OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

1. PRZEDMIOT UMOWY

1.1 Spółka StepStone Services Sp. z o.o. (zwana dalej „STEPSTONE”) i niżej podpisana strona umowy („Klient“) postanawiają spełnić przyrzeczone w zawartej umowie świadczenia wzajemne w oparciu o niniejsze Ogólne Warunki Handlowe oraz cennik STEPSTONE. Ogólne Warunki Handlowe, Warunki handlowe dotyczące produktów oraz cennik STEPSTONE znajdują wyłączne zastosowanie. Nie uznaje się warunków Klienta, które są sprzeczne lub rozbieżne z niniejszymi OWH, chyba że STEPSTONE wyraźnie uznała je za wiążące w formie pisemnej.

1.2 Niniejsze OWH obowiązują również w odniesieniu do wszystkich przyszłych transakcji zawartych z Klientem w wersji ważnej na dzień zawarcia ostatniej umowy. Znajdują one jednak tylko zastosowanie wobec przedsiębiorstw w rozumieniu §14 niemieckiego Kodeksu cywilnego (BGB).

2. ZAWARCIE UMOWY

2.1 Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez STEPSTONE opatrzonego datą i podpisem dokumentu potwierdzającego przyjęcie oferty zawarcia umowy w oryginale, faksem lub w kopii w formacie PDF bądź w innym formacie elektronicznym lub z chwilą potwierdzenia przez STEPSTONE przyjęcia zlecenia Klienta w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną bądź też w razie publikacji przez STEPSTONE oferty pracy Klienta w Internecie lub przekazania przez STEPSTONE Klientowi w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną hasła oraz uzyskania przez Klienta dostępu do opcji zarządzania ogłoszeniami przy pomocy ww. hasła.

2.2 Oferty lub potwierdzenia zlecenia STEPSTONE o treści zmienionej przez Klienta są uznawane za nową ofertę ze strony Klienta. Umowa wchodzi wówczas w życie dopiero z chwilą złożenia wyraźnego oświadczenia o przyjęciu oferty przez STEPSTONE. Wykonanie świadczenia nie jest równoznaczne z dorozumianym przyjęciem oferty.

3. OPIS ŚWIADCZEŃ

3.1 Na mocy umowy STEPSTONE jest zobowiązana do publikacji określonych w umowie produktów wskazanych na stronach internetowych STEPSTONE oraz realizacji wyszczególnionych tamże świadczeń (łącznie dalej: „Elementy świadczenia”), zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków. Wiążące są także odpowiednie opisy świadczeń w warunkach dotyczących produktów STEPSTONE.

3.2 Na mocy umowy STEPSTONE przysługuje prawo do korzystania z danych Klienta dla potrzeb analizy trendów i sporządzania zestawień. Wyniki takich analiz są jednak publikowane w sposób anonimowy.

3.3 Nie dokonuje się wyłączenia konkurencji. STEPSTONE ma prawo usuwać ze swoich stron oferty pracy oraz inne ogłoszenia, których treść narusza zakazy ustawowe lub urzędowe bądź dobre obyczaje bez wcześniejszego upomnienia Klienta Klient zostanie o tym bezzwłocznie powiadomiony. Powyższe nie skutkuje powstaniem roszczeń odszkodowawczych ani roszczeń o zwrot po stronie Klienta.

4. WYNAGRODZENIE Z TYTUŁU ŚWIADCZEŃ

Z zastrzeżeniem odmiennych pisemnych ustaleń z STEPSTONE Klient uiszcza wynagrodzenie za zamieszczenie ogłoszenia na podstawie cennika udostępnionego online w Internecie na stronach: www.hotelcareer.de, www.gastrojobs.de lub www.touristikcareer.de. Wiążący jest cennik obowiązujący w momencie wpływu zlecenia do STEPSTONE i opublikowany przez STEPSTONE w Internecie lub przekazany Klientowi w inny sposób. Na życzenie Klientowi zostanie przesłany cennik.

5. OKREŚLENIE KOSZTÓW I USTALENIA DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI

5.1 Wynagrodzenie określone w § 4 obejmuje wszystkie koszty dodatkowe powstałe m.in. w związku z użytkowaniem poczty elektronicznej, telefonu, telefaksu, koszty przekazania danych, opłaty pocztowe oraz koszty sporządzenia fotokopii w zwykłym zakresie. Jeśli koszty dodatkowe związane z poszczególnymi zleceniami wykraczają poza zwykły zakres, STEPSTONE przekaże Klientowi odnośne powiadomienie. Klient jest zobowiązany do zwrotu takich dalszych kosztów dodatkowych po ich akceptacji.

5.2 Faktura jest wystawiana po pierwszym wykonaniu jednego z Elementów świadczenia, jednak nie później niż w terminie 14 dni od zawarcia umowy, jeśli do tego momentu nie wykonano jeszcze żadnego Elementu świadczenia z przyczyn leżących po stronie Klienta. Niezależnie od powyższego postanowienia STEPSTONE przysługuje jednak prawo do żądania świadczeń z góry. Roszczenie o zapłatę bez potrącenia staje się wymagalne w terminie 14 dni od otrzymania faktury. W razie zwłoki w płatności lub jej odroczenia naliczane są odsetki w wysokości 8% powyżej podstawowej stopy procentowej Europejskiego Banku Centralnego oraz koszty windykacji. STEPSTONE jest także uprawniona do dochodzenia roszczeń o zapłatę ryczałtu z tytułu zwłoki w wysokości 40,- € (§288 ust. 5 BGB). W razie zwłoki w płatności STEPSTONE przysługuje prawo do zawieszenia publikacji poszczególnych Elementów świadczenia aż do momentu uiszczenia płatności w pełnej wysokości. Powyższe nie znajduje zastosowania, jeśli Klientowi przysługuje prawo zatrzymania. Jeśli w przypadku płatności ratalnych jedna z rat nie zostanie uiszczona w terminie 30 dni od daty wymagalności, pozostała część kwoty staje się natychmiast wymagalna. Do wszystkich wskazanych cen należy doliczyć podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień wystawienia faktury.

5.3 W przypadku płatności z zagranicy przyjmujemy czeki poniżej kwoty 1000 € tylko wówczas, gdy w kwocie widniejącej na czeku uwzględniono dodatkowo opłatę manipulacyjną w wysokości 25 €. Akceptujemy płatności przelewem z zagranicy tylko w przypadku jednoczesnego pokrycia przez Klienta wszystkich należnych opłat bankowych.

5.4 Płatności dokonane przez Klienta będą zawsze najpierw zaliczane na poczet najstarszej należności. STEPSTONE może odmówić wykonania przewidzianego do spełnienia świadczenia aż do momentu uiszczenia przez Klienta wszystkich wymagalnych płatności.

