osiągnięcia celów określonych w umowie. Obejmuje to w szczególności dostarczenie tekstów ogłoszeń i szablonów w formie cyfrowej. Oznacza to także, że Klient poinformuje firmę STEPSTONE bezpośrednio, jeśli jeden z Elementów zleconego przez niego świadczenia przestanie być aktualny. Klient winien również spełniać obowiązki współpracy określone we właściwych Warunkach handlowych dotyczących produktów lub w ewentualnych opisach produktów dla poszczególnych Elementów świadczenia. Jeśli wymogi te nie zostaną spełnione w wyznaczonym terminie, ewentualne terminy spełnienia świadczenia przez firmę STEPSTONE ulegają odpowiedniemu przedłużeniu.

6.5 Klient zapewnia, że proces otrzymywania poczty elektronicznej od firmy STEPSTONE będzie przebiegał sprawnie i przydzieli w związku z tym firmie STEPSTONE status „zaufanego serwera” („trusted server”). Ma to zapobiec ewentualnemu filtrowaniu podań wysyłanych online do Klienta za pomocą formularza podania STEPSTONE przez wewnętrzny filtr antyspamowy stosowany w firmie Klienta. Postanowienie to dotyczy wszelkiej korespondencji związanej z umową.

6.6 STEPSTONE zastrzega sobie prawo odmowy wykonania zleceń udzielonych przez Klienta lub usunięcia opublikowanych już w Internecie Elementów świadczenia, jeśli przewidziane do publikacji treści naruszają ustawowe wytyczne, zakazy urzędowe, prawa osób trzecich lub dobre obyczaje bądź też warunki handlowe STEPSTONE (takie treści będą dalej zwane „Niedozwolonymi treściami”). Powyższe postanowienie znajduje także zastosowanie, jeśli w ramach zlecenia Klienta zostaną umieszczone odsyłacze do Elementów świadczenia prowadzące bezpośrednio lub pośrednio do stron z Niedozwolonymi treściami. Nie wpływa to na obowiązek płatności ze strony Klienta. STEPSTONE nie ma obowiązku weryfikacji, czy dane ogłoszenie nie narusza praw osób trzecich.

6.7 Jeśli przeciwko firmie STEPSTONE zostaną podniesione roszczenia w związku z Niedozwolonymi treściami lub innymi naruszeniami przepisów, za które odpowiedzialność ponosi Klient, wówczas Klient na pierwsze wezwanie zwolni firmę STEPSTONE z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu. Zwolnienie z odpowiedzialności obejmuje konieczne koszty dochodzenia roszczeń na drodze prawnej.

6.8 W odniesieniu do publikowanych treści obowiązują w szczególności następujące zasady:

· W przypadku oferty skierowanej do osób prowadzących własną działalność lub działających jako „wolni strzelcy” konieczne jest umieszczenie wyraźnej odnośnej adnotacji w tekście.

· Jeśli od kandydatów wymagane są wcześniejsze działania lub własne inwestycje finansowe (w tym udział w szkoleniach i poniesienie kosztów podróży), należy wyraźnie zaznaczyć to w tekście. Zasady te obowiązują również wtedy, gdy z tytułu pomyślnie zakończonego procesu rekrutacji nowych członków do zamkniętego systemu przewidziana jest prowizja.

· Treści muszą dotyczyć wakatu (stanowisko lub działalność). Niedozwolona jest rekrutacja członków klubów lub związków. Nie dopuszcza się także ofert uczestnictwa w nielegalnych systemach marketingu sieciowego.

· Nazwy stanowisk i opis obowiązków muszą być precyzyjne i nie mogą być mylące ani dwuznaczne.

· Strony internetowe, które zostaną wskazane lub przesłane firmie STEPSTONE w celu umieszczenia do nich odsyłaczy, muszą odpowiadać ustawowym wymogom minimalnym, a w szczególności zawierać notę prawną zgodną z zasadami określonymi ustawowo i w orzecznictwie.

· Konieczne jest przestrzeganie wytycznych określonych w ustawie o równym traktowaniu (Dz.U. z 2010 Nr 254 poz. 1700).

· Nawet w przypadku spełnienia wyżej wymienionych wymogów, obok treści dotyczących danego stanowiska lub działalności nie wolno publikować treści, które nie są związane tematycznie z poszukiwaniem pracy, takich jak informacje o grach hazardowych, wydarzeniach niezwiązanych z rozwojem kariery zawodowej czy też działaniach o charakterze czysto reklamowym itp.

· W przypadku niespełnienia powyższych wymogów treści są uznawane za niedozwolone, co wywołuje skutki opisane w pkt. 6.

· Firma STEPSTONE nie ponosi odpowiedzialności za dostarczony materiał w postaci danych, teksty ogłoszeń ani związane z nimi nośniki danych, w szczególności zaś nie jest zobowiązana do ich przechowywania ani do ich zwrotu Klientowi.

· Firmie STEPSTONE przysługuje prawo zaangażowania pomocników w spełnieniu świadczenia.

· Jeśli Klient zleci firmie STEPSTONE sporządzenie ogłoszenia i nie dostarczy jej materiału w postaci danych lub tekstu ogłoszenia najwcześniej na trzy dni od rozpoczęcia okresu obowiązywania umowy, wówczas STEPSTONE ma prawo, lecz nie obowiązek, zamieścić ogłoszenie w imieniu Klienta przy użyciu udostępnianego przez siebie standardowego szablonu oraz posłużyć się potrzebnym do tego celu logo/materiałem graficznym pochodzącym ze strony firmowej Klienta. Klient zostanie powiadomiony o tym fakcie. Jest to dobrowolna usługa ze strony firmy STEPSTONE, której świadczenia STEPSTONE może w każdej chwili zaprzestać.

· Klient jest zobowiązany skonfigurować swoją infrastrukturę zgodnie z odpowiednimi standardami technicznymi, aby nie doznała ona ani nie była źródłem zakłóceń, które mogą negatywnie wpłynąć na serwis internetowy STEPSTONE lub ogólnie na sprawne i bezbłędne funkcjonowanie sieci.

· Klient zapewnia, że żadne z publikowanych przez niego w Internecie lub przekazanych firmie STEPSTONE w celu publikacji treści bądź ich części nie są obciążone prawami osób trzecich. Klient zrekompensuje firmie STEPSTONE na jej pierwsze wezwanie wszelkie szkody powstałe ewentualnie wskutek naruszenia tego postanowienia.

· W odniesieniu do Elementów świadczenia, które zostaną zamieszczone lub będą wykorzystywane na stronach obsługiwanych przez podmioty inne niż STEPSTONE, oprócz niniejszych OWH i Warunków dotyczących produktów mogą obowiązywać dodatkowe ograniczenia i wymogi. Informujemy, że w innych krajach mogą istnieć także określone ustawowo wytyczne i zakazy dotyczące ofert pracy. Konieczne jest ich przestrzeganie. Dokładne informacje na temat innych wymogów i ograniczeń obowiązujących w odniesieniu do stron obsługiwanych przez podmioty inne niż STEPSTONE zostaną przekazane na żądanie.

7. PRAWA AUTORSKIE

7.1 Niniejsza umowa nie przewiduje przeniesienia na Klienta jakichkolwiek praw własności ani praw użytkowania, licencji ani jakichkolwiek innych praw do oprogramowania. Wszelkie prawa firmy STEPSTONE do użytkowanego oprogramowania, oznaczeń, tytułów i znaków towarowych oraz prawa autorskie i inne prawa własności przemysłowej firmy STEPSTONE przysługują jej w nieograniczonym zakresie.

7.2 Wszelkie wyniki prac oraz informacje opublikowane przez firmę STEPSTONE są chronione prawami autorskimi STEPSTONE. Nie dotyczy to tylko tych opublikowanych przez firmę STEPSTONE wyników prac i informacji, które zostały sporządzone przez Klienta lub osobę trzecią i przejęte przez firmę STEPSTONE w niezmienionej formie w celu ich publikacji w Internecie.

7.3 Wraz z publikacją ofert pracy STEPSTONE uzyskuje wyłączne prawa do baz danych związanych z ofertami pracy Klienta, które zostały opublikowane na stronach STEPSTONE.

7.4 Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność w świetle przepisów niemieckiego prawa prasowego i prawa ochrony konkurencji oraz pozostałą odpowiedzialność za dostarczone przez niego treści przewidziane do publikacji.

7.5 Udzielając zlecenia/otrzymując dane dostępu, Klient potwierdza, że nabył wszelkie potrzebne do umieszczenia treści w Internecie prawa użytkowania przysługujące właścicielom praw autorskich i pokrewnych oraz inne prawa do przekazanych przez niego dokumentów i danych i/lub że może nimi swobodnie rozporządzać.

8. GWARANCJA, WADY

8.1 STEPSTONE gwarantuje realizację zleconych przez Klienta i przewidzianych do wykonania przez firmę STEPSTONE usług publikacji w Internecie zgodnie z ogólnie obowiązującymi standardami technicznymi.

8.1 Nie ma możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu wad w przypadku tylko niewielkiej rozbieżności wobec ustalonych właściwości lub niewielkiego zmniejszenia wartości użytkowej. Klient winien bezzwłocznie powiadomić o wadach w formie pisemnej, nie później niż 7 dni po umieszczeniu Elementów świadczenia w Internecie. STEPSTONE ponosi odpowiedzialność z tytułu wad dopiero po spełnieniu świadczenia uzupełniającego poprzez zamieszczenie ogłoszenia na dłuższy okres. Dopiero w przypadku niemożności należytego spełnienia świadczenia uzupełniającego Klient może zażądać obniżenia ceny lub skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy w odniesieniu do poszczególnych Elementów świadczenia. Na wezwanie firmy STEPSTONE Klient jest zobowiązany wyjaśnić, w racjonalnie uzasadnionym terminie, czy w związku z opóźnieniem dostawy w dalszym ciągu oczekuje jej realizacji i/lub których spośród przysługujących mu roszczeń i praw zamierza dochodzić. W przypadku ponownego wystąpienia takich okoliczności Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w całości ze skutkiem na przyszłość. Umowy nie można wypowiedzieć ze skutkiem dla już opublikowanych Elementów świadczenia.

8.3 Wszelkie roszczenia gwarancyjne Klienta ulegają przedawnieniu z upływem roku, liczonego od momentu, gdy Klient dowiedział się lub powinien był się dowiedzieć o wadzie bez popełnienia rażącego niedbalstwa.

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

9.1 STEPSTONE ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą, niezależnie od przyczyny prawnej, w przypadku działania umyślnego oraz rażącego niedbalstwa, a także z tytułu szkód powstałych wskutek śmierci, obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia, jeśli firma STEPSTONE podstępnie zataiła wadę lub zapewniła o braku danej wady oraz w przypadku roszczeń dochodzonych zgodnie z niemiecką ustawą o odpowiedzialności za produkt. STEPSTONE ponosi także odpowiedzialność w przypadku zwykłego zaniedbania tylko w odniesieniu do szkód powstałych wskutek naruszenia istotnego obowiązku umownego (czyli zobowiązania, którego spełnienie jest niezbędne dla należytego wykonania umowy i którego wykonania strona umowy zasadnie oczekuje i może oczekiwać). W takim przypadku odpowiedzialność jest jednak ograniczona do odszkodowania z tytułu dających się przewidzieć, zazwyczaj występujących szkód.

9.2 Klient może odstąpić od umowy lub ją wypowiedzieć w związku z naruszeniem obowiązku innym niż wystąpienie wady, jeśli do naruszenia obowiązku doszło z winy firmy STEPSTONE.

