REGULAMIN

REGULAMIN UŻYTKOWANIA PORTALU HOTELCAREER.PL

 1. DEFINICJE
  1. CV - Curriculum Vitae czyli życiorys Usługobiorcy (kandydata), zawierający uszeregowane dane kandydata i zarejestrowany w Portalu w panelu kandydata.
  2. Usługodawca - firma Stepstone Services Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 50, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000287556, NIP 527-25-47-620, REGON 141024103.
  3. Usługi - wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy w oparciu o niniejszy Regulamin.
  4. Usługobiorca - osoba fizyczna lub prawna (Kandydat, Pracodawca, Instytucja edukacyjna) korzystająca z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
  5. Portal - portal internetowy HOTELCAREER.PL umieszczony pod adresem www.hotelcareer.pl oraz pod innymi adresami będącymi przekierowaniami do tego adresu, należący do firmy Stepstone Services Sp. z o.o., w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi elektroniczne.
  6. Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
  7. Regulamin - Regulamin użytkowania portalu HOTELCAREER.PL, stanowiący regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204).
  8. Świadczenie usług drogą elektroniczną - wykonanie usług, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy - Prawo telekomunikacyjne.
  9. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, w szczególności poczty elektronicznej.
  10. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy - Prawo telekomunikacyjne.
  11. Informacja handlowa - każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużących osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  Niniejszy Regulamin określa:
  1. zasady współpracy Usługodawcy i Usługobiorców związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczna
  2. zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczna
  3. zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczna
  4. zasady udostępniania, zakładania i użytkowania bezpłatnego indywidualnego panelu Pracodawcy i Kandydata
 3. REJESTRACJA
  1. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Usługodawcę w pełnym zakresie jest prawidłowe dokonanie przez Usługobiorcę rejestracji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego On-Line dla Kandydatów lub poprzez pobranie, wypełnienie i odesłanie Usługodawcy formularza zgłoszeniowego dla Pracodawców umieszczonego w portalu HOTELCAREER.PL.
  2. Usługobiorca wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:
   1. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym
   2. uiści opłatę za Usługę w terminie i na warunkach przewidzianych w Regulaminie, o ile opłata taka jest przewidziana
   3. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczna
   4. podane przez niego dane nie naruszają w jakikolwiek praw osób trzecich
   5. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
 4. KONTO
  1. Usługodawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego utworzy dla Usługobiorcy indywidualne konto o nazwie wybranej przez Usługobiorcę.
  2. Usługobiorca podając nazwę konta oświadcza, iż nazwa tego konta nie narusza praw osób trzecich. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór nazwy konta, a wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału Usługodawcy.
  3. Usługodawca może odmówić utworzenia konta o określonej nazwie, jeżeli jest ona już używana w portalu HOTELCAREER.PL, narusza dobra osób trzecich lub interesy Usługodawcy lub jest sprzeczna z prawem oraz dobrymi obyczajami.
  4. Usługobiorca uzyskuje dostęp do konta za pomocą loginu i hasła.
 5. ZASADY WSPÓŁPRACY USŁUGODAWCY I USŁGOBIORCY
  1. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia wybranych przez Usługobiorcę Usług nie później niż 24 godziny od momentu utworzenia konta. Jeżeli konto zostanie utworzone w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca pierwszego dnia roboczego następującego po dniu wolnym.
  2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:
   1. połączenie z siecią Internet
   2. przeglądarka internetowa
  3. Usługodawcy przysługuje prawo do okresowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modernizacją Portalu oraz do wysyłania na adresy elektroniczne Usługobiorców komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Usług oraz powiadomień o nowych Usługach.
  4. Usługodawca ma prawo do weryfikacji danych podanych podczas Rejestracji przez Usługobiorcę oraz do kontroli treści materiałów zamieszczanych w Portalu przez Usługobiorcę.
  5. Usługodawca ma prawo korekty treści zamieszczonego ogłoszenia lub CV, po uprzednim zawiadomieniu Usługobiorcy o stwierdzonych nieprawidłowościach i wezwaniu Usługobiorcy do samodzielnej zmiany treści.
  6. W przypadku zamieszczenia przez Usługobiorcę ogłoszenia lub CV naruszającego zasady korzystania z Portalu, Usługodawca ma prawo do niezwłocznego zaprzestania świadczenia Usług i skasowania konta Usługobiorcy, uprzednio go o tym zawiadamiając.