6. PODSTAWY WSPÓŁPRACY

6.1 STEPSTONE dokłada starań, aby na bieżąco optymalizować reakcję na ogłoszenia Klienta. Oznacza to:

· podjęcie współpracy we wszystkich mediach (w tym online, offline, TV, produkty mobilne oraz animowane, a także nowe sposoby użytkowania). Klient wyraża zgodę na publikację przez STEPSTONE Elementów świadczenia online lub offline w formie drukowanej, dźwiękowej lub wizualnej, w tym także w mediach drukowanych i online partnerów współpracujących. W przypadku jakiejkolwiek współpracy STEPSTONE będzie uwzględniać wizerunek partnera współpracującego oraz jakość oferowanych przez niego usług;

· Możliwość publikacji ocen pracodawcy przez użytkowników, np. w związku z ofertami pracy publikowanymi przez Klienta.

6.2 Prawa Klienta wynikające z umowy nie podlegają przeniesieniu ani cesji. Przeniesienie umowy na osobę trzecią wymaga uprzedniej zgody STEPSTONE.

6.3 Jeśli STEPSTONE otrzyma adres e-mail Klienta w związku ze złożonym przez niego zamówieniem, ma ona prawo przesyłać Klientowi pocztą elektroniczną informacje, ankiety oraz inne wiadomości o charakterze komercyjnym dotyczące zamówionych lub podobnych do nich świadczeń STEPSTONE także po upływie okresu obowiązywania umowy. Klient może w każdej chwili zgłosić STEPSTONE sprzeciw pocztą elektroniczną, bez zachowania warunków formalnych i bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów, ze skutkiem na przyszłość. STEPSTONE będzie informować o prawie do zgłoszenia sprzeciwu w każdej wiadomości e-mail.

6.4 Jeśli ogłoszenie ma zostać stworzone przez STEPSTONE, Klient zobowiązuje się terminowo przekazać wszystkie informacje i dokumenty konieczne i przydatne do osiągnięcia celów określonych w umowie. Obejmuje to w szczególności dostarczenie tekstów ogłoszeń i szablonów w formie cyfrowej. Oznacza to także, że Klient poinformuje STEPSTONE bezpośrednio, kiedy jeden z elementów zleconego przez niego świadczenia przestanie być aktualny. Klient winien również spełniać obowiązki współpracy określone we właściwych warunkach handlowych dotyczących produktów lub ewentualnie w opisach produktów dla poszczególnych Elementów świadczenia. Jeśli przesłanki te nie zostaną spełnione w wyznaczonym terminie, ewentualne terminy spełnienia świadczenia przez STEPSTONE ulegają odpowiednio przedłużeniu.

6.5 Klient zapewnia, że proces otrzymywania poczty elektronicznej od STEPSTONE będzie przebiegał sprawnie i przydzieli w związku z tym STEPSTONE status „zaufanego serwera” („trusted server”). Ma to zapobiec ewentualnemu filtrowaniu aplikacji online wysyłanych do Klienta poprzez formularz aplikacji STEPSTONE przez ewentualny filtr antyspamowy stosowany w firmie Klienta. Postanowienie to znajduje odpowiednie zastosowanie do wszelkiej korespondencji związanej z umową.

6.6 STEPSTONE zastrzega sobie prawo odmowy wykonania zleceń udzielonych przez Klienta lub ponownego usunięcia opublikowanych w Internecie Elementów świadczenia, jeśli przewidziane do publikacji treści naruszają ustawowych wytycznych, zakazów urzędowych, praw osób trzecich lub dobrych obyczajów bądź też warunków handlowych STEPSTONE („Niedozwolone treści”). Powyższe postanowienie znajduje także zastosowanie, jeśli w ramach zlecenia Klienta zostaną umieszczone linki do Elementów świadczenia odsyłające bezpośrednio lub pośrednio do stron z Niedozwolonymi treściami. Nie narusza to obowiązku płatności ze strony Klienta. STEPSTONE nie ma obowiązku weryfikacji, czy dane ogłoszenie wiąże się z naruszeniem praw osób trzecich.

6.7 Jeśli przeciwko STEPSTONE zostaną podniesione roszczenia w związku z Niedozwolonymi treściami lub innymi naruszeniami przepisów ustawowych, za które odpowiedzialność ponosi Klient, Klient, na pierwsze wezwanie, zwolni STEPSTONE z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu. Zwolnienie z odpowiedzialności obejmuje konieczne koszty dochodzenia roszczeń na drodze prawnej.

6.8 W odniesieniu do publikowanych treści obowiązują w szczególności następujące zasady:

· W przypadku oferty skierowanej do osób prowadzących własną działalność lub działających jako „wolni strzelcy” konieczne jest umieszczenie wyraźnej odnośnej adnotacji w tekście.

· Jeśli od kandydatów wymagane są wcześniejsze nakłady lub własne inwestycje finansowe (w tym udział w szkoleniach i koszty podróży), należy wyraźnie wskazać na tę okoliczność w tekście. Zasady te obowiązują również w przypadku, gdy z tytułu pomyślnie zakończonego procesu pozyskiwania nowych członków do zamkniętego systemu przewidziana jest prowizja.

· Treści muszą dotyczyć wakatu (stanowisko lub działalność). Niedozwolone jest pozyskiwanie członków klubów lub związków. Nie dopuszcza się także ofert uczestnictwa w nielegalnych systemach marketingu sieciowego (§16 niemieckiej Ustawy o nieuczciwej konkurencji (UWG))

· Nazwy stanowisk i opis obowiązków muszą być precyzyjne i nie mogą być mylące ani dwuznaczne.

· Strony internetowe, które zostaną wskazane lub przesłane STEPSTONE w celu umieszczenia linków do nich, muszą odpowiadać ustawowym wymogom minimalnym i, w szczególności, posiadać notę prawną zgodną z zasadami określonymi ustawowo i w orzecznictwie.

· Konieczne jest przestrzeganie wytycznych określonych w niemieckiej Ogólnej ustawy o równym traktowaniu.

· Nawet w przypadku spełnienia wyżej wymienionych wymogów niedozwolona jest publikacja treści towarzyszących treściom dotyczącym danego stanowiska lub działalności, które nie są związane tematycznie z poszukiwaniem pracy, takich jak informacje o grach hazardowych, wydarzeniach niezwiązanych z rozwojem kariery zawodowej czy też działaniach o charakterze czysto reklamowym itp.

· W razie niespełnienia powyższych wymogów, treści są uznawane za niedozwolone, co wywołuje skutki opisane w pkt. 6.

· STEPSTONE nie ponosi odpowiedzialności za dostarczony materiał w postaci danych, teksty ogłoszeń ani związane z nimi nośniki danych, w szczególności zaś, nie jest zobowiązana do ich przechowywania ani zwrotu Klientowi.

· STEPSTONE przysługuje prawo zaangażowania pomocników w spełnieniu świadczenia.