9.3 Jeśli osoby trzecie dochodzą wobec Klienta roszczeń (zwanych dalej „Roszczeniami z tytułu praw ochronnych”) w związku z naruszeniem praw do patentów, praw autorskich, praw do znaków towarowych, oznaczeń handlowych lub tajemnic handlowych wskutek spełnienia świadczenia przez firmę STEPSTONE (naruszenie to będzie dalej zwane „Naruszeniem praw ochronnych”), wówczas STEPSTONE zwolni Klienta z konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów (w tym także kosztów odpowiedniej obrony prawnej) oraz zobowiązań powstałych po stronie Klienta w związku z prawomocnymi wyrokami właściwych sądów lub zawartymi przez firmę STEPSTONE pisemnymi ugodami, pod warunkiem że (i) przyczyna Naruszenia praw ochronnych nie leżała po stronie Klienta, jak to ma miejsce np. w przypadku publikacji Niedozwolonych treści zgodnie z pkt. 6.6, (ii) Klient powiadomi firmę STEPSTONE w formie pisemnej nie później niż w terminie 20 (dwudziestu) dni roboczych od pierwszego przedstawienia roszczeń, (iii) STEPSTONE będzie sprawować całkowitą kontrolę nad obroną przed Roszczeniem z tytułu praw ochronnych oraz (iv) Klient udzieli firmie STEPSTONE odpowiedniego wsparcia i wszelkich informacji potrzebnych jej do spełnienia jej zobowiązań. Powyższe zobowiązanie nie dotyczy środków lub oświadczeń, które nie zostały uprzednio zatwierdzone przez firmę STEPSTONE w formie pisemnej, a Klient nie zaprzestaje naruszenia po wcześniejszym poinformowaniu go o zmianach pozwalających zapobiec naruszeniu. W przypadku stwierdzenia Naruszenia praw ochronnych przez właściwy sąd lub jeśli STEPSTONE uważa wystąpienie takiego naruszenia za możliwe, STEPSTONE może, według własnego uznania i na własny koszt, (i) zastąpić lub zmienić świadczenia w taki sposób, aby wyeliminować Naruszenie praw ochronnych, (ii) zapewnić Klientowi możliwość skorzystania z prawa ochronnego lub (iii) jeśli podjęcie działań określonych w pkt. (i) lub (ii) jest niemożliwe lub bezzasadne, wypowiedzieć niniejszą umowę w trybie nadzwyczajnym ze skutkiem natychmiastowym.


10. POUFNOŚĆ

10.1 STEPSTONE zobowiązuje się traktować jako poufne wszelkie informacje otrzymane od Klienta w ramach niniejszej umowy, które oznaczono jako „poufne”. STEPSTONE będzie spełniać ten obowiązek także po upływie okresu obowiązywania umowy.

10.2 Wraz z przyjęciem oferty ustala się jednocześnie, że obie strony będą przestrzegać wszystkich obowiązujących ustawowych przepisów o ochronie danych.

10.3 Klient niniejszym zostaje powiadomiony, zgodnie z postanowieniami niemieckiej ustawy o ochronie danych, że STEPSTONE przechowuje swoje dane w formacie odpowiednim do odczytu maszynowego i przetwarza je maszynowo w ramach realizacji celów umownych.

10.4 Klient jest zobowiązany dołożyć jak największej staranności podczas użytkowania identyfikatorów, haseł, nazw użytkownika lub innych środków zabezpieczających udostępnionych mu w związku z usługami oraz podjąć wszelkie działania gwarantujące bezpieczne postępowanie z danymi i ich poufne traktowanie oraz zapobiegające ich ujawnieniu osobom trzecim. Klient zostanie pociągnięty do odpowiedzialności w przypadku użytkowania jego haseł lub nazw użytkownika przez osoby trzecie, jeśli nie będzie w stanie udowodnić, że udostępnienie takich danych nie było skutkiem jego własnego działania i że nie miał wpływu na przyczyny takiego stanu rzeczy. Klient jest zobowiązany bezzwłocznie poinformować STEPSTONE o ewentualnym lub już stwierdzonym bezprawnym użyciu jego danych dostępu. W przypadku naruszenia przez Klienta jednego lub większej liczby zobowiązań określonych w niniejszych OWH, a w szczególności zobowiązań wskazanych w niniejszym punkcie, firmie STEPSTONE przysługuje prawo do zaprzestania świadczenia usług bez powiadomienia oraz do usunięcia przedmiotu świadczenia ze strony internetowej bez rezygnacji z jakichkolwiek roszczeń o uiszczenie płatności przez Klienta.

11. UPOMNIENIE, ORZECZENIE SĄDU

Klient jest zobowiązany bezzwłocznie powiadomić firmę STEPSTONE w formie pisemnej, jeśli, po otrzymaniu upomnienia w związku z jednym z opublikowanych przez firmę STEPSTONE produktów, złożył już oświadczenie o zaniechaniu w odniesieniu do określonych ogłoszeń (treści) lub jeśli doręczone zostało odpowiednie tymczasowe zarządzenie, wyrok lub inne orzeczenie sądu bądź nakaz urzędowy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku przez Klienta firma STEPSTONE nie ponosi odpowiedzialności. Klient winien wówczas na pierwsze wezwanie ze strony firmy STEPSTONE zwolnić ją z jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec osób trzecich i zrekompensować jej ewentualnie powstałą szkodę z tego tytułu.

12. OKRES OBOWIĄZYWANIA

12.1 Okres obowiązywania wskazany w umowie (zwany dalej „Okresem obowiązywania umowy”) rozpoczyna się wraz z realizacją pierwszego Elementu świadczenia przez firmę STEPSTONE. Okres ten rozpoczyna swój bieg najpóźniej 14 dni po wejściu w życie, jeśli wina za nieterminową realizację Elementu świadczenia leży po stronie Klienta. Okres obowiązywania umowy kończy się automatycznie wraz z upływem ustalonego okresu, z zastrzeżeniem ewentualnych odmiennych postanowień poniższych Warunków handlowych dotyczących produktów.

12.2 Zapotrzebowanie na realizację uzgodnionych Elementów świadczenia może zostać zgłoszone tylko w ustalonym Okresie obowiązywania umowy. Wraz z upływem Okresu obowiązywania umowy wygasa prawo Klienta do zgłoszenia zapotrzebowania na realizację świadczeń, które nie zostały wykonane przed upływem Okresu obowiązywania umowy.

13. WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA SĄDU

Prawo polskie ma zastosowanie do wszystkich stosunków prawnych wynikających dla stron umowy z niniejszej umowy. Wyłącznym sądem właściwym dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy pomiędzy stronami i/lub ich następcami prawnymi jest sąd właściwy dla Warszawy.

WARUNKI HANDLOWE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW

I. OGŁOSZENIA

1. OPIS ŚWIADCZENIA

1.1 Niniejsze warunki handlowe dotyczące ofert pracy (zwanych dalej „Ogłoszeniami”) stanowią uzupełnienie Ogólnych Warunków Handlowych firmy STEPSTONE i w przypadku wątpliwości mają pierwszeństwo stosowania przed OWH. W celu poszukiwania pracowników Klient może aktywować jedno lub większą liczbę Ogłoszeń na stronach internetowych STEPSTONE. Ogłoszenia są publikowane w formacie HTML w Internecie.

1.2 Ogłoszenia przeznaczone do publikacji muszą spełniać określone niżej wymagania, w przeciwnym razie ich treść zostanie uznana za Niedozwolone treści ze skutkami określonymi w pkt. 6.6 Ogólnych Warunków Handlowych firmy STEPSTONE:

- W Ogłoszeniach można umieszczać tylko odsyłacze do stron prezentujących przedsiębiorstwo Klienta.

- Niedopuszczalne jest umieszczanie w Ogłoszeniach odniesień do tekstów i/lub odsyłaczy dotyczących innych ofert pracy, nieopublikowanych na stronach internetowych STEPSTONE. Dotyczy to także giełdy pracy na firmowej stronie Klienta.

- Niedopuszczalne jest zachęcanie do składania podań z własnej inicjatywy.

- Nie zezwala się na umieszczanie odsyłaczy do stron i/lub umieszczanie nazw przedsiębiorstw lub znaków logo podmiotów konkurencyjnych wobec firmy STEPSTONE, chyba że Klient sam jest takim podmiotem i umieszcza odsyłacze do stron prezentujących jego przedsiębiorstwo.

- Wszystkie treści zawarte w Ogłoszeniu muszą być bezpośrednio widoczne dla użytkownika. Własne kody śledzenia Klienta oraz elementy interaktywne sterowane np. poprzez kliknięcia lub ruchy myszki są niedozwolone, chyba że są one przedmiotem wyraźnej oferty ze strony firmy STEPSTONE jako część szczególnych produktów związanych z Ogłoszeniami. Nie dotyczy to odsyłaczy do innych stron i adresów e-mail, konieczne jest jednak przestrzeganie postanowień podpunktu pierwszego, drugiego, czwartego i szóstego w § 1.2. W każdym przypadku należy przygotować odsyłacze tak, aby można było wyraźnie stwierdzić, że odsyłają one do stron zewnętrznych.

- Umieszczanie odsyłaczy jest dozwolone tylko w przypadku tzw. odsyłaczy „no follow”, co oznacza, że należy je przygotować tak, aby nie były uwzględniane przez wyszukiwarki podczas określania popularności odsyłaczy.

- Wszelkie próby wywarcia wpływu na listy wyników wyszukiwania wykraczające poza możliwości oferowane przez firmę STEPSTONE (kategoryzacja, tytuł i widoczny tekst ogłoszenia) są niedozwolone. Zalicza się do nich w szczególności ukryte teksty (np. biały tekst na białym tle, tekst umieszczony za obrazem, zastosowanie CSS do ukrycia tekstu, zastosowanie czcionki wielkości 0) oraz ukryte odsyłacze.

- Kategoryzacja, tytuł i tekst Ogłoszenia muszą być związane z oferowanym w nim stanowiskiem.

1.3 STEPSTONE ma prawo, lecz nie obowiązek, opublikować ofertę pracy także w innym miejscu, w szczególności poprzez strony swoich partnerów, lub umieścić odpowiednie odsyłacze na stronach osób trzecich. Jest to dodatkowe i dobrowolnie realizowane świadczenie ze strony firmy STEPSTONE. Klient nie ponosi z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.

1.4 Klient zdaje sobie sprawę z faktu, że w związku z aktualnym stanem wiedzy technicznej nie można całkowicie wykluczyć możliwości, iż oferty pracy opublikowane na stronach internetowych firmy STEPSTONE i jej partnerów zostaną dodatkowo opublikowane przez innych usługodawców w Internecie i przedstawione jako własne oferty takich usługodawców wskutek skopiowania, umieszczenia odsyłaczy i/lub ich prezentacji w ramce umieszczonej w innej witrynie internetowej. STEPSTONE dołoży starań, aby, w miarę swoich możliwości technicznych i prawnych, ograniczyć kopiowanie, umieszczanie odsyłaczy i/lub umieszczanie ofert w ramce w znaczeniu określonym powyżej. W tym celu Klient już na etapie udzielania zlecenia dotyczącego Ogłoszenia składa wszystkie ewentualnie potrzebne oświadczenia o wyrażeniu zgody. Klient nie może wywodzić żadnych roszczeń przeciwko firmie STEPSTONE w związku z bezprawną publikacją, bezprawnym umieszczeniem odsyłaczy do ogłoszeń i/lub umieszczeniem ich w ramce przez osoby trzecie.

1.5 Wzory udostępnione przez Klienta na potrzeby stworzenia Ogłoszenia winny zostać odesłane Klientowi przez firmę STEPSTONE tylko na jego wyraźne pisemne wezwanie. Obowiązek ich przechowywania wygasa wraz z zakończeniem umowy o publikację Ogłoszeń.

1.6 STEPSTONE nie ma obowiązku przechowywania dla Klienta zamieszczonego Ogłoszenia. Centrum obsługi klienta STEPSTONE regularnie usuwa ogłoszenia, które od co najmniej trzech lat nie były modyfikowane i/lub aktywowane.

1.7 W celu poprawy jakości Ogłoszeń niezależnie od urządzenia, na którym są wyświetlane, STEPSTONE zastrzega sobie prawo do odpowiedniej zmiany układu graficznego Ogłoszeń.

1.8 Na życzenie Klienta STEPSTONE aktywuje przy ofertach pracy przycisk z napisem „Aplikuj teraz” lub podobnym tekstem. W zależności od wyboru Klienta przycisk ten może prowadzić do strony wskazanej przez Klienta lub do obsługiwanego przez firmę STEPSTONE na jej platformach standardowego formularza podania, za pomocą którego kandydaci mogą przekazać dane wymagane w formularzu i podanie na określone konto Klienta umożliwiające mu zarządzanie kandydatami w centrum obsługi klienta STEPSTONE.

Klient może tam wyświetlić określone podanie i nawiązać kontakt z kandydatem. STEPSTONE przetwarza tym samym dane osobowe na zlecenie Klienta w rozumieniu art. 28 RODO, przy czym obowiązują tu warunki dotyczące produktu „Powierzenie przetwarzania danych firmie STEPSTONE”.

W związku z podaniem Klient może też w określonych okolicznościach uzyskać za pośrednictwem narzędzia do zarządzania kandydatami dostęp do ewentualnego życiorysu w bazie danych STEPSTONE zgodnie z warunkami dodatkowymi dotyczącymi produktu BAZA DANYCH DLA OSÓB POSZUKUJĄCYCH PRACY „Wyszukiwanie profili kandydatów”; usługa ta nie jest realizowana w ramach przetwarzania powierzonych danych, ponieważ STEPSTONE udostępnia tu jedynie treści zapisane przez kandydata w serwisie STEPSTONE i pozostaje administratorem w świetle przepisów o ochronie danych. Korzystając z tych danych, Klient staje się w stosownych przypadkach kolejnym administratorem.