  7. Usługodawca nie zezwala na kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie lub wykorzystywanie w inny sposób baz danych i treści udostępnionych w Portalu bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
 6. ODPŁATNOŚĆ
  1. Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Kandydatów są nieodpłatne.
  2. Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Pracodawców i Instytucji Edukacyjnych są płatne według aktualnego cennika dostępnego na stronie HOTELCAREER.pl w zakładce Publikacja ogłoszeń lub na podstawie oferty specjalnej.
  3. Strony uzgadniają, że wynagrodzenie dla Usługodawcy z tytułu zamieszczenia na Portalu ofert pracy/edukacji zostanie uiszczone przez Usługobiorcę w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury przez Usługodawcę przelewem na konto w: BRE Bank S.A., Nr: 20 1140 1010 0000 5191 1600 1001
  4. W przypadku, gdy Usługobiorca nie uiści opłaty w przewidzianym terminie, Usługodawca wzywa Usługobiorcę do uiszczenia opłaty w dodatkowym terminie. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu do uiszczenia opłaty, Usługodawca ma prawo zawiesić świadczenie usług na rzecz Usługobiorcy, co jednak nie zwalnia Usługobiorcy z płatności za wykonaną Usługę.
 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i CV zamieszczanych na Portalu przez Usługobiorcę.
  2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane ujawnieniem przez Usługobiorcę loginu i hasła do konta osobom trzecim. Usługobiorca odpowiada za szkody wynikłe z udostępniania i posługiwania się przez osoby trzecie loginem oraz hasłem do Portalu.
  3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty i szkody poniesione przez Usługobiorcę, w tym utratę danych, wynikające z awarii, przerw w funkcjonowaniu systemu z przyczyn technicznych lub z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
 8. POLITYKA PRYWATNOŚCI
  1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Usługodawcę wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych niniejszym Regulaminem, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji, jakie zostają określone w udostępnionym Usługobiorcy formularzu rejestracyjnym, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204). Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).
  2. Dane osobowe Usługobiorców mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów marketingowych, w szczególności do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania Informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich drogą elektroniczną. Usługodawca ma prawo przetwarzania danych Usługobiorcy bez jego uprzedniej zgody w celach marketingu bezpośredniego realizowanego inną drogą niż za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  3. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji Usług i w niezbędnym do tego zakresie, Usługobiorcy przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, aktualizowania i przetwarzania.
 9. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY
  1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  2. Umowa o świadczenie usług zawierana jest na czas nieokreślony z chwilą dokonania rejestracji lub logowania Usługobiorcy-Kandydata lub z chwilą przesłania podpisanego zamówienia przez Usługobiorcę-Pracodawcę/Instytucję Edukacujną na czas określony oznaczony w zamówieniu.
  3. Umowa o świadczenie usług ustaje na skutek rozwiązania jej przez którąkolwiek ze stron oraz - w przypadku usług odpłatnych - z upływem okresu, na jaki zostały opłacone Usługi.
  4. Strony mają prawo rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia w przypadku usług odpłatnych świadczonych na podstawie umowy na czas nieokreślony.
  5. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług bez zachowania terminu wypowiedzenia i zaprzestać świadczenia Usług bez obowiązku zwrotu całości lub części pozostałej do wykorzystania opłaty w przypadku:
   1. naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu
   2. umieszczania przez Usługobiorcę w Portalu treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminem lub naruszających dobre obyczaje
   3. wykorzystywania przez Usługobiorcę Portalu niezgodnie z jego przeznaczeniem.
  6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy i usunięcia jego Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu wynikającym z braku wniesienia opłaty lub wskutek naruszenia Regulaminu.
 10. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących wykonanych Usług przez Usługodawcę.
  2. Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej Usługodawcy zależny od rodzaju Usługobiorcy.
  3. Skutecznie złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Usługobiorcy (imię i nazwisko lub nazwa, adres, adres poczty elektronicznej) oraz przedmiot reklamacji.
  4. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od ich otrzymania od Usługobiorcy.
  5. O decyzji odnośnie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2014.
  2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu opublikowania zmienionego Regulaminu na Portalu.
  3. W terminie 7 dni od opublikowania zmienionego Regulaminu Usługobiorcy przysługuje prawo do niewyrażenia zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści Regulaminu oraz powiadomieniu o tym fakcie drogą elektroniczną Usługodawcy. Jeżeli tego nie zrobi, przyjmuje się, że Usługobiorca zaakceptował zmieniony Regulamin.
  4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, a wszelkie spory powstałe w wyniku wykonywania Usług pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.