· Jeśli Klient zleci STEPSTONE sporządzenie ogłoszenia i nie dostarczy STEPSTONE materiału w postaci danych lub tekstu ogłoszenia najwcześniej na trzy dni od rozpoczęcia okresu obowiązywania umowy, STEPSTONE ma prawo, lecz nie obowiązek, zamieścić ogłoszenie w imieniu Klienta przy użyciu udostępnianego przez siebie standardowego szablonu oraz posłużyć się potrzebnym do tego celu logo/materiałem graficznym pochodzącym ze strony firmowej Klienta. Klient zostanie powiadomiony o tym fakcie. Jest to dobrowolna usługa ze strony STEPSTONE, której świadczenia STEPSTONE może w każdej chwili zaprzestać.

· Klient jest zobowiązany skonfigurować swoją infrastrukturę zgodnie z odpowiednimi standardami technicznymi, aby nie doznała ani nie była źródłem zakłóceń, które mogą negatywnie wpłynąć na serwis internetowy STEPSTONE lub ogólnie na sprawne i bezbłędne funkcjonowanie sieci.

· Klient zapewnia, że żadne z publikowanych przez niego w Internecie lub przekazanych STEPSTONE w celu publikacji treści bądź ich części nie są obciążone prawami osób trzecich. Klient zrekompensuje STEPSTONE, na jej pierwsze wezwanie, wszelkie szkody ewentualnie powstałe wskutek naruszenia tego postanowienia.

· Oprócz niniejszych OWH i Warunków dotyczących produktów w odniesieniu do Elementów świadczenia, które zostaną zamieszone lub będą wykorzystywane na stronach obsługiwanych przez inne podmioty niż STEPSTONE, mogą obowiązywać dodatkowe ograniczenia i wymogi. Niniejszym informujemy, że w innych krajach mogą istnieć także określone ustawowo wytyczne i zakazy dotyczące ofert pracy. Konieczne jest ich przestrzeganie. Dokładne informacje na temat innych wymogów i ograniczeń obowiązujących w odniesieniu do stron obsługiwanych przez podmioty inne niż STEPSTONE zostaną przekazane na życzenie.

7. PRAWA AUTORSKIE

7.1 Niniejsza umowa nie przewiduje przeniesienia na Klienta jakichkolwiek praw własności ani praw użytkowania, licencji ani jakichkolwiek innych praw do oprogramowania. Wszelkie prawa STEPSTONE do użytkowanego oprogramowania, oznaczeń, tytułów, znaków towarowych oraz prawa autorskie i inne prawa własności przemysłowej STEPSTONE przysługują jej w nieograniczonym zakresie.

7.2 Wszelkie wyniki prac oraz informacje opublikowane przez STEPSTONE są chronione prawami autorskimi STEPSTONE. Nie dotyczy to tylko tych opublikowanych przez STEPSTONE wyników prac i informacji, które zostały sporządzone przez Klienta lub osobę trzecią i przejęte przez STEPSTONE w niezmienionej formie w celu ich publikacji w Internecie.

7.3 Wraz z publikacją ofert pracy STEPSTONE uzyskuje wyłączne prawa do baz danych związanych z ofertami pracy Klienta, które zostały opublikowane na stronach STEPSTONE.

7.4 Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność na tle przepisów niemieckiego prawa prasowego, prawa ochrony konkurencji oraz pozostałą odpowiedzialność z tytułu dostarczonych przez niego treści przewidzianych do publikacji.

7.5 Udzielając zlecenia/Otrzymując dane dostępu, Klient potwierdza, że nabył wszelkie potrzebne do umieszczenia treści w Internecie prawa użytkowania przysługujące właścicielom praw autorskich i pokrewnych oraz inne prawa do przekazanych przez niego dokumentów i danych lub że może nimi swobodnie rozporządzać.

8. GWARANCJA, WADY

8.1 STEPSTONE gwarantuje realizację zleconych przez Klienta i przewidzianych do wykonania przez STEPSTONE usług podlegających publikacji w Internecie zgodnie z ogólnie obowiązującymi standardami technicznymi.

8.2 Nie ma możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu wad w przypadku tylko niewielkiej rozbieżności wobec ustalonych właściwości lub niewielkiego zmniejszenia wartości użytkowej. Klient winien bezzwłocznie powiadomić o wadach w formie pisemnej, nie później niż 7 dni po umieszczeniu Elementów świadczenia w Internecie. STEPSTONE ponosi odpowiedzialność z tytułu wad dopiero po spełnieniu świadczenia uzupełniającego poprzez zamieszczenie ogłoszenia na dłuższy okres czasu. Dopiero w razie niemożności należytego spełnienia świadczenia uzupełniającego Klient może zażądać obniżenia ceny lub skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy w odniesieniu do poszczególnych Elementów świadczenia. Na wezwanie STEPSTONE Klient jest zobowiązany wyjaśnić, w racjonalnie uzasadnionym terminie, czy w związku z opóźnieniem dostawy w dalszym ciągu oczekuje jej realizacji i/lub których spośród przysługujących mu roszczeń i praw zamierza dochodzić. W razie ponownego wystąpienia takich okoliczności Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w całości ze skutkiem na przyszłość. Umowy nie można wypowiedzieć ze skutkiem dla już opublikowanych Elementów świadczenia.

8.3 Wszelkie roszczenia gwarancyjne Klienta ulegają przedawnieniu z upływem roku, liczonego od momentu, gdy Klient powziął wiadomość lub powinien był powziąć wiadomość o wadzie bez popełnienia rażącego niedbalstwa.

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

9.1 STEPSTONE ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą, niezależnie od przyczyny prawnej, w przypadku działania umyślnego oraz rażącego niedbalstwa, a także z tytułu szkód powstałych wskutek śmierci, obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia, jeśli STEPSTONE podstępnie zataiła wadę lub złożyła zapewnienie o braku danej wady oraz w przypadku roszczeń dochodzonych zgodnie z niemiecką Ustawą o odpowiedzialności za produkt. STEPSTONE ponosi także odpowiedzialność w przypadku zwykłego zaniedbania tylko w odniesieniu do szkód powstałych wskutek naruszenia istotnego obowiązku umownego (zobowiązania, którego spełnienie warunkuje należyte wykonanie umowy i którego wykonania zasadnie oczekuje i może oczekiwać strona umowy). W takim przypadku odpowiedzialność jest jednak ograniczona do odszkodowania z tytułu dających się przewidzieć, zazwyczaj występujących szkód.

9.2 Klient może odstąpić od umowy lub ją wypowiedzieć w związku z naruszeniem obowiązku innym niż wystąpienie wady, jeśli do naruszenia obowiązku doszło z winy STEPSTONE.