1.9 Niniejszy opis świadczenia jest ostateczny.

2. OKRES PUBLIKACJI OGŁOSZENIA

2.1 Ogłoszenie jest zamieszczane i publikowane w terminie uzgodnionym pisemnie z Klientem. Jeśli taki termin nie został uzgodniony, Klient może opublikować Ogłoszenie natychmiast po przesłaniu danych dostępu do centrum obsługi klienta. Dane dostępu do centrum obsługi klienta są przesyłane Klientowi w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną. W takim przypadku okres publikacji Ogłoszenia rozpoczyna swój bieg z dniem następującym po dniu wpływu danych dostępu do Klienta.

2.2 Klient jest odpowiedzialny za dostarczenie kompletnych, wolnych od wad i odpowiednich środków do stworzenia Ogłoszenia. STEPSTONE nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe w związku z treścią Ogłoszenia przekazanego przez Klienta do publikacji, także wtedy, gdy są one uwarunkowane treścią lub względami technicznymi.

2.3 Po aktywacji i publikacji oferty pracy Klient, działając bez zbędnej zwłoki, jest zobowiązany sprawdzić, czy jest ona kompletna i prawidłowa, oraz bezzwłocznie zgłosić wszelkie ewentualne wady. W przypadku braku powiadomienia o wadach ze strony Klienta przyjmuje się, że aktywacja Ogłoszenia została zatwierdzona jako wolna od wad.

3. OGŁOSZENIA SZYFROWANE

3.1 STEPSTONE oferuje Klientom publikowanie Ogłoszeń szyfrowanych. STEPSTONE przekazuje napływające podania elektroniczne na wskazany przez Klienta adres e-mail bez ich przetwarzania ani przeglądania ich treści. STEPSTONE nie ponosi odpowiedzialności za tę treść. Uwzględniane są wyłącznie odpowiedzi elektroniczne - podania offline nie są przekazywane. Nie są również przekazywane podania zawierające jednoznaczną adnotację o ograniczeniu w dysponowaniu. STEPSTONE nie odpowiada za treść podań. STEPSTONE zastrzega sobie prawo do usuwania podań zawierających ewidentnie Niedozwolone treści (zdefiniowane w § 6.4 Ogólnych Warunków Handlowych).

3.2 Klient jest zobowiązany do obsługi Ogłoszeń szyfrowanych zgodnie z przepisami prawa i zasadami ochrony danych. Klient na pierwsze wezwanie zwolni firmę STEPSTONE ze wszelkich roszczeń osób trzecich wnoszonych z powodu naruszeń przepisów prawa lub zasad ochrony danych przez Klienta.

3.3. STEPSTONE przekazuje kandydatom wiadomości Klienta wyłącznie w charakterze pośrednika. Klient udostępni firmie STEPSTONE wiadomości do przekazania kandydatom. Klient gwarantuje, że będzie udostępniać firmie STEPSTONE wszelkie wymagane prawnie wiadomości do przekazania kandydatom i że udostępnione już wiadomości nie naruszają obowiązujących przepisów prawa. W szczególności wskazuje się w związku z tym na obowiązek uzasadnienia wobec kandydatów o poważnym stopniu niepełnosprawności zgodnie z § 81 niemieckiego kodeksu prawa socjalnego (SGB IX). W przypadku niewysłanych wbrew przepisom prawa lub sprzecznych z prawem wiadomości od Klienta do kandydata Klient zwolni firmę STEPSTONE na pierwsze wezwanie ze wszystkich roszczeń osób trzecich, a STEPSTONE zastrzega sobie prawo do ujawnienia danych kontaktowych Klienta takim osobom trzecim.

4. OFERTY NIEWIĄŻĄCE: TRANSAKCJE MIĘDZYNARODOWE, USŁUGI BEZPŁATNE

4.1 Oferta i ceny transakcji międzynarodowych zawsze pozostają niewiążące do chwili aktywacji konkretnego Ogłoszenia i zależą od ciągłej współpracy firmy STEPSTONE z jej partnerami za granicą. Zmiana warunków transakcji międzynarodowych nie uprawnia do wypowiedzenia umowy ramowej zawartej z firmą YOURCAREERGROUP GmbH.

4.2 Od czasu do czasu, według własnego uznania i bez obowiązków prawnych, STEPSTONE oferuje określone usługi bezpłatnie zgodnie ze zdefiniowanymi warunkami. Wszelkie usługi bezpłatne są niewiążące i mogą zostać w każdej chwili zawieszone bez uzasadnienia lub wypowiedziane pojedynczo lub łącznie. Klientowi nie przysługują żadne roszczenia prawne z tytułu korzystania z usług bezpłatnych.

5. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

5.1 Zwracamy naszym Klientom uwagę na fakt, że STEPSTONE nie jest w stanie zapobiec nieuprawnionej publikacji ofert pracy przez osoby trzecie. W miarę swoich możliwości prawnych i technicznych STEPSTONE dokłada jednak wszelkich starań, aby ograniczyć tego rodzaju publikacje. Partner handlowy niniejszym wyraża na to zgodę.

5.2 Jeśli publikacja Ogłoszenia wymaga wykorzystania praw ochronnych Klienta, a w szczególności praw do znaków towarowych oraz praw autorskich, Klient, udzielając zlecenia dotyczącego Ogłoszenia, zezwala na wykonanie takich praw. Klient zapewnia, że jest uprawniony do udzielenia takiego zezwolenia.

5.3 Oferta STEPSTONE ze wskazaniem ceny niższej niż określona w cenniku jest ważna tylko na określonych warunkach i w odniesieniu do danego Klienta. Oferta taka nie obowiązuje, jeśli Klient, zamiast działać samodzielnie, chciałby zlecić podjęcie czynności w swoim imieniu innemu partnerowi umownemu, np. agencji.

5.4 Przeniesienie umowy przez Klienta na osobę trzecią („Odsprzedaż”) wymaga uprzedniej zgody STEPSTONE.

II. SPECJALNE PRODUKTY ZWIĄZANE Z OGŁOSZENIAMI

1 OPISY ŚWIADCZEŃ

Opisy świadczeń uznaje się za ostateczne ustalenia dotyczące właściwości produktów. Nie powstaje w związku z nimi zobowiązanie do dostarczenia żadnych dodatkowych funkcjonalności.

· Logo przedsiębiorstwa A-Z (rotacja)

STEPSTONE publikuje w imieniu Klienta jedną z przekazanych przez niego prezentacji przedsiębiorstwa, w tym także logo przedsiębiorstwa, które zostało udostępnione firmie STEPSTONE przez Klienta. Prezentacja przedsiębiorstwa zawiera odsyłacze do ofert pracy Klienta.

· Prezentacja w newsletterze

STEPSTONE regularnie wysyła zarejestrowanym kandydatom newsletter, w którym omawiane są tematy związane z karierą zawodową i prezentowane są różne przedsiębiorstwa. Firma Klienta jest jednorazowo prezentowana poprzez umieszczenie przekazanego uprzednio przez Klienta lub stworzonego przez firmę STEPSTONE tekstu oraz logo/grafiki; jest też wyróżniona w aktualnym wydaniu newslettera. Taka krótka prezentacja przedsiębiorstwa zawiera odsyłacze do ofert pracy Klienta na danej giełdzie ofert pracy. .

· Baner przedsiębiorstwa, logo pracodawcy, profil premium przedsiębiorstwa

Baner przedsiębiorstwa jest wyświetlany w widocznym miejscu w wynikach wyszukiwania portali rekrutacyjnych STEPSTONE. Klient udostępnia firmie STEPSTONE gotowy baner przedsiębiorstwa w formacie JPEG lub GIF. Jeśli w danym momencie zamówiono kilka banerów przedsiębiorstw, pojawiają się one rotacyjnie, w kolejności losowej. Logo pracodawcy pojawia się na stronie startowej rotacyjnie, w kolejności losowej.

Profil premium przedsiębiorstwa obejmuje prezentację przedsiębiorstwa, w której mogą znaleźć się zdjęcia i film wideo na temat przedsiębiorstwa. Pliki graficzne można przekazywać w formatach jpg, png lub gif.

Klient może przesłać STEPSTONE odsyłacz do swoich prezentacji wideo umieszczonych na jego kanale w serwisie Vimeo lub Youtube, który STEPSTONE umieści jako odsyłacz w profilu premium przedsiębiorstwa.

Ceny i szczegółowe informacje na temat produktów znaleźć można w cennikach STEPSTONE lub w postanowieniach umownych.

· Ogłoszenie w katalogu Jobfinder, oferta premium i Top Listing

STEPSTONE publikuje w imieniu Klienta jedno ze wskazanych przez niego Ogłoszeń w regularnie ukazującym się katalogu Jobfinder publikowanym przez firmę STEPSTONE (Ogłoszenie to będzie dalej zwane „Ogłoszeniem w katalogu Jobfinder”). Ogłoszenie to składa się z tekstu i grafiki. Tekst może mieć maks. 300 znaków (ze spacjami i tytułem), zaś rozmiar grafiki nie może przekraczać 300 pikseli. Ogłoszenie w katalogu Jobfinder jest publikowane w stworzonym przez firmę STEPSTONE katalogu Jobfinder z uwzględnieniem określonej w niemieckim prawie prasowym zasady rozdziału. Możliwe jest umieszczenie odsyłacza do ofert pracy STEPSTONE, zestawień Ogłoszeń STEPSTONE, prezentacji przedsiębiorstw STEPSTONE lub sekcji wydarzeń związanych z rekrutacją na stronie domowej Klienta.

W każdym katalogu Jobfinder może być opublikowane tylko jedno Ogłoszenie w katalogu Jobfinder.

Klient ma obowiązek przesłać firmie STEPSTONE kompletne i poprawne materiały reklamowe w chwili rezerwacji lub najpóźniej na dwa dni przed planowanym terminem publikacji. Jeśli kompletny i poprawny materiał reklamowy nie dotrze do firmy STEPSTONE w terminie, prawo do publikacji całkowicie wygasa. Roszczenie firmy STEPSTONE o zapłatę pozostaje nienaruszone.

Klientowi wiadomo, że katalog Jobfinder jest wysyłany tylko do subskrybentów. Subskrybenci mogą się nieodpłatnie zarejestrować, aby móc otrzymywać katalog Jobfinder, przy czym dany katalog jest im przesyłany tylko wówczas, gdy znajduje się w nim co najmniej jedna oferta pracy odpowiadająca podanemu przez nich profilowi. Subskrybenci mogą także zrezygnować z otrzymywania katalogu oraz wyraźnie ograniczyć jego przesyłanie. W związku z powyższym STEPSTONE nie może zagwarantować, jaka będzie liczba osób otrzymujących katalog.

Rezerwacja oferty premium powoduje, że Ogłoszenie Klienta pojawia się rotacyjnie na stronie startowej, w kolejności losowej.

W ramach funkcji Top Listing STEPSTONE oferuje pozycjonowanie Ogłoszeń w górnej części listy wyników, która pojawia się rotacyjnie i w kolejności losowej.

· Ogłoszenia o kursach dokształcających

Firma STEPSTONE umożliwia Klientom, z którymi zawarła umowę o publikację Ogłoszeń, w okresie obowiązywania tej umowy odpłatne oferowanie poprzez centrum obsługi klienta kursów dokształcających z należącej do STEPSTONE bazy danych dotyczącej kształcenia i dokształcania. Dla każdego kursu przewidziane jest odrębne ogłoszenie o kursie z indywidualnym tekstem.

Oprócz ogłoszeń o kursach można także zamówić usługi premium, takie jak status „najlepszego kursu” (Top Kurs) oraz logo przedsiębiorstwa.

W obu przypadkach odpowiednie treści pojawiają się wówczas rotacyjnie na stronie dotyczącej kształcenia i dokształcania w kolejności losowej.

Ceny i szczegółowe informacje na temat rozliczeń znaleźć można w cennikach STEPSTONE lub w postanowieniach umownych.

III. ZAMÓWIENIE ONLINE

1. OPISY ŚWIADCZEŃ

Niniejsze Warunki handlowe dla składanych online zamówień na oferty pracy stanowią uzupełnienie Ogólnych Warunków Handlowych.

2. ZAWARCIE UMOWY

Umowa dochodzi do skutku po złożeniu zamówienia przez Klienta i przyjęciu zamówienia przez firmę STEPSTONE. STEPSTONE przyjmuje zamówienie w terminie tygodnia, wysyłając odnośne potwierdzenie pocztą elektroniczną. Potwierdzenie wpływu zamówienia jest generowane automatycznie i nie stanowi oświadczenia w sprawie jego przyjęcia. Produkty i cenniki opublikowane na stronie internetowej są zawsze niewiążące. Dokładamy starań, aby zawsze publikować prawidłowe opisy produktów i cenniki. Firma STEPSTONE jest zobowiązana do dostawy produktów we wskazanych cenach dopiero po otrzymaniu oświadczenia o przyjęciu zamówienia przez firmę STEPSTONE.

3. WARUNKI PŁATNOŚCI

3.1 NIE udziela się prowizji agencyjnej z tytułu wprowadzania danych online.

3.2 Faktura zostaje wystawiona z chwilą zawarcia umowy, chyba że w danej umowie postanowiono inaczej. STEPSTONE zastrzega sobie prawo do żądania spełnienia świadczenia wstępnego. Roszczenie o zapłatę staje się wymagalne bez potrąceń w terminie 10 dni od daty wystawienia faktury.

3.3 STEPSTONE dokonuje zwrotów na ustawowo określonych warunkach.

4. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE WOBEC KLIENTA

4.1 Firma STEPSTONE udziela następujących informacji: Do zawarcia umowy o zamieszczanie Ogłoszeń prowadzą następujące kroki techniczne:

· Wypełnienie przez Klienta formularza zlecenia, w tym wzoru Ogłoszenia

· Istnieje możliwość wyświetlenia podglądu Ogłoszenia na określonych stronach przed udzieleniem zlecenia. Przed finalizacją zamówienia można sprawdzić, czy nie zawiera ono błędów, przez kliknięcie przycisku „Zamów teraz”. Poprawek można dokonać, wracając do wcześniejszych kroków poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku.

· Zapoznanie się z OWH i ich akceptacja przez Klienta

· Kliknięcie przez Klienta przycisku „Zamów teraz”

· Elektroniczne potwierdzenie wpływu zlecenia przez firmę STEPSTONE (nie jest to potwierdzenie przyjęcia zlecenia, lecz jedynie potwierdzenie jego wpływu)

· Potwierdzenie przyjęcia zlecenia przez firmę STEPSTONE przesłane Klientowi pocztą elektroniczną

· Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zlecenia przez firmę STEPSTONE. Ogłoszenia są publikowane tylko w trybie online.

4.2 Niniejsze warunki handlowe (Ogólne Warunki Handlowe, Warunki dotyczące produktu dla Ogłoszeń oraz Warunki dotyczące produktu dla wprowadzania danych online) zawierają pełny tekst umowy o zamieszczenie Ogłoszenia online. Cena za wprowadzanie danych online jest określana według cennika opublikowanego na stronach internetowych STEPSTONE na dzień sporządzenia przedłożonej Klientowi przez firmę STEPSTONE oferty zawarcia umowy. Stosunki prawne ustanowione wskutek (nieodpłatnej) wizyty na stronie internetowej STEPSTONE zostały bliżej wyjaśnione i określone w naszych Warunkach użytkowania. Po zawarciu umowy zapisujemy informacje podane przez Klienta w ramach wprowadzania danych online. Takie zapisane informacje są niedostępne dla Klienta po zawarciu umowy. Niniejszym informujemy również, że publikujemy online tylko aktualne OWH i cenniki, w związku z czym w przypadku ich późniejszej aktualizacji Klient nie będzie miał dostępu do OWH i cenników obowiązujących na dzień zawarcia przez niego umowy.

4.3 STEPSTONE udostępnia środki techniczne pozwalające na określenie i poprawienie błędów we wpisywanych danych przed złożeniem zamówienia. Najważniejszym elementem w przypadku aktywacji Ogłoszeń online jest możliwość wcześniejszego wyświetlenia Ogłoszenia na każdej z trzech stron formularza.

4.4 Językiem, w którym zawierana jest umowa, jest język niemiecki.

4.5 Firma STEPSTONE jest zobowiązana do przestrzegania niemieckich standardów ochrony danych oraz kodeksów przedstawionych przez firmę STEPSTONE w Warunkach użytkowania i Polityce prywatności.

IV. BAZA DANYCH OSÓB POSZUKUJĄCYCH PRACY „Wyszukiwanie profili kandydatów”

1. Opis świadczenia

1. 1 STEPSTONE prowadzi bazę danych z życiorysami osób poszukujących pracy. W Okresie obowiązywania umowy STEPSTONE udziela Klientom, którzy zamówili dostęp, dostępu do bazy danych osób poszukujących pracy i umożliwia im kontakt z tymi osobami.

1.2 Przedsiębiorstwa działające na zlecenie osób trzecich nie mają prawa dostępu do bazy danych osób poszukujących pracy. Klientowi nie zezwala się w związku z tym na udzielanie dostępu osobom trzecim.

2. Zobowiązania Klienta

2.1 Klienci są zobowiązani do działania zgodnie z przepisami prawa, ustawami dotyczącymi ochrony osób trzecich oraz dobrymi obyczajami.

2.2 Klient zobowiązuje się w szczególności nie przekazywać dalej danych osobowych kandydatów, o ile nie jest to niezbędne w celu obsadzenia konkretnego wolnego stanowiska, a także traktować je jako poufne i przestrzegać wszelkich regulacji dotyczących ochrony danych. Dane kandydatów mogą być przetwarzane wyłącznie w związku z obsadzaniem konkretnego wolnego stanowiska, a kontakt z kandydatami można nawiązywać wyłącznie w tym celu. Firma STEPSTONE wychodzi z założenia, że dane trzeba przechowywać przez maks. 12 miesięcy, również na potrzeby ewentualnej obrony przed roszczeniami z tytułu niemieckiej ramowej ustawy o równym traktowaniu AGG. Dlatego Klient zobowiązuje się do usunięcia wszelkich zapisanych u siebie i otrzymanych od firmy STEPSTONE danych osób, których dane dotyczą, najpóźniej 12 miesięcy po uzyskaniu dostępu do tych danych. STEPSTONE zastrzega sobie prawo zablokowania prawa dostępu Klienta w razie nieprzestrzegania wyżej wymienionych zasad.

2.3 Jeśli którakolwiek z osób poszukujących pracy zwróci się do firmy STEPSTONE z prośbą o usunięcie jej danych, a STEPSTONE powiadomi Klienta o tym fakcie, Klient ma obowiązek bezzwłocznie usunąć wszelkie kopie, pliki lub dane należące do danego kandydata.

2.4 Dane kandydatów są zbierane wyłącznie od nich samych, w związku z czym STEPSTONE nie może zagwarantować ich kompletności, poprawności, zachowania należytej staranności lub dostępności. STEPSTONE nie gwarantuje także udzielenia określonej liczby odpowiedzi.

2.5 Klient ma świadomość, że przesyłanie danych poza obszar UE lub EOG podlega szczególnym regulacjom. W związku z tym Klient będzie przekazywać dane osobowe do państw trzecich wyłącznie zgodnie z postanowieniami art. 44-49 RODO.

2.6 Klient zwolni firmę STEPSTONE ze wszelkich strat, kosztów, należności, świadczeń odszkodowawczych i innych wydatków, które powstaną po stronie firmy STEPSTONE ze względu na nieprzestrzeganie obowiązków przez Klienta.

3. Modele rozliczeń

3.1 Ceny i szczegółowe informacje dotyczące rozliczenia można znaleźć w cennikach STEPSTONE lub w postanowieniach umownych.

V. Targów pracy

1. UMOWA ORGANIZACJI IMPREZY

Umowa organizacji imprezy w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych jest umową zawartą pomiędzy Zleceniodawcą (Wystawcą) a spółką StepStone Services Sp. z o.o (Organizatorem) o wynajmie powierzchni stoiska lub przestrzeni podczas targów rekrutacyjnych „Dni Rekrutacji YOURCAREERGROUP” lub „Targów pracy” - w celu rekrutacji personelu.

Organizator zobowiązuje się do zapewnienia uzgodnionej powierzchni stoiska lub przestrzeni. O ile Wystawca nie zrezygnuje wyraźnie z zamówienia poszczególnych pozycji, obejmuje to również następujące usługi:

- 1 stolik barowy i 2 stołki barowe (do powierzchni specjalnych i podstawowych)

- 2 stoliki barowe i 4 stołki barowe (do powierzchni premium)

- przyłącze energii elektrycznej

- woda/kawa

- catering dla wskazanych konkretnie uczestników, do powierzchni specjalnych i podstawowych dla maks. 2 osób, a do powierzchni premium dla maks. 4 osób

- wystawianie ważnych ogłoszeń o pracy na tablicy z ogłoszeniami o pracę

- informacja w programie targów

W przypadku obowiązującej umowy reklamowej, zapewniamy 2 tygodnie dostępu do wyszukiwania profili kandydatów (BPS), tak aby wystawcy mogli skontaktować się z kandydatami przed targami pracy i umówić się na osobiste spotkania na miejscu, podczas targów pracy. W przypadku rezygnacji z poszczególnych usług, ma to charakter ostateczny i brak jest prawa do świadczenia lub wznowienia świadczenia tych usług bez ich osobnej odpłatnej rezerwacji. Dodatkowo organizator udostępnia WLAN, jako niewiążącą usługę dodatkową.Przydział poszczególnych powierzchni stoisk/przestrzeni zostanie dokonany przez Organizatora, chyba że produkt „powierzchnia stoiska” została zarezerwowana; w takim przypadku Wystawca może zdecydować, w zależności od dostępności, gdzie chciałby być umieszczony w obrębie przydzielonego mu przez Organizatora obszaru tematycznego. Organizator zastrzega sobie prawo do przydzielenia Wystawcy innych powierzchni stoisk/przestrzeni niż te, które zostały potwierdzone, jeżeli jest to uzasadnione, a inne powierzchnie stanowisk/przestrzenie odpowiadają potwierdzonym powierzchniom stoisk/przestrzeniom pod względem wyposażenia i lokalizacji. Wystawca nie może podnajmować ani wynajmować innym podmiotom powierzchni stoiska/przestrzeni bez wyraźnej zgody Organizatora. Przy składaniu zamówienia Wystawca może zarezerwować do zamówienia dodatkowe usługi za dodatkową opłatą.

2. ZAWARCIE UMOWY

Umowa organizacji imprezy zostaje zawarta, gdy Organizator potwierdzi podpisaną umowę organizacji imprezy na piśmie lub pocztą elektroniczną. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych wydarzeń/lokalizacji, jeśli nie zostanie osiągnięta minimalna liczba 15 wystawców na jedno wydarzenie/lokalizację. Wystawca zostanie powiadomiony o odwołaniu imprezy co najmniej 4 tygodnie przed jej rozpoczęciem. Roszczenia odszkodowawcze Wystawcy są w tym przypadku wykluczone.

3. USŁUGI I CENY

Wszystkie ceny wynikają z umowy organizacji imprezy, są cenami netto nie zawierającymi obowiązującego ustawowego podatku VAT. Usługi świadczone przez osoby trzecie w miejscu imprezy są rozliczane bezpośrednio z firmą świadczącą usługę.

4. WARUNKI PŁATNOŚCI I ODWOŁANIE

Po zawarciu umowy należy uiścić zaliczkę w wysokości 30% wartości czynszu i zarezerwowanych usług dodatkowych. Pozostała kwota jest wymagalna w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury. Faktura wystawiana jest w miesiącu organizacji imprezy. W przypadku nieotrzymania zaliczki w terminie, Organizator ma prawo do wykluczenia Wystawcy z imprezy i towarzyszących jej usług medialnych w całości lub w części. Zwrot lub zwrot kosztów za niewykorzystane usługi jest wykluczony. Anulowanie umowy na imprezę jest możliwe do 8 tygodni przed rozpoczęciem imprezy; opłata za rezygnację w takim przypadku wynosi 30% uzgodnionej opłaty (czynsz i zarezerwowane usługi dodatkowe). Anulowanie umowy organizacji imprezy po tym terminie nie jest już możliwe.