9.3 Jeśli osoby trzecie dochodzą wobec Klienta roszczeń („Roszczenie z tytułu praw ochronnych”) w związku z naruszeniem praw do patentów, praw autorskich, praw do znaków towarowych, oznaczeń handlowych lub tajemnic handlowych wskutek spełnienia świadczenia przez STEPSTONE („Naruszenie praw ochronnych”), STEPSTONE zwolni Klienta z konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów (w tym także kosztów odpowiedniej obrony przed roszczeniami) oraz zobowiązań powstałych po stronie Klienta w związku z prawomocnymi wyrokami właściwych sądów lub zawartymi przez STEPSTONE pisemnymi ugodami, pod warunkiem, że (i) przyczyna Naruszenia praw ochronnych nie leżała po stronie Klienta, np. w przypadku publikacji Niedozwolonych treści zgodnie z pkt. 6.6, (ii) Klient powiadomi STEPSTONE w formie pisemnej, nie później niż w terminie dwudziestu (20) dni roboczych od pierwszego przedstawienia roszczeń, (iii) STEPSTONE będzie sprawować całkowitą kontrolę nad obroną przeciwko Roszczeniu z tytułu praw ochronnych a (ivii) Klient udzieli odpowiedniego wsparcia i wszelkich informacji potrzebnych STEPSTONE do spełnienia jej zobowiązań. Powyższe zobowiązanie nie jest skuteczne w odniesieniu do środków lub oświadczeń, które nie zostały uprzednio zatwierdzone przez STEPSTONE w formie pisemnej, zaś Klient nie zaprzestaje naruszenia po wcześniejszym poinformowaniu go o zmianach pozwalających zapobiec naruszeniu. W razie stwierdzenia Naruszenia praw ochronnych przez właściwy sąd lub jeśli STEPSTONE uważa wystąpienie takiego naruszenia za możliwe, STEPSTONE może, według własnego uznania i na własny koszt, (i) zastąpić lub zmienić świadczenia w taki sposób, aby wyeliminować Naruszenie praw ochronnych lub (ii) zapewnić Klientowi możliwość skorzystania z prawa ochronnego lub (iii) jeśli podjęcie działań określonych w (i) lub (ii) jest niemożliwe lub bezzasadne, wypowiedzieć niniejszą umowę w trybie nadzwyczajnym ze skutkiem natychmiastowym.

10. POUFNOŚĆ

10.1 STEPSTONE zobowiązuje się traktować poufnie wszelkie otrzymane od Klienta w ramach niniejszej umowy informacje oznaczone jako „poufne”. STEPSTONE będzie spełniać ten obowiązek także po upływie Okresu obowiązywania umowy.

10.2 Wraz z przyjęciem oferty ustala się jednocześnie, że obydwie strony będą przestrzegać wszystkich obowiązujących ustawowych przepisów o ochronie danych.

10.3 Klient niniejszym zostaje powiadomiony, zgodnie z postanowieniami niemieckiej Ustawy o ochronie danych, że STEPSTONE przechowuje swoje dane w formacie odpowiednim do odczytu maszynowego i przetwarza je maszynowo w ramach realizacji celów umownych.

10.4 Klient jest zobowiązany dołożyć jak największej staranności podczas użytkowania identyfikatorów, haseł, nazw użytkownika lub innych środków zabezpieczających udostępnionych mu w związku z usługami oraz podjąć wszelkie działania gwarantujące bezpieczne postępowanie z danymi i ich poufne traktowanie i zapobiegające ich ujawnieniu osobom trzecim. Klient zostanie pociągnięty do odpowiedzialności w przypadku użytkowania jego haseł lub nazw użytkownika przez osoby trzecie, jeśli nie będzie w stanie udowodnić, że udostępnienie takich danych nie było skutkiem jego własnego działania i że nie miał wpływu na przyczyny takiego stanu rzeczy. Klient jest zobowiązany bezzwłocznie poinformować STEPSTONE o ewentualnym lub już stwierdzonym bezprawnym użyciu jego danych dostępu. W przypadku naruszenia przez Klienta jednego lub więcej zobowiązań określonych w niniejszych OWH, w szczególności, lecz nie wyłącznie, zobowiązań wskazanych w niniejszym punkcie, STEPSTONE przysługuje prawo do zaprzestania świadczenia usług bez powiadomienia oraz do usunięcia przedmiotu świadczenia ze strony internetowej bez rezygnacji z jakichkolwiek roszczeń o uiszczenie płatności przez Klienta.

11. UPOMNIENIE, PODSTANOWIENIE SĄDU

Klient jest zobowiązany bezzwłocznie powiadomić STEPSTONE w formie pisemnej, jeśli, po otrzymaniu upomnienia w związku z jednym z opublikowanych przez STEPSTONE produktów, złożył już oświadczenie o zaniechaniu w odniesieniu do określonych ogłoszeń (treści) lub jeśli doręczone zostało odpowiednie postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia, wyrok lub inne postanowienie sądu bądź nakaz urzędowy. W razie niedopełnienia tego obowiązku przez Klienta STEPSTONE nie ponosi odpowiedzialności. Klient winien wówczas zwolnić STEPSTONE z jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec osób trzecich na jej pierwsze wezwanie i zrekompensować STEPSTONE ewentualnie powstałą szkodę z tego tytułu.

12. OKRES OBOWIĄZYWANIA

12.1 Okres obowiązywania wskazany w umowie („Okres obowiązywania umowy”) rozpoczyna się wraz z realizacją pierwszego Elementu świadczenia przez STEPSTONE. Okres ten rozpoczyna swój bieg najpóźniej 14 dni po wejściu w życie, jeśli wina za nieterminową realizację Elementu świadczenia leży po stronie Klienta. Okres obowiązywania umowy kończy się automatycznie wraz z upływem ustalonego okresu, z zastrzeżeniem ewentualnych odmiennych postanowień poniższych warunków handlowych dotyczących produktów.

12.2 Zapotrzebowanie na realizację uzgodnionych Elementów świadczenia może zostać zgłoszone tylko w ustalonym Okresie obowiązywania umowy. Wraz z upływem Okresu obowiązywania umowy wygasa prawo Klienta do zgłoszenia zapotrzebowania na realizację świadczeń, które nie zostały wykonane przed upływem Okresu obowiązywania umowy.

13. WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA SĄDU

Umowa podlega przepisom prawa Republiki Federalnej Niemiec i zgodnie z nimi winna być interpretowana. Jeśli Klient jest kupcem w rozumieniu § 1 ust. 1 niemieckiego Kodeksu handlowego (HGB), osobą prawną prawa publicznego lub ma status wyodrębnionego majątku publiczno-prawnego, wówczas sądami wyłącznie właściwymi miejscowo do rozstrzygnięcia jakichkolwiek sporów powstałych w ramach przedmiotowego stosunku umownego lub w związku z nim są sądy w Dusseldorfie. We wszystkich innych przypadkach nasza firma lub Klient może złożyć pozew w każdym sądzie właściwym zgodnie z ustawowymi przepisami prawa.