5. PRTZEBIEG IMPREZY

Wystawca może samodzielnie wyposażyć stoisko, w szczególności w przypadku podjęcia decyzji o rezygnacji z niektórych usług zgodnie z § 1. W każdym przypadku Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania odpowiednich wymagań i wytycznych Organizatora. Wystawca jest wówczas sam odpowiedzialny za ustawienie, montaż i demontaż wyposażenia stoiska. Stoisko musi być odpowiednio wyposażone w czasie godzin otwarcia dla zwiedzających i obsługiwane przez kompetentny personel. Czynności związane z demontażem przed oficjalnym zakończeniem imprezy są zabronione. Spółka StepStone Services Sp. z o.o ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 500 € za każde naruszenie niniejszej regulacji przez Wystawcę. Wystawca musi dopilnować, aby po zakończeniu imprezy wszystkie przedmioty i dokumenty przez niego wniesione lub otrzymane w trakcie imprezy zostały przez niego usunięte lub zabrane. Jeżeli Wystawca nie dopełni niezwłocznie obowiązku usunięcia tych przedmiotów i dokumentów, Organizator usunie i przechowa je na koszt Wystawcy. Za ponad 0,5 m3 odpadów (odpady resztkowe, karton, papier i opakowania z tworzyw sztucznych) wystawca zostanie obciążony opłatą w wysokości 25,00 € za każde rozpoczęte 0,5 m3. Es wystawca może zabrać ze sobą własne materiały reklamowe. Jednakże wykorzystanie materiałów reklamowych, znaków i wszelkich urządzeń do prezentacji jest ograniczone wyłącznie do obszarów przeznaczonych do takich celów. Wykorzystanie wszelkich materiałów reklamowych poza powierzchniami wynajętymi przez wystawcę wymaga wyraźnej zgody Organizatora. Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich instrukcji Organizatora dotyczących organizacji i przebiegu imprezy.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UBEZPIECZENIE

Roszczenia w stosunku do Organizatora z tytułu szkód poniesionych przez Wystawcę lub szkód wyrządzonych na przedmiotach wniesionych przez Wystawcę są wykluczone. Nie dotyczy to sytuacji, gdy w przypadku działania umyślnego, rażącego niedbalstwa lub naruszenia istotnych obowiązków umownych w wyniku zwykłego niedbalstwa odpowiedzialność jest obowiązkowa z przyczyn prawnych w przypadku przewidywalnych i typowych dla tego rodzaju umów. Wystawca jest zobowiązany do zwolnienia Organizatora z wszelkich roszczeń osób trzecich, za które jest odpowiedzialny. W przypadku przywiezionych przedmiotów, w szczególności technicznego sprzętu prezentacyjnego, wystawca jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiedniego ubezpieczenia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w kampanii reklamowej, chyba że błąd ten jest wyraźnie spowodowany umyślną lub wynikającą z rażącego niedbalstwa winą Organizatora. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia imprezy z powodu siły wyższej, strajku lub wydarzeń politycznych, roszczenia Wystawcy o odszkodowanie wobec Organizatora są z zasady wykluczone.

7. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Miejscem właściwości sądowej oraz spełnienia świadczenia jest Warszawa. Odstępstwa od tych warunków wymagają pisemnego potwierdzenia przez Organizatora. Umowa pozostaje wiążąca nawet wtedy, gdy poszczególne punkty pozostałych warunków są nieskuteczne. Obowiązuje prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

VI. OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA KANDYDATAMI „STARTMONDAY”

1. ODSPRZEDAŻ OPROGRAMOWANIA DO ZARZĄDZANIA KANDYDATAMI „STARTMONDAY”“

1.1 Jako opcja i jako dodatek do umieszczania reklam, firma YCG odsprzedaje Klientowi po zawarciu odpowiedniej umowy zewnętrzne internetowe oprogramowanie do zarządzania kandydatami „StartMonday” na czas trwania zamówienia reklamowego do wykorzystania przez internet zgodnie z niniejszymi warunkami i zasadami OPROGRAMOWANIA DO ZARZĄDZANIA KANDYDATAMI „STARTMONDAY”. YCG nie świadczy przy tym żadnych usług samodzielnie. Wszystkie usługi są świadczone przez firmę Lean Innovations B.V. (https://StartMonday.com) jako model SAAS bezpośrednio dla klienta, klient nie musi sam instalować żadnego nowego oprogramowania, dlatego też postanowienia niniejszych warunków dla OPROGRAMOWANIA DO ZARZĄDZANIA KANDYDATAMI „STARTMONDAY” obowiązują również bezpośrednio na rzecz StartMonday, a wszelkie roszczenia w związku z usługą dotyczą bezpośrednio StartMonday, a nie YCG. Odsprzedawane dalej są licencje roczne StartMonday, które są przedłużane na kolejny rok, jeśli umowa nie zostanie rozwiązana 3 miesiące przed końcem jej okresu. Jedna licencja uprawnia do korzystania z oprogramowania „StartMonday” przez jeden zakład (hotel, jednostka biznesowa itp.), niezależnie od liczby użytkowników w tym zakładzie. Dane wprowadzone przez użytkowników systemu i kandydatów poprzez „StartMonday” są przechowywane w StartMonday, a nie w YCG.

1.2 StartMonday świadczy usługi kompetentnie i profesjonalnie, zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami, bezpośrednio dla klienta.

1.3 Klient powinien dostarczyć StartMonday wszelkie niezbędne dokumenty, informacje i dane kontaktowe personelu wymaganego przez StartMonday do świadczenia usługi.

2. PODATKI

2.1 Klient jest odpowiedzialny za wszystkie obowiązujące podatki (inne niż podatki od dochodu netto YCG lub StartMonday) nakładane przez jakikolwiek organ podatkowy lub rządowy, niezależnie od tego, czy są to podatki od wartości dodanej (VAT), podatki od sprzedaży, użytkowania lub inne podobne podatki, w tym kary lub odsetki (łącznie zwane „Podatkami od transakcji”), które mają zastosowanie obecnie lub w przyszłości, lub które są nakładane na podstawie lub z opłat wynikających z niniejszej Umowy. Jeśli Klient jest zwolniony z podatku od transakcji, musi poinformować YCG o swoim zwolnieniu i dostarczyć YCG kompletną i odpowiednią dokumentację potwierdzającą zwolnienie.

2.2 Jeśli Klient jest zobowiązany przez obowiązujące prawo do odliczenia lub potrącenia podatku z jakiejkolwiek płatności na rzecz YCG, Klient jest zobowiązany to uczynić: (i) odliczyć od płatności kwotę wymaganą przez prawo; (ii) przekazać potrącony podatek właściwemu organowi podatkowemu; oraz (iii) w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od dokonania płatności przekazać firmie YCG oryginał dokumentacji YCG lub uwierzytelnioną kopię potwierdzającą przelanie potrąconego podatku. Jeśli Klient nie udowodni zapłaty potrąconych podatków, zwróci YCG podatek potrącony z płatności na rzecz YCG. Przy określaniu kwoty podatku do zapłaty Klient będzie przestrzegał wszystkich obowiązujących przepisów prawa, w tym umów i protokołów dotyczących podatku dochodowego.

3. GWARANCJE I PORĘCZENIA

Każda ze stron zapewnia i gwarantuje, że: (a) jest właściwie zorganizowana i ważna na mocy prawa właściwego dla miejsca jej utworzenia lub organizacji oraz posiada pełne uprawnienia i władzę do wykonywania wszystkich swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy; (b) osoba wykonująca niniejszą Umowę w jej imieniu jest właściwie upoważniona i upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu strony niniejszej Umowy; oraz (c) przestrzega wszystkich mających zastosowanie przepisów prawa dotyczących niniejszej Umowy. YCG i StartMonday nie zapewniają ani nie gwarantują przydatności do żadnego konkretnego celu.

4. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

4.1 Klient zachowuje prawo własności do wszystkich materiałów i praw własności intelektualnej do materiałów dostarczonych do StartMonday przez lub w imieniu Klienta („Materiały Klienta”). Z zastrzeżeniem punktu 4.2, klient jest również właścicielem kopii raportów i analiz, które StartMonday udostępnia klientowi w ramach niniejszej umowy („Nowe Materiały”). Klient może korzystać z nowych materiałów wyłącznie w formie przeznaczonej do celów wewnętrznych; nie może wykorzystywać nowych materiałów do innych celów ani zezwolić innej osobie, firmie lub instytucji na wykorzystanie nowych materiałów.

4.2 Świadczenie usług i tworzenie nowych materiałów wymaga wykorzystania materiałów i metod StartMonday, które są chronione prawami autorskimi, zastrzeżone, chronione patentami i tajemnicą handlową („Materiały StartMonday”). Materiały StartMonday zawierają aplikacje mobilne i internetowe, metody, istniejące już programy, instrumenty, modele, informacje chronione, patenty, zarejestrowane i niezarejestrowane znaki towarowe, nazwy handlowe, tajemnice handlowe, prawa autorskie, prototypy, wynalazki, algorytmy, wzory, kompilacje, programy komputerowe, narzędzia, bazy danych, formularze raportów, przewodniki oceny, algorytmy oceny, algorytmy oceny, instrukcje oceny, oprogramowanie do oceny i normy. StartMonday może dostosowywać, modyfikować, tłumaczyć lub rozszerzać materiały StartMonday w celu dostosowania ich do indywidualnych wymagań klienta (określane zbiorczo jako „dostosowanie”). Wszelkie dopasowania będą materiałami firmy StartMonday. Jeśli dopasowanie zawiera materiały Klienta, Klient udziela StartMonday niewyłącznej, ograniczonej i niezbywalnej licencji na korzystanie z materiałów Klienta wyłącznie w związku z dopasowaniem. Klient zapewnia i gwarantuje, że posiada wszelkie niezbędne prawa do włączenia materiałów klienta do dopasowania.

4.3 StartMonday jest i pozostaje właścicielem wszystkich praw do materiałów StartMonday przez cały czas. StartMonday zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane na mocy niniejszej Umowy. Licencje na materiały StartMonday muszą być zakupione na podstawie odrębnej umowy licencyjnej.

4.4 Klient nie może pobierać, kopiować, publikować, ujawniać, tworzyć dzieł pochodnych, dzielić, dekompilować lub w inny sposób próbować odtwarzać materiałów StartMonday lub zezwalać na to jakiejkolwiek innej osobie. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia tych ograniczeń przez swoich pracowników, przedstawicieli lub podwykonawców.

5. DANE POUFNE

W stosunkach pomiędzy StartMonday a Klientem, informacje poufne mogą być ujawnione przez StartMonday Klientowi lub odwrotnie w związku z niniejszą umową. Strona ujawniająca takie poufne informacje zwana jest dalej „Ujawniającym”, a druga strona „Odbiorcą”). Firma StartMonday zobowiązała się do przestrzegania obowiązków jako odbiorca lub ujawniający zgodnie z niniejszym punktem 5 na rzecz klienta. „Informacje poufne” oznaczają wszelkie ustne lub pisemne informacje odnoszące się do Strony, w tym informacje dotyczące jej działalności i aktywności handlowej (przeszłość, teraźniejszość i przyszłość), informacje finansowe, informacje techniczne, informacje o klientach, informacje o własności intelektualnej, metody, strategie, plany, dokumenty, rysunki, projekty, narzędzia, modele, wynalazki i oświadczenia o patentach, oznaczone lub nieoznaczone jako „poufne”, które mogą być uzyskane z dowolnego źródła w wyniku niniejszej Umowy. Informacje poufne nie obejmują żadnych informacji, danych technicznych ani know-how, które: (i) są lub staną się publicznie znane bez winy Odbiorcy; (ii) były zgodnie z prawem w posiadaniu Odbiorcy lub były znane Odbiorcy przed ich otrzymaniem przez Ujawniającego; (iii) zostały zgodnie z prawem ujawnione Odbiorcy przez inną osobę bez ograniczeń; (iv) rozwijały się niezależnie od siebie bez wykorzystania informacji poufnych Ujawniającego; lub (v) Ujawniający wyraził zgodę na ujawnienie na piśmie. Odbiorca nie będzie wykorzystywał żadnych poufnych informacji otrzymanych od Ujawniającego do celów innych niż wypełnienie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. Odbiorca nie ujawni żadnych poufnych informacji Ujawniającego osobom trzecim ani jej pracownikom, za wyjątkiem pracowników lub stron trzecich, którzy są zobowiązani do wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy i są związani warunkami poufności zasadniczo podobnymi do tych określonych w niniejszym punkcie 6. Odbiorca i Ujawniający są odpowiedzialni za wszelkie naruszenia niniejszej Umowy przez swoich przedstawicieli. Odbiorca będzie chronił informacje poufne przed ujawnieniem ich innym z taką samą starannością, z jaką chroniłby swoje własne informacje poufne, ale w żadnym wypadku nie mniejszą niż ekonomicznie uzasadniony poziom staranności. Jeżeli odbiorca jest zobowiązany przez prawo, przepisy lub postanowienia sądowe do ujawnienia informacji poufnych Ujawniającego, odbiorca, w zakresie dozwolonym przez prawo, niezwłocznie powiadomi Ujawniającego na piśmie przed dokonaniem jakiegokolwiek ujawnienia. Ujawniający może na własny koszt złożyć nakaz ochrony lub inny odpowiedni środek prawny do właściwego organu. Na żądanie Odbiorca zniszczy poufne informacje Ujawniającego znajdujące się w jego posiadaniu, ale Odbiorca może to zrobić: (i) zachowuje kopie informacji poufnych, których zachowanie jest wymagane przez prawo lub przepisy; (ii) zachowuje kopie produktu roboczego, które zawierają informacje poufne do celów archiwizacji lub w celu obrony produktu roboczego; oraz (iii) zachowuje kopie wykonane jako część rutynowej kopii zapasowej systemów informatycznych, ale informacje poufne muszą być nadal traktowane zgodnie z niniejszym punktem 6.