WARUNKI HANDLOWE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW

I. OGŁOSZENIA

1. OPIS ŚWIADCZENIA

1.1 Niniejsze warunki handlowe dotyczące ofert pracy (dalej: „Ogłoszenia”) stanowią uzupełnienie Ogólnych Warunków Handlowych STEPSTONE i w razie wątpliwości mają pierwszeństwo stosowania przed OWH. Klient może aktywować jedno lub kilka Ogłoszeń na stronach internetowych STEPSTONE w ramach poszukiwania pracowników. Ogłoszenia są publikowane w formacie HTML w Internecie.

1.2 Ogłoszenia przeznaczone do publikacji muszą spełniać poniżej określone wymagania, w przeciwnym razie ich treść zostanie uznana za Niedozwolone treści ze skutkami określonymi w pkt. 6.6 Ogólnych Warunków Handlowych STEPSTONE:

1.3 W Ogłoszeniach można umieszczać tylko linki do stron prezentujących przedsiębiorstwo Klienta.

1.4 Niedopuszczalne jest umieszczanie w Ogłoszeniach odniesień do tekstów i/lub linków dotyczących innych, nieopublikowanych na stronach internetowych STEPSTONE ofert pracy. Dotyczy to także giełdy pracy na stronie domowej Klienta.

1.5 Niedopuszczalne jest zachęcanie do składania aplikacji z własnej inicjatywy.

1.6 Nie zezwala się na umieszczanie linków do stron podmiotów konkurencyjnych wobec STEPSTONE, chyba że Klient sam jest takim podmiotem i umieszcza linki do stron prezentujących jego przedsiębiorstwo.

1.7 Wszystkie treści zawarte w Ogłoszeniu muszą być bezpośrednio widoczne dla użytkownika. Własne kody śledzenia Klienta oraz elementy interaktywne sterowane np. poprzez kliknięcia lub ruchy myszki są niedozwolone, chyba że są one przedmiotem wyraźnej oferty ze strony STEPSTONE jako część szczególnych produktów związanych z ogłoszeniami. Nie dotyczy to linków do innych stron i adresów e-mail, konieczne jest jednak przestrzeganie postanowień §1.2, podpunkt pierwszy, drugi, czwarty i szósty. W każdym przypadku należy tak przygotować linki, aby można było wyraźnie stwierdzić, że odsyłają one do stron zewnętrznych.

1.8 Umieszczanie dozwolonych linków jest możliwe tylko wówczas, gdy są one tzw. linkami „no follow”, tzn. należy je tak przygotować, aby nie były uwzględniane przez wyszukiwarki podczas określania popularności linków.

1.9 Wszelkie próby wywarcia wpływu na listy wyników wyszukiwania wykraczające poza możliwości oferowane przez STEPSTONE (kategoryzacja, tytuł i widoczny tekst ogłoszenia) są niedozwolone. Zalicza się do nich między innymi, lecz nie wyłącznie, ukryte teksty (np. biały tekst na białym tle, tekst umieszczony za obrazem, zastosowanie CSS do ukrycia tekstu, zastosowanie czcionki wielkości 0) oraz ukryte linki.

1.10 Kategoryzacja, tytuł i tekst Ogłoszenia muszą pozostawać w związku z oferowanym w nim stanowiskiem.

1.11 STEPSTONE ma prawo, lecz nie obowiązek, opublikować ofertę pracy także w innym miejscu, w szczególności poprzez strony partnerów STEPSTONE lub odpowiednie linki na stronach osób trzecich. Jest to dodatkowe i dobrowolnie realizowane świadczenie ze strony STEPSTONE. Klient nie ponosi z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.

1.12 Klientowi wiadomo, że w związku z aktualnym stanem wiedzy technicznej nie można całkowicie wykluczyć możliwości, iż oferty pracy opublikowane na stronach internetowych STEPSTONE i jej partnerów zostaną dodatkowo opublikowane przez innych usługodawców w Internecie wskutek skopiowania, umieszczenia linków i/lub ich prezentacji w ramce umieszczonej w innej witrynie internetowej, przedstawienia ich jako własnych ofert przez takich usługodawców. STEPSTONE dołoży starań, aby, w miarę swoich możliwości technicznych i prawnych, ograniczyć kopiowanie, umieszczanie linków i/lub umieszczanie ofert w ramce w znaczeniu określonym powyżej. W tym celu Klient już na etapie udzielania zlecenia dotyczącego Ogłoszenia składa wszystkie ewentualnie potrzebne oświadczenia o wyrażeniu zgody. Klient nie może wywodzić żadnych roszczeń przeciwko STEPSTONE w związku z bezprawną publikacją ew. bezprawnym umieszczeniem linków do ogłoszeń i/lub umieszczeniem ich w ramce przez osoby trzecie.

1.13 Wzory udostępnione przez Klienta dla potrzeb stworzenia Ogłoszenia winny zostać odesłane Klientowi przez STEPSTONE tylko na jego wyraźne pisemne wezwanie. Obowiązek ich przechowywania wygasa wraz z zakończeniem umowy o publikację ogłoszeń.

1.14 STEPSTONE nie ma obowiązku przechowywania dla Klienta zamieszczonego Ogłoszenia. Centrum obsługi klienta STEPSTONE regularnie usuwa ogłoszenia, które od co najmniej trzech lat nie były modyfikowane i/lub aktywowane.

1.15 W celu poprawy jakości Ogłoszeń, niezależnie od urządzenia, na którym są wyświetlane, STEPSTONE zastrzega sobie prawo do odpowiedniej zmiany układu graficznego Ogłoszeń.

1.16 Niniejszy opis świadczenia jest ostateczny.

2. OKRES PUBLIKACJI OGŁOSZENIA

2.1 Ogłoszenie jest zamieszczane i publikowane w terminie uzgodnionym pisemnie z Klientem. Jeśli taki termin nie został uzgodniony, Klient może opublikować Ogłoszenie natychmiast po przesłaniu danych dostępu do centrum obsługi klienta. Dane dostępu do centrum obsługi klienta są przesyłane Klientowi w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną. W takim przypadku okres publikacji ogłoszenia rozpoczyna swój bieg z dniem następującym po dniu wpływu danych dostępu do Klienta.

2.2 Klient jest odpowiedzialny za dostarczenie kompletnych, wolnych od wad i odpowiednich środków do stworzenia Ogłoszenia. STEPSTONE nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe w związku z treścią Ogłoszenia przekazanego przez Klienta do publikacji, także wtedy, gdy są one uwarunkowane treścią lub względami technicznymi.

2.3 Po aktywacji i publikacji Ogłoszenia Klient, działając bez zbędnej zwłoki, jest zobowiązany sprawdzić, czy jest ono kompletne i prawidłowe i bezzwłocznie powiadomić o wszelkich ewentualnych wadach. W razie braku powiadomienia o wadach ze strony Klienta przyjmuje się, że aktywacja Ogłoszenia została zatwierdzona jako wolna od wad.

3. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

3.1 Wskazujemy naszym Klientom na fakt, że STEPSTONE nie jest w stanie zapobiec publikacji ofert pracy przez osoby trzecie. STEPSTONE dokłada jednak wszelkich starań, aby ograniczyć tego rodzaju publikacje, w miarę swoich możliwości prawnych i technicznych. Partner handlowy niniejszym wyraża na to zgodę.

3.2 Jeśli publikacja Ogłoszenia wymaga wykorzystania praw ochronnych Klienta, w szczególności praw do znaków towarowych oraz praw autorskich, Klient, udzielając zlecenia dotyczącego Ogłoszenia, zezwala na wykonanie takich praw. Klient zapewnia, że jest uprawniony do udzielenia takiego zezwolenia.

3.3 Oferta STEPSTONE ze wskazaniem ceny niższej niż określona w cenniku jest ważna tylko na określonych warunkach i w odniesieniu do danego Klienta. Oferta taka nie obowiązuje, jeśli Klient, zamiast działać samodzielnie, chciałby zlecić podjęcie czynności w swoim imieniu innemu partnerowi umownemu, np. agencji.

3.4 Przeniesienie umowy przez Klienta na osobę trzecią („Odsprzedaż”) wymaga uprzedniej zgody STEPSTONE.

II. SPECJALNE PRODUKTY POWIĄZANE Z OGŁOSZENIAMI

1 OPISY ŚWIADCZEŃ

Opisy świadczeń uznaje się za ustalenia dotyczące właściwości produktów o wyczerpującym charakterze. Nie powstaje zobowiązanie do dostarczenia dodatkowych funkcjonalności.

· Logo przedsiębiorstwa A-Z (rotacja)

STEPSTONE publikuje w imieniu Klienta jedną z przekazanych przez niego prezentacji przedsiębiorstwa, w tym także logo firmy, które zostało udostępnione STEPSTONE przez Klienta. Prezentacja przedsiębiorstwa zawiera linki do ofert pracy Klienta.

· Prezentacja w newsletterze

STEPSTONE wysyła regularnie zarejestrowanym kandydatom newsletter, w którym omawiane są tematy związane z karierą zawodową i prezentowane różne przedsiębiorstwa. Firma Klienta jest jednorazowo prezentowana poprzez umieszczenie przekazanego uprzednio przez Klienta lub stworzonego przez STEPSTONE tekstu oraz logo/grafiki i wyróżniona w aktualnym wydaniu newslettera. Taka krótka prezentacja przedsiębiorstwa zawiera linki do ofert pracy Klienta na HOTELCAREER.

· Baner przedsiębiorstwa, logo pracodawcy, profil premium przedsiębiorstwa

Baner przedsiębiorstwa jest wyświetlany w widocznym miejscu w wynikach wyszukiwania portali rekrutacyjnych STEPSTONE. Klient udostępnia STEPSTONE gotowy baner przedsiębiorstwa w formacie JPEG lub GIF. Jeśli w danym momencie zamówiono kilka banerów przedsiębiorstw, pojawiają się one rotacyjnie, w kolejności losowej. Logo pracodawcy pojawia się na stronie startowej rotacyjnie, w kolejności losowej.

Profil premium przedsiębiorstwa obejmuje prezentację przedsiębiorstwa, w której mogą znaleźć się zdjęcia i film wideo na temat przedsiębiorstwa. Pliki graficzne można przekazać w formatach: jpg, png lub gif.

Klient może przesłać STEPSTONE link do swoich prezentacji umieszczonych na jego kanale w serwisie Vimeo lub Youtube, który STEPSTONE umieści jako odsyłacz w profilu premium przedsiębiorstwa.

Ceny i szczegółowe informacje na temat produktów znaleźć można w cennikach STEPSTONE lub w postanowieniach umownych.

· Ogłoszenie w Jobfinder, oferta premium i Top Listing

STEPSTONE publikuje w imieniu Klienta jedno ze wskazanych przez niego Ogłoszeń w regularnie ukazującym się katalogu Jobfinder publikowanym przez STEPSTONE (dalej „Ogłoszenie w Jobfinder“). Ogłoszenie to składa się z tekstu i grafiki. Tekst może mieć maks. 300 znaków (ze spacjami i tytułem), zaś rozmiar grafiki nie może przekraczać 300 pikseli. Ogłoszenie w Jobfinder jest publikowane w stworzonym przez STEPSTONE katalogu Jobfinder jako ogłoszenie z uwzględnieniem określonej w niemieckim prawie prasowym zasady rozdziału. Możliwe jest umieszczenie linka w ofertach pracy STEPSTONE, zestawieniach ogłoszeń STEPSTONE, prezentacjach przedsiębiorstwa STEPSTONE lub w sekcji wydarzeń związanych z rekrutacją na stronie domowej Klienta.

W każdym katalogu Jobfinder może być opublikowane tylko jedno Ogłoszenie w Jobfinder.

Klient ma obowiązek przesłać STEPSTONE kompletne i poprawne materiały reklamowe wraz z rezerwacją lub najpóźniej na dwa dni przed planowanym terminem publikacji. Jeśli kompletny i poprawny materiał reklamowy nie dotrze do STEPSTONE w terminie, prawo do publikacji całkowicie wygasa. Roszczenie STEPSTONE o zapłatę pozostaje nienaruszone.

Klientowi wiadomo, że katalog Jobfinder jest wysyłany tylko do subskrybentów. Subskrybenci mogą nieodpłatnie zarejestrować się, aby móc otrzymywać katalog Jobfinder, przy czym dany katalog jest im przesyłany tylko wówczas, gdy znajduje się w nim co najmniej jedna oferta pracy odpowiadająca podanemu przez nich profilowi. Subskrybenci mogą także zrezygnować z otrzymywania katalogu oraz wyraźnie ograniczyć jego przesyłanie. W związku z powyższym STEPSTONE nie może zagwarantować, jaka będzie liczba osób otrzymujących katalog.

Rezerwacja oferty premium powoduje, że Ogłoszenie Klienta pojawia się rotacyjnie na stronie startowej, w kolejności losowej.

W ramach Top Listing STEPSTONE oferuje pozycjonowanie ogłoszeń w górnej części listy wyników, która pojawia się rotacyjnie-losowo.

· Ogłoszenia o kursach kształcenia i szkolenia ustawicznego

STEPSTONE oferuje Klientom, z którymi zawarła umowę o publikację ogłoszeń, w okresie jej obowiązywania, możliwość odpłatnego zaoferowania poprzez centrum obsługi klienta kursów kształcenia i szkolenia ustawicznego w należącej do STEPSTONE bazie danych o kształceniu i szkoleniu ustawicznym. Dla każdego kursu przewidziane jest odrębne Ogłoszenie o kursie z oddzielnym tekstem.