6. SUROWE DANE

StartMonday nie ujawni Klientowi surowych danych, w tym danych osobowych, które zbiera StartMonday w trakcie świadczenia usług i na których oparte są nowe materiały („Dane surowe”). StartMonday korzysta z surowych danych w celu świadczenia usług i w sposób określony w niniejszej umowie. Dane surowe będą traktowane i wykorzystywane zgodnie z Globalną Polityką Prywatności StartMonday, która jest dostępna na stronie internetowej StartMonday (obecnie: https://startmonday.com/privacy) i włączona przez odnośnik do niniejszej Umowy. StartMonday może archiwizować i wykorzystywać surowe dane do badań, studiów, rozwoju, benchmarkingu, statystyki, analiz i rozwoju, poprawy i ulepszania produktów oraz usług StartMonday.

7. ODSZKODOWANIE

Klienci YCG zwolnią z odpowiedzialności, zapewnią odszkodowanie i będą bronić StartMonday, jej spółkę dominującą, przedsiębiorstwa powiązane i ich dyrektorów, członków zarządu, partnerów, pracowników, udziałowców i przedstawicieli oraz ich następców, a także cesjonariuszy od i przed wszelkimi powództwami, roszczeniami, powództwami i postępowaniami podmiotów trzecich oraz wszelkimi związanymi z nimi zobowiązaniami, stratami, wyrokami, odszkodowaniami, kosztami i wydatkami (w tym odsetkami, karami, grzywnami, honorariami adwokackimi i innymi opłatami procesowymi), powstałymi lub rzekomo powstającymi w związku z nimi: (a) niewłaściwe korzystanie z usług; (b) wykorzystanie lub ujawnienie raportu; (c) osoby trzecie, w tym, ale nie wyłącznie, użytkownik-kandydat (zgodnie z definicją w niniejszej Umowie), które dochodzą roszczeń wobec StartMonday twierdząc, że nie doszło do zatrudnienia użytkownika-kandydata, lub że podjęto jakąkolwiek formę działań związanych z zatrudnieniem wobec użytkownikowi-kandydatowi; lub (d) wykorzystanie przez StartMonday materiałów Klienta.

8. DOSTĘPNOŚĆ

8.1 UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE STARTMONDAY NIE KONTROLUJE TRANSMISJI DANYCH ZA POŚREDNICTWEM URZĄDZEŃ KOMUNIKACYJNYCH, W TYM INTERNETU, ORAZ ŻE USŁUGI SAAS MOGĄ PODLEGAĆ OGRANICZENIOM, OPÓŹNIENIOM I INNYM PROBLEMOM ZWIĄZANYM Z KORZYSTANIEM Z TAKICH URZĄDZEŃ KOMUNIKACYJNYCH. NINIEJSZY ROZDZIAŁ OKREŚLA JEDYNĄ I WYŁĄCZNĄ GWARANCJĘ STARTMONDAY (WYRAŹNĄ LUB DOROZUMIANĄ) W ODNIESIENIU DO PRZEDMIOTU NINIEJSZEJ UMOWY. STARTMONDAY ANI ŻADEN Z JEGO LICENCJODAWCÓW LUB INNYCH DOSTAWCÓW NIE GWARANTUJE ANI NIE OŚWIADCZA, ŻE USŁUGA SUBSKRYPCJI BĘDZIE NIEPRZERWANA, WOLNA OD WIRUSÓW LUB BŁĘDÓW, ORAZ ŻE STARTMONDAY ANI ŻADEN Z JEGO DOSTAWCÓW USŁUG NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK NIEAUTORYZOWANE MODYFIKACJE, KRADZIEŻ LUB ZNISZCZENIE JEGO LUB JAKICHKOLWIEK DANYCH OSOBOWYCH, PLIKÓW LUB PROGRAMÓW UŻYTKOWNIKA.

8.2 OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ŻADNA ZE STRON ANI NAWET STARTMONDAY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC ŻADNEJ INNEJ STRONY ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYKŁADOWE, WTÓRNE, KARNE LUB PRZYPADKOWE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM UTRACONE ZYSKI LUB PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, WYNIKAJĄCE Z LUB W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ UMOWĄ. MAKSYMALNA ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ STARTMONDAY I YCG Z TYTUŁU WSZELKICH ROSZCZEŃ ZWIĄZANYCH Z NINIEJSZĄ UMOWĄ JEST OGRANICZONA DO OPŁAT UISZCZONYCH LUB NALEŻNYCH NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY. NINIEJSZY AKAPIT MA ZASTOSOWANIE BEZ WZGLĘDU NA DOCHODZONĄ TEORIĘ PRAWNĄ I NAWET JEŚLI STRONA WIE, ŻE SZKODA MOŻE WYSTĄPIĆ. ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ STARTMONDAY I YCG ZA SZKODY WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY SAAS, BEZ WZGLĘDU NA CHARAKTER ROSZCZENIA (W TYM ZANIEDBANIE), NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ OPŁAT UISZCZONYCH LUB NALEŻNYCH NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY SAAS W CIĄGU SZEŚCIU MIESIĘCY PRZED DATĄ POWSTANIA ROSZCZENIA.

8.3 USŁUGA NIEWYŁĄCZNA Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że usługa SaaS jest świadczona na zasadzie niewyłączności. StartMonday nie ogranicza się do świadczenia usług SaaS lub innych technologii, w tym wszelkich funkcji lub funkcji pierwotnie opracowanych dla użytkownika, na rzecz osób trzecich.

9. DANE OSOBOWE

9.1 YCG nie przetwarza danych osobowych dla Klientów w systemie StartMonday Saas. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że StartMonday musi przetwarzać, przekazywać i/lub przechowywać dane osobowe zarówno osób aplikujących, jak i użytkowników administracyjnych swoich pracowników i partnerów (łącznie zwane „danymi osobowymi”) w wyniku wykonania niniejszej umowy SaaS. Przekazując dane osobowe do StartMonday, użytkownik zgadza się, że StartMonday i jego powiązane przedsiębiorstwa mogą przetwarzać, przekazywać i/lub przechowywać dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym i wyłącznie w celu wypełnienia przez StartMonday zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. Wszystkie dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z umową o przetwarzaniu danych, która musi być potwierdzona osobno przez Klienta i stanowi integralną część niniejszej umowy.

9.2 Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że StartMonday może utworzyć login pomocy technicznej dla konta pomocy technicznej w celu identyfikacji i rozwiązywania problemów z kontem lub udostępnianą usługą.

9.3 Obowiązki StartMonday dotyczące danych osobowych. Świadcząc usługi, StartMonday przestrzega umowy o realizacji zamówienia oraz polityki prywatności StartMonday, która jest dostępna na stronie http://startmonday.com/privacy i została przyjęta do wiadomości. StartMonday zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności według własnego uznania. Jednakże zmiany dyrektywy StartMonday nie obniżają znacząco poziomu ochrony danych osobowych w okresie, za który uiszczane były opłaty za usługi.

9.4 W przypadku naruszenia polityki prywatności, które ma wpływ na dane osobowe, StartMonday powiadomi użytkownika jak najszybciej o zakresie, (spodziewanym) wpływie, (prawdopodobnej) przyczynie i działaniach naprawczych naruszenia polityki prywatności. Jeśli firma StartMonday jest prawnie zobowiązana do powiadomienia kandydatów i/lub użytkowników administracyjnych o naruszeniu polityki prywatności, StartMonday i użytkownik dołoży wszelkich starań, aby wcześniej współpracować z użytkownikiem w zakresie treści i charakteru powiadomienia.

10. ZBYWALNOŚĆ UMOWY

Żadna ze stron nie może sprzedawać, przenosić lub przekazywać niniejszej umowy bez pisemnej zgody drugiej strony, za wyjątkiem sytuacji, gdy przeniesienie nie wymaga zgody: (a) wynika z połączenia, konsolidacji, podziału, wydzielenia, oddzielenia lub przejęcia cedenta, ale przeniesienie musi być ograniczone do osoby pozostałej przy życiu, spółki zależnej lub następcy cedenta; lub (b) do powiązanego przedsiębiorstwa zdolnego do wywiązania się z obowiązków i zobowiązań cedenta na mocy niniejszej umowy. Z zastrzeżeniem powyższego, niniejsza umowa ma zastosowanie i jest wiążąca dla YCG, StartMonday, Klienta oraz ich następców i cesjonariuszy. Usługi świadczone przez StartMonday oraz prawa Klienta w tym zakresie podlegają w każdym względzie ustawodawstwu i wykładni prawa holenderskiego, z wyłączeniem wyboru prawa i bez uszczerbku dla zasad kolizji prawa, niezależnie od miejsca produkcji lub wykonania.

11. BRAK ZRZECZENIA SIĘ PRAW

Niepowodzenie przez któregokolwiek z StartMonday lub Klienta w egzekwowaniu lub wykonywaniu, zgodnie z prawem lub zgodnie z zasadą słuszności, w dowolnym czasie, jakiegokolwiek postanowienia Umowy lub jakiegokolwiek prawa lub środka prawnego dostępnego dla nich na mocy niniejszej umowy, lub jakiejkolwiek oferowanej opcji, nie stanowi zrzeczenia się takiego postanowienia, prawa, środka zaradczego lub opcji, ani w żaden sposób nie wpływa na ważność niniejszej umowy. Zrzeczenie się przez jedną ze stron dotyczące opóźnienia wykonania zobowiązania przez którąkolwiek ze stron nie jest uznawane za ciągłe zrzeczenie się, lecz ma zastosowanie jedynie dla instancji, do której takie zrzeczenie jest adresowane.

12. ROZDZIELNOŚĆ

Każde postanowienie niniejszej umowy należy rozumieć, w miarę możliwości, jako ważne i wykonalne. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy zostanie uznane przez właściwy sąd za nieważne, niezgodne z prawem lub w inny sposób niewykonalne, postanowienie to zostanie uznane za wyłączone z niniejszej umowy, a wszystkie pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy i skuteczności.

13. BRAK PRAW DLA OSÓB TRZECICH ODNOSZĄCYCH KORZYŚCI

Niniejsza umowa nie jest przeznaczona dla osób innych niż klienci YCG, YCG i StartMonday. Żadna inna osoba, w tym kandydaci lub potencjalni kandydaci, nie może być uważana za beneficjenta lub w inny sposób uprawniona do jakichkolwiek praw lub korzyści wynikających z niniejszej umowy lub w związku z nią.

14. SIŁA WYŻSZA

Z wyjątkiem obowiązku dokonania przez stronę odpowiednich płatności należnych drugiej stronie, żadna ze stron lub StartMonday nie będzie w zwłoce z powodu opóźnienia lub niewykonania przez nią zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, jeżeli opóźnienie lub niewykonanie nastąpi z przyczyn niezależnych od tej strony. Przyczyny mogą obejmować siłę wyższą lub wroga państwa, działania państwa lub rządu o suwerennym lub umownym charakterze, pożary, powodzie, epidemie, strajki i niezwykle ciężkie warunki pogodowe; w każdym przypadku opóźnienie lub niewykonanie działania jest poza uzasadnioną kontrolą i bez winy lub zaniedbania strony powołującej się na działanie siły wyższej w celu usprawiedliwienia jej wykonania.

15. REZYGNACJA Z PROCESU Z UDZIAŁEM ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH

Każda ze stron nieodwołalnie zrzeka się, w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, wszelkich praw, jakie może mieć do rozstrzygnięcia przez ławę przysięgłych jakiegokolwiek sporu dotyczącego niniejszej umowy.

16. CAŁA UMOWA, KONFLIKTY

Niniejsza umowa zawiera całą umowę pomiędzy Klientem a YCG w odniesieniu do StartMonday i zastępuje wszelkie wcześniejsze zapewnienia, reklamy, oświadczenia, propozycje, negocjacje, dyskusje, porozumienia lub umowy dotyczące tego samego przedmiotu. Strony nie są związane żadnymi zapewnieniami, obietnicami lub warunkami, które nie zostały wyraźnie określone w niniejszych warunkach lub w inny sposób wyraźnie uzgodnione, w tym wszelkimi warunkami w zamówieniu klienta. Klient nie został nakłoniony do zawarcia niniejszej umowy poprzez ustne lub pisemne oświadczenia lub oświadczenia, które nie zostały wyraźnie uzgodnione. Umowa może zostać zmieniona lub uzupełniona jedynie pismem podpisanym przez stronę, przeciwko której dochodzi się wykonania.

17. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Żadne postanowienie niniejszej umowy nie może być interpretowane wbrew lub na niekorzyść którejkolwiek ze stron, ponieważ strona ta opracowała lub uważa się, że opracowała to postanowienie. Wszystkie nagłówki i podpisy pod ilustracjami akapitów służą wyłącznie wygodzie stron, nie są częścią tekstu i w żaden sposób nie mają na celu ograniczenia lub wpływu na znaczenie niniejszej umowy. W przypadku stosowania w niniejszej umowie pojęcie „włącznie” oznacza „włącznie i bez ograniczeń”. Niniejsza Umowa może zostać zawarta w dowolnej liczbie kopii drugiej strony, z których każda uważana jest za oryginał, ale które razem stanowią jeden instrument. O ile niniejsza umowa nie stanowi wyraźnie inaczej, wszystkie środki prawne dostępne którejkolwiek ze stron w przypadku naruszenia niniejszej umowy lub na mocy prawa albo kapitału własnego kumulują się i mogą być stosowane jednocześnie lub oddzielnie. Te akapity niniejszej umowy, które ze względu na swój charakter mają na celu jej rozwiązanie lub wypowiedzenie pozostają nienaruszone przez takie rozwiązanie lub wypowiedzenie.

POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH FIRMIE STEPSTONE

1 POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH

1.1 W ramach usług określonych w pkt. 1.8 Warunków handlowych dotyczących produktu „Ogłoszenia STEPSTONE” firma STEPSTONE przetwarza na zlecenie Klienta dane osobowe w opisanym celu i w opisany sposób zgodnie z art. 28 RODO, przestrzegając przy tym poniższych postanowień.

1.2 STEPSTONE przetwarza dane osobowe wyłącznie w ramach zlecenia i zgodnie z udokumentowanymi instrukcjami Klienta, chyba że ma do czynienia z przypadkiem wyjątkowym w myśl art. 28 ust. 3 a) RODO.

1.3 Przetwarzanie powierzonych danych odbywa się wyłącznie w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innym państwie, które podpisało porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że udzielono innej instrukcji i dopuszczalne jest przekazanie danych na mocy postanowień art. 44-49 RODO. Już w chwili zawarcia umowy udzielana jest instrukcja przekazania danych osobowych – w ramach działań niezbędnych w myśl pkt. 3.3 – innemu podmiotowi przetwarzającemu, tj. firmie Akamai Technologies, Inc., 150 Broadway, Cambridge, 02142 MA, Stany Zjednoczone, zgodnie z poniższym pkt. 5. Takie przekazywanie danych jest dopuszczalne na mocy art. 45 RODO, ponieważ firma Akamai Technologies, Inc. dysponuje certyfikatem Privacy Shield, zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=DE) zapewnia więc odpowiedni stopień ochrony danych. Certyfikat jest dostępny pod adresem https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000Gn4RAAS&status=Active .

1.4 Czas trwania powierzenia przetwarzania danych odpowiada czasowi korzystania z centrum obsługi klienta, przy czym zakończenie okresu obowiązywania umowy dotyczącej zamieszczania Ogłoszeń powoduje dezaktywację stosownego dostępu, natomiast zawarcie nowej umowy powoduje ponowną aktywację dostępu.

1.5 Osobami, których dane dotyczą, są osoby, które ubiegały się o wolne stanowisko u Klienta za pośrednictwem formularza podania STEPSTONE.

1.6 Danymi osobowymi są dane pochodzące z życiorysów, a w szczególności dane kontaktowe, dane dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego, wiedzy i zainteresowań, a w stosownych przypadkach również inne dane przekazane przez określonego kandydata.

1.7 Przedmiotem i celem przetwarzania jest udostępnienie Klientowi, który zalogował się w centrum obsługi klienta STEPSTONE, danych przekazanych przez kandydatów w ich podaniach oraz umożliwienie Klientowi przeglądania tych danych.

1.8 Odnośniki do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), które są zawarte w niniejszych warunkach dodatkowych dotyczących powierzenia przetwarzania danych firmie STEPSTONE, należy traktować do 24.05.2018 jako odnośniki do odpowiednich postanowień niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG). Jeśli w ustawie BDSG nie znajduje się stosowne postanowienie, określone zobowiązanie do 24.05.2018 jest nieskuteczne i staje się skuteczne dopiero z dniem 25.05.2018.

2 OBOWIĄZKI KLIENTA JAKO ZLECENIODAWCY

2.1 Zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO Klient jest administratorem w rozumieniu przepisów o ochronie danych w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na mocy umowy przez firmę STEPSTONE.

2.2 Klient niezwłocznie i szczegółowo poinformuje firmę STEPSTONE, jeśli przy sprawdzaniu wyników wykonania zlecenia stwierdzi błędy lub nieprawidłowości w odniesieniu do postanowień przepisów o ochronie danych osobowych.

2.3 Klient jest zobowiązany do prowadzenia rejestru czynności przetwarzania w myśl art. 30 ust. 1 RODO.

3 OBOWIĄZKI FIRMY STEPSTONE JAKO ZLECENIOBIORCY

3.1 STEPSTONE niezwłocznie poinformuje Klienta, gdy uzna, że którakolwiek z instrukcji narusza obowiązujące przepisy. STEPSTONE może wstrzymać realizację określonej instrukcji do chwili jej potwierdzenia lub zmiany przez Klienta.

3.2 STEPSTONE zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszej umowy i stosownych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia RODO.

3.3 STEPSTONE wdroży odpowiednie środki organizacyjne i techniczne zgodnie ze stosownymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzeniem RODO, a w szczególności jego art. 32, aby chronić dane osobowe osób, których dane dotyczą, oraz ich prawa i wolności, uwzględniając przy tym koszt wdrażania, stan wiedzy technicznej oraz charakter, zakres i cele przetwarzania, a także prawdopodobieństwo wystąpienia i wagę zagrożenia. Powyższe środki ochrony zostały przedstawione w przeglądzie środków techniczno-organizacyjnych, dostępnym w Załączniku 2. Środki techniczne i organizacyjne muszą być dostosowywane i optymalizowane wraz z postępem technicznym. W związku z tym firma STEPSTONE jest zobowiązana do sprawdzania ich skuteczności i ich odpowiedniego dostosowywania do aktualnego stanu wiedzy technicznej. Alternatywne środki bezpieczeństwa są dozwolone, o ile zapewniają poziom bezpieczeństwa nie mniejszy od poziomu zapewnianego przez wyznaczone środki. Istotne zmiany należy dokumentować i niezwłocznie powiadamiać o nich Klienta. Jeśli zmiana środków sprawia, że z punktu widzenia Klienta firma STEPSTONE nie może zagwarantować równoważnej lub lepszej ochrony danych, wówczas Klient, po bezskutecznym udzieleniu instrukcji, ma prawo do złożenia wypowiedzenia w trybie nadzwyczajnym w odniesieniu do usług zarejestrowanych zgodnie z niniejszymi warunkami dodatkowymi dotyczącymi powierzenia przetwarzania danych. To samo ma zastosowanie w przypadku niepowiadomienia Klienta o takich zmianach.

3.4 STEPSTONE udostępnia Klientowi informacje niezbędne do prowadzenia rejestru czynności przetwarzania zgodnie z art. 30 ust. 1 RODO, a w myśl art. 30 ust. 2-5 RODO prowadzi własny rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych na zlecenie Klienta.

3.5 Wszystkie osoby, które w ramach zlecenia mają dostęp do danych osobowych przetwarzanych na zlecenie Klienta, należy zobowiązać do zachowania poufności zgodnie z art. 28 ust. 3 b) RODO i poinformować o wynikających z tego zlecenia szczególnych obowiązkach w zakresie ochrony danych oraz o wiążącym charakterze instrukcji i/lub ograniczeniu celu.

3.6 Firma STEPSTONE jest zobowiązana do powołania zakładowego inspektora ochrony danych. Jego aktualne dane kontaktowe znajdują się w łatwo dostępnym miejscu na stronie głównej firmy STEPSTONE.

3.7 STEPSTONE gwarantuje ochronę praw osób, których dane dotyczą, i wspiera Klienta w niezbędnym zakresie przy odpowiadaniu na wnioski dotyczące wykonywania przez osobę, której dane dotyczą, przysługujących jej praw zgodnie z art. 12-23 RODO. STEPSTONE niezwłocznie powiadomi Klienta, jeśli osoba, której dane dotyczą, zwróci się bezpośrednio do firmy STEPSTONE w celu skorzystania z prawa dostępu, prawa do sprostowania, prawa do usunięcia bądź prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych.

STEPSTONE będzie w niezbędnym zakresie wspierać Klienta przy dokonywaniu oceny skutków dla ochrony danych w myśl art. 35 RODO oraz przy wynikających z nich konsultacjach z organem nadzorczym zgodnie z art. 36 RODO. STEPSTONE będzie wspierać Klienta w odniesieniu do realizacji obowiązków zgłaszania i zawiadamiania o naruszeniu ochrony danych osobowych w myśl art. 33 i 34 RODO.

3.8 STEPSTONE niezwłocznie powiadomi Klienta na piśmie w przypadku zakłóceń w świadczeniu usług, podejrzenia naruszenia ochrony danych zgodnie z art. 4 pkt. 12 RODO w związku z przetwarzaniem danych lub innych nieprawidłowości przy przetwarzaniu danych dla Klienta. Firma STEPSTONE ma obowiązek w porozumieniu z Klientem wdrożyć odpowiednie środki w celu zabezpieczenia danych oraz ograniczenia ewentualnych niekorzystnych skutków dla osób, których dane dotyczą, o ile była odpowiedzialna za określone naruszenie ochrony danych.

3.9 Jeśli organ ochrony danych prowadzi w firmie STEPSTONE dochodzenie, które dotyczy przedmiotu umowy, należy niezwłocznie poinformować o tym dochodzeniu Klienta.

3.10 Jeśli firma STEPSTONE podejmie zamiar przetwarzania danych Klienta - w tym przekazania ich do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej - bez stosownego polecenia ze strony Klienta, tzn. jeśli firma STEPSTONE będzie do tego zobowiązana w myśl art. 28 ust. 3 zd. 1 a) RODO, wówczas STEPSTONE niezwłocznie poinformuje Klienta o celu, podstawie prawnej i przetwarzanych danych, o ile i w zakresie, w jakim takie powiadomienie nie zostanie jej ustawowo zabronione.

4 AUDYTY, W TYM INSPEKCJE

4.1 STEPSTONE udostępni Klientowi wszelkie niezbędne informacje w celu wykazania spełnienia obowiązków określonych w niniejszej umowie. Przed rozpoczęciem i w okresie obowiązywania niniejszej umowy STEPSTONE umożliwi Klientowi przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, w myśl art. 28 ust. 3 h) RODO, przy czym audyty te będą przeprowadzane po stosownym wcześniejszym powiadomieniu i w zwykłych godzinach pracy (9:00-18:00). Klient ma prawo sprawdzić, czy przestrzegane są środki techniczne i organizacyjne. Może zrobić to samodzielnie lub za pośrednictwem odpowiednich osób trzecich, zawodowo zobowiązanych do zachowania dyskrecji, przez przeprowadzenie kontroli przed rozpoczęciem lub w trakcie przetwarzania powierzonych danych, po zgłoszeniu tego zamiaru z odpowiednim wyprzedzeniem w siedzibie firmy. Kontrola musi być przeprowadzana w zwykłych godzinach pracy i nie może zakłócać funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wynik takiego audytu zostanie każdorazowo udokumentowany i musi zostać podpisany przez obie strony.