Oprócz Ogłoszeń o kursach można także dodatkowo zamówić świadczenia premium takie jak status „najlepszego kursu” (Top Kurs) oraz logo przedsiębiorstwa.

Obydwa te świadczenia pojawiają się rotacyjnie na stronie dotyczącej kształcenia i szkolenia ustawicznego w kolejności losowej.

Ceny i szczegółowe informacje na temat rozliczeń znaleźć można w cennikach STEPSTONE lub w postanowieniach umownych.

III. ZAMÓWIENIE ONLINE

1. OPISY ŚWIADCZEŃ

Niniejsze Warunki handlowe dla składanych online zamówień na oferty pracy stanowią uzupełnienie Ogólnych Warunków Handlowych.

2. ZAWARCIE UMOWY

Umowa dochodzi do skutku po złożeniu zamówienia przez Klienta i jego przyjęciu przez STEPSTONE. STEPSTONE przyjmuje zamówienie w terminie tygodnia, wysyłając odnośne potwierdzenie pocztą elektroniczną. Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia (§ 312 i ust. 1 S. 1 pkt 3 BGB) jest generowane automatycznie i nie stanowi oświadczenia w sprawie jego przyjęcia. Produkty i cenniki opublikowane na stronie internetowej są zawsze niewiążące. Dokładamy starań, aby zawsze publikować prawidłowe opisy produktów i cenniki. STEPSTONE jest zobowiązana do dostawy produktów po wskazanych cenach dopiero po otrzymaniu oświadczenia o przyjęciu oferty przez STEPSTONE.

3. WARUNKI PŁATNOŚCI

3.1 NIE udziela się prowizji agencyjnej z tytułu przekazania danych online.

3.2 Faktura zostaje wystawiona z chwilą zawarcia umowy, chyba że w danej umowie postanowiono inaczej. STEPSTONE zastrzega sobie prawo do żądania spełnienia świadczenia wstępnego. Roszczenie o zapłatę bez potrącenia staje się wymagalne w terminie 10 dni od daty wystawienia faktury.

3.3 STEPSTONE dokonuje zwrotów na ustawowo określonych warunkach.

4. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY KLIENTA

4.1 Zgodnie z § 312i BGB, art. 246c EGBGB STEPSTONE udziela następujących informacji: Klient jest proszony o podjęcie poniżej opisanych działań technicznych dotyczących umowy o zamieszczenie ogłoszenia:

· Wypełnienie formularza zlecenia, w tym także wzoru ogłoszenia

· Istnieje możliwość wyświetlenia wstępnej wersji ogłoszenia na określonych stronach przed udzieleniem zlecenia. Przed finalizacją zamówienia można sprawdzić, czy nie zawiera ono błędów, klikając przycisk „Szczegóły zamówienia”. Poprawek można dokonać, wracając do wcześniejszych kroków poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku.

· Zapoznanie się z OWH i ich akceptacja przez Klienta

· Kliknięcie przez Klienta przycisku „Zamów teraz”

· Elektroniczne potwierdzenie wpływu zlecenia przez STEPSTONE (nie jest to potwierdzenie przyjęcia zlecenia, lecz potwierdzenie wpływu zlecenia)

· Potwierdzenie przyjęcia zlecenia przez STEPSTONE przesłane Klientowi pocztą elektroniczną

· Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania potwierdzenia przyjęcia zlecenia przez STEPSTONE. Ogłoszenia są publikowane tylko w trybie online.

4.2 Niniejsze warunki handlowe (Ogólne Warunki Handlowe, Warunki dotyczące produktów w przypadku ogłoszeń oraz Warunki dotyczące produktów w przypadku przekazania danych online) zawierają pełny tekst umowy o zamieszczenie ogłoszenia online. Cena za przekazanie danych online jest określana według cennika opublikowanego na stronach internetowych STEPSTONE na dzień sporządzenia przedłożonej Klientowi przez STEPSTONE oferty zawarcia umowy. Stosunki prawne ustanowione wskutek (nieodpłatnej) wizyty na stronie internetowej STEPSTONE zostały bliżej wyjaśnione i określone w naszych warunkach użytkowania. Po zawarciu umowy zapisujemy informacje podane przez Klienta w ramach przekazania danych online. Takie zapisane informacje są niedostępne dla Klienta po zawarciu umowy. Niniejszym informujemy również, że publikujemy online tylko aktualne OWH oraz cenniki i że w razie ich późniejszej aktualizacji Klient nie będzie miał w związku z tym dostępu do OWH i cenników obowiązujących na dzień zawarcia przez niego umowy.

4.3 STEPSTONE udostępnia zgodnie z § 312i ust. 1 zdanie 1 pkt 3 niemieckiego Kodeksu cywilnego środki techniczne pozwalające na określenie i poprawienie błędów we wpisywanych danych przed złożeniem zamówienia. Najważniejszym elementem w przypadku aktywacji ogłoszeń online jest możliwość wcześniejszego wyświetlenia ogłoszenia na każdej z trzech stron formularza.

4.4 Językiem, w którym zawierana jest umowa, jest język niemiecki.

4.5 STEPSTONE jest zobowiązana do przestrzegania niemieckich standardów ochrony danych oraz kodeksów przedstawionych przez STEPSTONE w warunkach użytkowania i oświadczeniu o ochronie danych.

IV. BANK DANYCH OSÓB POSZUKUJĄCYCH PRACY „Wyszukiwanie profili kandydatów“

1. Opis świadczenia

1. 1 STEPSTONE prowadzi bazę danych z życiorysami osób poszukujących pracy. STEPSTONE udziela Klientom, którzy zamówili dostęp, na okres trwania ich umowy, dostępu do bazy danych osób poszukujących pracy i daje możliwość kontaktu z nimi.

1.2 Przedsiębiorstwa działające na zlecenie osób trzecich nie mają prawa dostępu do bazy danych osób poszukujących pracy. Klientowi nie zezwala się w związku z tym na udzielanie dostępu osobom trzecim.

2. Zobowiązania Klienta

2.1 Klienci są zobowiązani do działania zgodnie z przepisami prawa, ustawami dotyczącymi ochrony osób trzecich oraz dobrymi obyczajami.

2.2 Klient zobowiązuje się w szczególności nie przekazywać dalej danych osobowych kandydatów, traktować je w sposób poufny i przestrzegać wszystkich regulacji dotyczących ochrony danych. Jeśli którakolwiek z osób poszukujących pracy zwróci się do STEPSTONE z prośbą o usunięcie jej danych a STEPSTONE powiadomi Klienta o tym fakcie, Klient ma obowiązek bezzwłocznie usunąć wszelkie kopie, pliki i dane należące do danego kandydata.

2.3 Wszelkie straty, koszty, należności, świadczenia odszkodowawcze oraz inne wydatki powstałe po stronie STEPSTONE w związku z Klientem, zostaną pokryte przez Klienta, chyba że powstały w sposób zawiniony przez STEPSTONE.