4.2 W celu udokumentowania środków technicznych i organizacyjnych firma STEPSTONE może również przedłożyć aktualne zaświadczenia z audytów, raporty lub wyciągi z raportów sporządzonych przez niezależne podmioty (np. biegłego rewidenta, kontrolera, inspektora ochrony danych, dział bezpieczeństwa IT, audytorów ochrony danych i jakości) lub stosowny certyfikat z audytu zabezpieczeń informatycznych lub audytu ochrony danych (np. sprawdzającego podstawową ochronę BSI).

5 INNE PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE

5.1 Wraz z udzieleniem zlecenia następuje zatwierdzenie innych podmiotów przetwarzających, które wymieniono w zestawieniu podwykonawców dostępnym w Załączniku 1. Firma STEPSTONE może udzielać zleceń innym podmiotom przetwarzającym (podwykonawcom), informując Klienta z wyprzedzeniem o włączeniu nowych lub zastąpieniu dotychczasowych podmiotów przetwarzających przez zmianę zestawienia podwykonawców na piśmie, o ile Klient nie wniesie sprzeciwu w ciągu 4 tygodni. W przypadku sprzeciwu firma STEPSTONE ma prawo do wstrzymania zarządzania kandydatami lub usług określonych w pkt. 1.3 Warunków handlowych dotyczących produktu „Centrum obsługi klienta STEPSTONE”.

5.2 Firma STEPSTONE jest zobowiązana do nałożenia na podwykonawców tych samych obowiązków w zakresie ochrony danych, jakie określono w stosownych Warunkach handlowych dotyczących produktu „Powierzenie przetwarzania danych firmie STEPSTONE”, aby przetwarzanie było zgodne z wymaganiami RODO.

5.3 Dalsze powierzanie przetwarzania przez podwykonawców wymaga wyraźnej zgody głównego zleceniobiorcy (z zachowaniem co najmniej formy pisemnej); wszelkimi postanowieniami umownymi w łańcuchu umów należy objąć również kolejnych podwykonawców.

5.4 Usługi osób trzecich, wykorzystywane na zasadzie usług dodatkowych wspierających wykonanie zlecenia, nie są uznawane za usługi podwykonawców przetwarzania. Do usług tych należą np. usługi telekomunikacyjne, konserwacja i serwis dla użytkowników, sprzątanie, usługi audytorskie czy usuwanie nośników danych. Firma STEPSTONE jest jednak zobowiązana do zawarcia odpowiednich, zgodnych z przepisami umów i do podjęcia działań kontrolnych w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa danych Klienta również w odniesieniu do zlecanych na zewnątrz usług dodatkowych.

6 USUWANIE I ZWROT

Wraz z zakończeniem umowy dotyczącej centrum obsługi klienta STEPSTONE, firma STEPSTONE usunie dane zawarte w narzędziu do zarządzania kandydatami. Poza tym STEPSTONE usunie dane najpóźniej rok po wpływie podania do narzędzia do zarządzania kandydatami oraz na żądanie zleceniodawcy.

Załącznik 1 do warunków dodatkowych dotyczących powierzenia przetwarzania danych firmie STEPSTONE - zestawienie podwykonawców

Wymienieni poniżej podwykonawcy firmy STEPSTONE są zatwierdzani przy udzielaniu zlecenia.

YOURCAREERGROUP Schweiz GmbH, Industriestrasse 30, 8302 Kloten, Szwajcaria
Usługi:
- Obsługa klienta

YOURCAREERGROUP Österreich GmbH, Prinz-Eugen-Straße 8-10, 1040 Wiedeń, Austria
Usługi:
- Obsługa klienta

StepStone GmbH, Völklinger Str. 1, 40215 Düsseldorf, Niemcy
Usługi:
- Hosting i powiązane usługi bezpieczeństwa
- Usługi tworzenia kopii zapasowych
- Wsparcie obsługi klienta w usuwaniu błędów

StepStone GmbH, Axel-Springer-Str. 65, 10969 Berlin, Niemcy
Usługi:
- Hosting i powiązane usługi bezpieczeństwa
- Usługi tworzenia kopii zapasowych
- Wsparcie obsługi klienta w usuwaniu błędów

StepStone Continental Europe GmbH, Völklinger Straße 1, 40219 Düsseldorf, Niemcy
Usługi:
- Hosting i powiązane usługi bezpieczeństwa
- Usługi tworzenia kopii zapasowych
- Wsparcie obsługi klienta w usuwaniu błędów

StepStone N.V., Koningsstraat 47 Rue Royale, 1000 Bruksela, Belgia
Usługi:
- Hosting i powiązane usługi bezpieczeństwa
- Usługi tworzenia kopii zapasowych
- Wsparcie obsługi klienta i usuwanie błędów

StepStone Services sp. z o.o., ul. Domaniewska 50, 02-672 Warszawa, Polska
Usługi:
- Wsparcie obsługi klienta w usuwaniu błędów

Akamai Technologies GmbH, Parkring 20-22, 85748 Garching, Niemcy
Usługi:
StepStone korzysta w ramach środków techniczno-organizacyjnych z udostępnianej przez firmę Akamai zapory aplikacji sieciowych (Web Application Firewall - WAF) i z myślą o ochronie własnych systemów dostarcza treści użytkownikom strony internetowej za pośrednictwem systemów Akamai.

Akamai Technologies, Inc., 150 Broadway, Cambridge, 02142 MA, Stany Zjednoczone
Usługi: patrz usługi świadczone przez firmę Akamai Technologies GmbH, Akamai Technologies GmbH korzysta z usług podwykonawcy, firmy Akamai Technologies, Inc.

Amazon Webservices, Inc., 410 Terry Drive Ave North, WA 98109-5210 Seattle, Stany Zjednoczone
Usługi:
Hosting i powiązane usługi bezpieczeństwa (świadczone wyłącznie poza UE)

Załącznik 2 do warunków dodatkowych dotyczących powierzenia przetwarzania danych firmie STEPSTONE - środki techniczno-organizacyjne

Środki techniczno-organizacyjne
1. Poufność (art. 32 ust. 1 lit. b) RODO)

· Kontrola dostępu fizycznego, zapobiegająca nieuprawnionemu dostępowi do instalacji służących do przetwarzania danych, jest gwarantowana za pomocą następujących środków:
Centra przetwarzania danych mają wielowarstwową strukturę zabezpieczeń. Zewnętrzne strefy centrów przetwarzania danych są wyposażone w ogrodzenia zabezpieczające i mury. Wejścia są chronione przez pracowników ochrony przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Instalacje są monitorowane za pomocą kamer bezpieczeństwa. Dostęp do serwerowni jest kontrolowany przez wykorzystanie kart magnetycznych. Instalacje znajdują się w zamykanych szafach serwerowych.
Kompleksowe środki bezpieczeństwa są też stosowane w poszczególnych oddziałach firmy STEPSTONE. Dostęp jest możliwy tylko za pomocą kart magnetycznych, a goście muszą otrzymać specjalne zezwolenie na wejście.

· Kontrola dostępu do systemów, zapobiegająca nieuprawnionemu korzystaniu z systemów, jest gwarantowana za pomocą następujących środków:
Klient może uzyskać dostęp wyłącznie do danych przetwarzanych na jego zlecenie (lub do danych udostępnionych mu przez klienta, na którego zlecenie dane są przetwarzane) po zalogowaniu się w strefie klienta za pomocą samodzielnie zdefiniowanego hasła. STEPSTONE przechowuje szczegółowe dane uwierzytelniające wyłącznie w postaci wielokrotnie zaszyfrowanej.
Przepływ danych między użytkownikami i systemem jest standardowo w pełni szyfrowany, przy czym używany jest protokół Transport Layer Security (TLS).
STEPSTONE korzysta z usług firmy Akamai jako zapory aplikacji sieciowych (WAF) dla swoich systemów.
Pracownicy firmy STEPSTONE są objęci wewnętrznymi wytycznymi dotyczącymi haseł. Wytyczne te wymagają m.in., aby hasła miały co najmniej osiem znaków i były regularnie zmieniane, nie były takie same jak nazwy użytkowników ani do nich podobne oraz zawierały co najmniej trzy z następujących czterech typów znaków: i) wielkie litery, ii) małe litery, iii) cyfry, iv) symbole.

· Kontrola dostępu do danych, zapobiegająca nieuprawnionemu odczytowi, kopiowaniu, zmienianiu lub usuwaniu danych w obrębie systemu, jest gwarantowana za pomocą następujących środków:
Prawa dostępu Klienta są ściśle ograniczone do danych, które są rzeczywiście przetwarzane na jego zlecenie. Dostęp do danych, które są przetwarzane na zlecenie Klienta, ma wyłącznie konkretnie zdefiniowany personel firmy STEPSTONE, o ile jest to wymagane w ramach administrowania systemem i na potrzeby obsługi Klienta w związku z jego zapytaniem.
System zapisuje w dzienniku wszelkie operacje związane z przetwarzaniem danych na zlecenie Klienta.

· Kontrola rozdzielności, zapewniająca oddzielne przetwarzanie danych zebranych do różnych celów, jest gwarantowana za pomocą następujących środków:
Centrum obsługi klienta STEPSTONE może obsługiwać wiele firm, dzięki czemu każdy zalogowany Klient ma dostęp wyłącznie do danych związanych z jego kontem (lub do danych udostępnionych mu przez klienta, na którego zlecenie dane są przetwarzane).

· Pseudonimizacja (art. 32 ust. 1 lit. a) RODO; art. 25 ust. 1 RODO) - nie dotyczy, ponieważ Klient potrzebuje dostępu do danych niepoddanych pseudonimizacji.

2. Integralność (art. 32 ust. 1 lit. b) RODO)

· Kontrola przekazywania, zapobiegająca nieuprawnionemu odczytowi, kopiowaniu, zmienianiu lub usuwaniu danych przy ich przekazywaniu lub transporcie drogą elektroniczną, jest gwarantowana za pomocą następujących środków:
Wszelkie dane przesyłane za pośrednictwem publicznie dostępnych sieci są w pełni szyfrowane, przy czym używany jest protokół Transport Layer Security (TLS).

· Kontrola wprowadzania, pozwalająca określić, czy i przez kogo dane osobowe zostały wprowadzone do systemów przetwarzania danych, zmienione lub usunięte, jest gwarantowana za pomocą następujących środków:
System STEPSTONE zapisuje w dzienniku każde logowanie i wylogowanie.

3. Dostępność i odporność (art. 32 ust. 1 lit. b) RODO)

· Kontrola dostępności, zapewniająca ochronę przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem lub utratą, jest gwarantowana za pomocą następujących środków:
Stosowane są programy antywirusowe i zapory sieciowe. STEPSTONE korzysta z usług firmy Akamai jako zapory aplikacji sieciowych (WAF) dla swoich systemów.
Środowisko hostingu jest wyposażone w czujniki przeciwpożarowe, detektory nieszczelności w instalacji wodnej oraz w podwyższone podłogi. Temperatura i wilgotność powietrza są nieprzerwanie monitorowane, aby zapewnić przestrzeganie wstępnie zdefiniowanych wartości. Dostępny jest system zapewniający nieprzerwane zasilanie elektryczne na co najmniej 72 godziny.

· Możliwość szybkiego przywrócenia dostępności (art. 32 ust. 1 lit. c) RODO) jest gwarantowana za pomocą następujących środków:
Procedury tworzenia kopii zapasowych;
Ciągłość zasilania;
Osobne przechowywanie;
Ochronę antywirusową i zapory sieciowe;
Plany awaryjne i kryzysowe;
Szkolenia dla pracowników;

4. Procedury regularnego testowania, mierzenia i oceniania (art. 32 ust. 1 lit. d) RODO; art. 25 ust. 1 RODO) są gwarantowane za pomocą następujących środków:

· STEPSTONE regularnie organizuje testy z udziałem usługodawców zewnętrznych, aby skontrolować swoje standardy i procesy związane z bezpieczeństwem danych. Regularnie przeprowadzane są testy penetracyjne sieci.

· Zanim zapytanie dotrze na nasz serwer aplikacji, śledzimy i kontrolujemy protokoły na dwóch poziomach: zapory sieciowej i zapory aplikacji sieciowych (WAF). W ten sposób możemy przeanalizować i zablokować wszelkie niestandardowe zapytania na poziomie dostarczania danych do bazy danych, a przez to powstrzymać próby ataków SQL Injection. System samodzielnie zapisuje w dzienniku błędne próby logowania, jeśli zapytanie przeszło przez zaporę sieciową i zaporę WAF.

· Nasze środki ochrony danych są nieprzerwanie sprawdzane w cyklu PDCA.

Düsseldorf, 25.04.2019