2.4 Dane kandydatów są zbierane wyłącznie od nich samych, w związku z czym STEPSTONE nie może zagwarantować ich kompletności, poprawności, zachowania należytej staranności lub dostępności. STEPSTONE nie gwarantuje także udzielenia określonej liczby odpowiedzi.

2.5 Dane osób poszukujących pracy, które rejestrują się na stronie STEPSTONE, są ściśle poufne i mogą być zapisywane, stosowane i wykorzystywane przez Klienta tylko z zachowaniem obowiązujących ustawowych przepisów o ochronie danych. Wiadomości do kandydatów można pisać tylko w ramach poszukiwania kandydata w związku z konkretnymi ofertami pracy. STEPSTONE zastrzega sobie prawo zablokowania prawa dostępu Klienta w razie nieprzestrzegania ww. zasad.

2.6 Klient ma świadomość, że przesyłanie danych poza obszar UE podlega szczególnym regulacjom. Taka transmisja danych, także w ramach koncernu, wymaga zazwyczaj zgody kandydata.

3. Modele rozliczeń

Ceny i szczegółowe informacje dotyczące rozliczenia znaleźć można w cennikach STEPSTONE lub w postanowieniach umownych.

V. OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA DANYMI KANDYDATÓW „HORESO”

1. PRZEKAZANIE I UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA DO ZARZĄDZANIA DANYMI KANDYDATÓW „HORESO”

1. 1 Oprócz zamieszczenia ogłoszenia, z chwilą zawarcia odpowiedniej umowy, STEPSTONE przekazuje Klientowi opcjonalnie do używania aplikację internetową do zarządzania danymi kandydatów „horeso” na okres obowiązywania umowy. Jest to aplikacja internetowa i Klient nie musi sam instalować żadnego nowego oprogramowania. W tym celu STEPSTONE zapisuje na serwerze dostępnym dla Klienta poprzez Internet dane wpisywane przez użytkowników systemu i kandydatów w systemie „horeso”.

1.2 Aby zapewnić sobie możliwość optymalnego użytkowania wszystkich funkcji, należy posiadać wyszukiwarkę internetową (np. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Google Chrome) w wersji wydanej nie wcześniej niż 3 lata temu i rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli, w miarę możliwości w systemie operacyjnym firmy Microsoft.

1.3 STEPSTONE udziela Klientowi zwykłych praw użytkowania do oprogramowania do zarządzania danymi kandydatów „horeso” niezbędnych do korzystania z tego systemu.

2. WYNAGRODZENIE

2.1 Wynagrodzenie pobierane jest także z tytułu korzystania z „horeso” w ramach licencji. Licencja uprawnia dany podmiot (hotel, przedsiębiorstwo itp.) do użytkowania „horeso”, niezależnie od ilości użytkowników działających w imieniu danego podmiotu.

2.2 Klient uzyskuje licencję na użytkowanie „horeso” na okres roku, za którą winien uiścić wynagrodzenie określone według cennika umieszczonego w Internecie online na stronie www.horeso.de, chyba że dokonano odmiennych ustaleń z STEPSTONE w formie innej niż pisemnej. Wiążący jest cennik obowiązujący w momencie wpływu zlecenia do STEPSTONE i opublikowany przez STEPSTONE w Internecie lub przekazany Klientowi w inny sposób. Na życzenie Klientowi zostanie przesłany cennik.

2.3 Faktura staje się natychmiast wymagalna i jest płatna bez potrąceń w terminie 14 dni.

3. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY I JEJ WYPOWIEDZENIE

Umowa zostaje zawarta na okres roku, a następnie ulega przedłużeniu o kolejny rok, jeśli nie zostanie wypowiedziana przez jedną ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na dzień zakończenia umowy. Prawo do wypowiedzenia umowy z ważnej przyczyny pozostaje nienaruszone. Wypowiedzenie, zarówno w trybie zwykłym, jak i nadzwyczajnym, wymaga formy pisemnej.

4. PRAWA DO POWIELANIA I PRAWA AUTORSKIE

Klient może powielać oprogramowanie do zarządzania aplikacjami „horeso”, jeśli jest to konieczne do użytkowania „horeso”. Za przypadek koniecznego powielenia uznaje się pobranie „horeso” do pamięci operacyjnej, nie obejmuje on jednak tylko tymczasowej instalacji lub zapisu „horeso” na nośnikach danych (twardych dyskach itp.) sprzętu komputerowego używanego przez Klienta. Nie zezwala się Klientowi na powielanie obejmujące także wydruk kodów programu.

5. HOSTING DANYCH

5.1 STEPSTONE przechowuje dane kandydatów klienta na swoich serwerach. Klient jest jedynym podmiotem posiadającym wyłączne prawa do danych i może w każdej chwili, w szczególności po wypowiedzeniu umowy, zażądać wydania wszystkich danych, zaś STEPSTONE nie może w tym przypadku skorzystać z prawa zatrzymania. Wydanie danych w formacie xml, xls lub csv następuje poprzez przekazanie nośników danych lub przesłanie ich za pośrednictwem sieci danych. Wszelkie koszty powstałe w związku z wydaniem danych ponosi Klient. Klientowi nie przysługuje prawo do uzyskania oprogramowania nadającego się także do wykorzystania danych.

5.2 STEPSTONE ma obowiązek podjąć odpowiednie działania zapobiegające utracie danych w razie awarii komputera oraz w celu uniemożliwienia dostępu do takich danych osobom trzecim. W tym celu STEPSTONE regularnie sporządza kopie zapasowe. Pracownicy STEPSTONE mogą powziąć wiadomość o danych dostępu Klienta lub uzyskać prawo dostępu do danych zapisanych przez Klienta tylko wówczas, gdy jest to niezbędnie konieczne do realizacji umowy.

6. OCHRONA DANYCH

Odpowiedzialność za ochronę danych kandydatów oraz przestrzeganie wytycznych dotyczących ochrony danych ponosi wyłącznie Klient. Dane kandydatów należą tylko do Klienta. Klient może wybrać indywidualne ustawienia w „horeso”, aby usunąć określone dane kandydatów lub wskazać kandydatom sposób postępowania w związku z ochroną danych. Jeśli możliwości oferowane w ramach „horeso” okażą się niewystarczające, Klient jest zobowiązany powiadomić STEPSTONE o tym fakcie. STEPSTONE zapewnia jedynie, że dokłada wszelkich technicznie możliwych starań, aby wyłączyć dostęp osób trzecich nieposiadających praw użytkownika do danych kandydatów. Wszystkie dane, do których można uzyskać dostęp przy użyciu loginu użytkownika są zaszyfrowane przy pomocy Secure Socket Layer (SSL) o rozmiarze 128 bitów.

Stan na dzień: Warszawa, 15.03.2018